An Roinn Coimirce S�isiala� - Forbhreathn�


Print page

Cl�r

 1. Stair an Leasa Sh�isialaigh in �irinn
 2. R�iteas Misin
 3. Feidhm na Roinne
 4. Obair na Roinne
 5. Cine�lacha �oca�ochta
 6. Seirbh�s� do Chustaim�ir� agus Eagar na Roinne
 7. Seirbh�s� Eolais
 8. Seirbh�s� Taca�ochta Fosta�ochta
 9. Oifig an Ard-Chl�raitheora
 10. An Oifig Achomharc Leasa Sh�isialaigh
 11. An Bord Eolais do Shaor�naigh
 12. An Bord Pinsean
 13. Oifig Ombudsman na bPinsean
 14. An Binse Leasa Sh�isialaighl

1. Stair an Leasa Sh�isialaigh in �irinn

1766 � Cara-chumainn & Ceardchumainn
1834 - Poor Relief Act
1908 - Old Age Pension Act
1911 � Sc�im �rachais N�isi�nta
1933 � �rachas Sl�inte N�isi�nta arna aistri� go dt� an tAire Rialtais �iti�il & Sl�inte Phoibl�
1936 � Rann�oca�ochta� �rachais ar son Baintreach agus D�lleachta�
1947 � Bun� na Roinne Leasa Sh�isialaigh
1952 � An Roinn Leasa Sh�isialaigh i mbun feidhme go hioml�n
1974 � Tabhairt isteach an �rachais Sh�isialaigh �igeantaigh
1979 � Tabhairt isteach na Sc�ime �rachais Sh�isialaigh P�-Choibhneasta (�SPC)
1982 � Bun� an Bhinse Leasa Sh�isialaigh
1986 � Bun� na hOifige Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
1988 � Tabhairt isteach an �SPC do dhaoine f�infhostaithe
1991 � Bun� na hOifige Achomharc Leasa Sh�isialaigh
1997 � Athainmni� na Roinne mar an Roinn Gn�tha� S�isialacha, Pobail agus Teaghlaigh
2002 � Athainmni� na Roinne mar an Roinn Gn�tha� S�isialacha & Teaghlaigh
2010 � Athainmni� na Roinne mar an Roinn Coimirce S�isiala�

Ar Ais ag an mBarr

2. R�iteas Misin

Is � R�iteas Misin na Roinne rannph�irteachas gn�omhach a chur ar aghaidh sa tsocha� tr� thaca�ochta� ioncaim, seirbh�s� fosta�ochta agus seirbh�s� eile a shol�thar.

Ar Ais ag an mBarr

3. Feidhm na Roinne

Taca�onn an Roinn leis an Aire Coimirce S�isiala� i gcomhl�onadh na ndualgas rialtasach, parlaiminteach agus rannach. Is iad na pr�omhfheidhmeanna:

 • comhairle a chur ar an Rialtas agus beartais oiri�nacha coimirce s�isiala� a cheapadh;
 • taca�ochta� ioncaim �ifeachtacha agus cost-�ifeacht�la, seirbh�s� gn�omhacht�ch�in agus fosta�ochta, comhairle do chustaim�ir� agus seirbh�s� gaolmhara eile a dhearadh, a cheapadh agus a shol�thar; agus
 • oibri� i dtreo seachadadh seirbh�se gan uaim i gcomhar le Ranna, Gn�omhaireachta� agus comhlachta� eile chun beartais an Rialtais a chur i ngn�omh.

T� r�l t�bhachtach ag gach Roinn i dtac� leo si�d is m� at� i ng�tar, lena n-�ir�tear leana� agus a dtuismitheoir�, daoine d�fhostaithe agus breoite, daoine faoi mh�chumas agus sean�ir�. Faigheann breis is 1.4 milli�n duine �oca�ocht leasa sh�isialaigh gach seachtain, agus nuair a chuirtear aosaigh agus leana� c�ilithe san �ireamh, tairbh�onn geall le 2.1 milli�n duine d'�oca�ochta� seachtaini�la. Gach m� faigheann breis is 600,000 teaghlach sochar linbh i dtaca le 1.2 milli�n leanbh. Caitear 40% nach m�r de chaiteachas reatha v�t�ilte an Rialtais ar sc�imeanna agus ar sheirbh�s� a chuireann an Roinn ar f�il. Meastar go gcaithfidh an Roinn �20.55 billi�n sa bhliain 2012.

Seo a leanas na ceithre phr�omhluach agus prionsabal a threora�onn obair na Roinne:

 1. S�rsheirbh�s don chustaim�ir
  T�imid tiomanta do sheirbh�s ghairmi�il, chuimsitheach tr�th�il a shol�thar, a chomhl�onfaidh riachtanais �r gcliant. D�anfaimid �r ngn� ar shl� neamhchlaonta, oscailte tr�dhearcach agus caithfimid le daoine go cothrom, le d�nit agus le meas. Coime�dfaimid gach sonra pearsanta faoi r�n.
 2. Luach ar airgead
  Cuirfear gach seirbh�s ar f�il ar shl� �ifeachtach. D�anfaimid �r nd�cheall leibh�il chalaoise agus earr�ide sa ch�ras leasa sh�isialaigh a �oslaghd�.
 3. Sol�bthacht, nu�il agus freagr�lacht
  F�achfaimid le bheith r�idh do dh�shl�in agus d'athr� ar an tsocha� agus freagairt d�ibh ar shl� a bheidh sol�btha agus nu�lach.
 4. Rannph�irt�ocht agus dul i gcomhairle
  Aithn�mid go dteasta�onn cur chuige comhph�irt�ochta leis an bhfoireann, le cliaint agus le gn�omhaireachta� eile chun �r seirbh�s� a sheachadadh go h�ifeachtach. Creidimid gur fearr dul i gcomhairle go lean�nach agus go h�ifeachtach leis na geallsealbh�ir� ar fad chun caidreamh a fhorbairt a bheidh bunaithe ar iontaoibh agus ar mheas frithph�irteach.
Ar Ais ag an mBarr

4. Obair na Roinne

Riarann an Roinn breis is 70 sc�im agus seirbh�s ar leith, a bhfuil tionchar acu ar shaol an uile dhuine sa St�t nach m�r. Feicfear anseo na sc�imeanna a oibr�onn an Roinn.

Ar Sheirbh�s� na Roinne �ir�tear:

 • beartas s�isialach cu� a fhorbairt, lena n-�ir�tear beartas pinsin;
 • tac� le cusp�ir� frithbhochtaineachta agus cuimsithe s�isialta a bheith mar dhl�thchuid d'fhorbairt an bheartais sh�isialta agus monat�ireacht a dh�anamh ar fheidhmi� na strait�is� sin;
 • raon leathan sc�imeanna �rachais sh�isialaigh agus c�naimh sh�isialta a riaradh, lena n-�ir�tear pinsin, sochair, li�ntais agus deontais do leana�, do dhaoine in aois oibre, do ch�ram�ir�, do dhaoine faoi mh�chumas agus do shean�ir�;
 • seirbh�s� agus cl�ir ghn�omhacht�ch�in, fostaiochta agus pobail chun forbairt, forch�imni�, rannph�irt�ocht agus bainteacht sh�isialta �r gcliant a chur ar aghaidh;
 • g�illi�lacht a chinnti� don sc�im �rachais sh�isialaigh agus riar Sc�im D�ol�ine an Fhost�ra � �SPC agus na Sc�imeanna �oca�ochta� Iomarca�ochta agus D�cmhainneachta;
 • faisn�is i dtaobh leas s�isialach a shol�thar, go d�reach agus tr�d an mBord Eolais do Shaor�naigh agus tr�d an tSeirbh�s Bhuis�adta agus Chomhairle Airgid (MABS).
 • rial�il pinsean ceirde agus pr�obh�ideach tr�d an mBord Pinsean;
 • gear�in i dtaobh m�riarach�n sc�imeanna pinsin a imscr�d� tr� Oifig neamhsple�ch Ombudsman na bPinsean;
 • c�ras s�stachta neamhsple�ch a shol�thar tr�d an Oifig Achomharc Leasa Sh�isialaigh; agus
 • riar na Seirbh�se um Chl�r� Sibhialta ag Oifig an Ard-Chl�raitheora (GRO) (chun breitheanna, p�sta� agus b�sanna sa St�t a chl�r�).
Ar Ais ag an mBarr

5. Cine�lacha �oca�ochta�

Is f�idir �oca�ochta� a roinnt i dtr� ghr�pa:

 • �oca�ochta� �rachais Sh�isialaigh (n� rann�ocach) a dh�antar ar bhonn Rann�oca�ochta� �SPC. Maoin�tear �oca�ochta� faoin gc�ras �rachais sh�isialaigh go p�irteach le rann�oca�ochta� � fhost�ir� agus � fhostaithe. Glanann f�irdheontas �n St�tchiste aon easnamh sa chaiteachas;
 • �oca�ochta� C�naimh Sh�isialaigh (n� neamhrann�ocach) a dh�antar ar bhonn t�st�la acmhainne. Is � an St�tchiste a chist�onn sc�imeanna C�naimh Sh�isialaigh ina n-ioml�ine; agus
 • �oca�ochta� (ar n�s Sochar Linbh agus Saorthaisteal) nach mbraitheann ar rann�oca�ochta� �SPC n� ar th�st�il acmhainne. Is � an St�tchiste a mhaoin�onn na h�oca�ochta� seo ina n-ioml�ine.
Ar Ais ag an mBarr

6. Seirbh�s� do Chustaim�ir� agus Eagar na Roinne

Cuirtear seirbh�s� ar f�il do chustaim�ir� na Roinne ar an leibh�al �iti�il agus tr� oifig� l�raithe. T� teacht ag gach oifig ar ghr�as�n r�omhair� na Roinne ionas go mb�onn faisn�is ar �ilimh agus ar �oca�ochta� ar f�il go r�idh do ghlaoiteoir�.

L�on fostaithe de 6,700 le cois at� sa Roinn. Feicfear strucht�r na heagra�ochta anseo.

T� oifig� ceann�rais suite sna bailte seo a leanas: Bun Cranncha, Cora Droma R�isc, Baile �tha Cliath, D�n Dealgan, Leitir Ceanainn, An Longfort, Ros Com�in, Sligeach, Tobar an Choire agus Port L�irge.

Eagra�tear seachadadh na seirbh�s� ar bhonn r�igi�nach. Taca�onn 3 oifig r�igi�nach agus 13 oifig rannach le l�onra de 64 Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh, 850 iar-Oifig agus clinic Leasa Pobail agus 60 iar-Oifig Sheirbh�s� Fosta�ochta F�S ar fud na t�re. Lena chois sin, sol�thra�onn an Roinn seirbh�s� tr� l�onra de 62 Oifig Bhrainse a bhainist�onn daoine ar conartha� le haghaidh seirbh�s�.

Gheofar sonra� na nOifig� �iti�il de r�ir contae anseo

Ar Ais ag an mBarr

7. Seirbh�s� Eolais

Pointe teagmh�la l�rnach eolais is ea Seirbh�s� Eolais do bhaill den phobal; taca�onn siad chomh maith leis sin le hOifigigh Eolais sna hOifig� �iti�la Leasa Sh�isialaigh. I measc na seirbh�s� a chuirtear ar f�il t�:

 • nuashonr� agus forbairt an tsu�mh ghr�as�in;
 • seirbh�s ceisteanna teileaf�in;
 • dearadh bileog agus leabhr�n;
 • f�gra�ocht; agus
 • feachtais eolais.
Ar Ais ag an mBarr

8. An tSeirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta agus Teidl�ochta� (NEES)

T� Seirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta agus Teidl�ochta� (NEES) � bun� ag an Roinn seo, faoi mar a bhfor�iltear d� sa Chl�r Rialtais. An cusp�ir n� sol�thar seirbh�s� fosta�ochta� agus seirbh�s� �oca�ochta sochar a chomhth�th� laistigh den Roinn ionas go nascfar na taca�ochta� ioncaim a �octar le daoine d�fhostaithe le hiarrachta� na ndaoine sin chun fosta�ocht agus deiseanna gaolmhara a fh�il agus a n-ionchais saoil a fheabhs�, rud at� chomh t�bhachtach c�anna, n� n�os t�bhachta�, b�fh�idir.

T� an Roinn ag iarraidh a f�cas a athr� � sheirbh�s� bunaithe ar idirbheart a sheachadadh go h�ighn�omhach (pr�ise�il �ileamh agus �oca�ochta�) go bainist�ocht ghn�omhach ar ch�sanna cliant. Faoin tsamhail bainist�ochta c�s oibreoidh an Roinn le cliaint chun plean pearsanta forch�imnithe a ullmh�, a chur i bhfeidhm agus monat�ireacht a dh�anamh air. Beidh m�reanna �ags�la sa phlean forch�imnithe, mar shampla, plean taca�ochta ioncaim, plean forbartha scileanna/oili�na agus plean fosta�ochta. Beifear ag s�il go rachaidh cliaint i ngleic leis an gcur chuige seo agus mura dt�ann laghd�far n� scoirfear �oca�ochta� sochar. Cruth�far 'conradh s�isialta' idir an duine a dh�anann �ileamh ar �oca�ocht agus an St�t, ina leagfar amach cearta agus freagrachta� an d� thaobh. Faoin gcomhaont� seo, n� m�r don duine aonair geallteanas a thabhairt go rachaidh s� n� s� i ngleic leis na seirbh�s� comhairle fosta�ochta, socr�ch�in agus atreoraithe oili�na a shol�thra�onn an Roinn.

F�achann an tsamhail nua seachadta seirbh�se le rannph�irt�ocht sh�isialta agus gheilleagrach �r gcliant sa tsocha� a mh�ad� I gc�sanna �irithe, �ireoidh le daoine fosta�ocht l�naimseartha a fh�il gan aon gh� le taca�ocht leasa sh�isialaigh eile. I gc�sanna eile, mar a bhfuil daoine scartha amach �n margadh saothair, tac�idh bearta gn�omhacht�ch�in le daoine at� ag f�il �oca�ochta� leasa sh�isialaigh chun gur f�idir le glacadh le roghanna forch�imnithe eile, ar n�s oili�int agus oideachas chun a gcuid deiseanna fosta�ochta a mh�ad�.

Gheofar breis eolais, lena n-�ir�tear Plean Tionscadail NEES, anseo.

Ar Ais ag an mBarr

9. Oifig an Ard-Chl�raitheora

Bainist�onn Oifig an Ard-Chl�raitheora (GRO) an tSeirbh�s Chl�r�ch�in Shibhialta a fhor�lann do chl�r� breitheanna, marbh-bhreitheanna, uchtuithe, p�sta�, p�irtn�ireachta� sibhialta agus b�sanna sa St�t. Sol�thra�onn cl�raitheoir� arna gceapadh ag Feidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte seirbh�s� cl�r�ch�in ag l�ithreacha �ags�la ar fud an St�it. Oibr�onn GRO �is taighde ginealaigh chomh maith.

Ar Ais ag an mBarr

10. Oifig Achomharc Leasa Sh�isialaigh

T� freagracht neamhsple�ch ar an Oifig Achomharc Leasa Sh�isialaigh as achomhairc a chinneadh in aghaidh cinnt� maidir le teidl�ochta� leasa sh�isialaigh, saincheisteanna a bhaineann le hin�rachas fosta�ochta agus cinnt� �irithe a dh�anann FSS faoi na Sc�imeanna um Li�ntas Leasa Forl�ontach.

Ar Ais ag an mBarr

Gn�omhaireachta� St�it faoi choimirce na Roinne

11. An Bord Eolais do Shaor�naigh

Is � An Bord Eolais do Shaor�naigh an ghn�omhaireacht n�isi�nta at� freagrach as tac� le sol�thar eolais, comhairle agus taca�ochta ar na seirbh�s� s�isialacha agus as an tSeirbh�s Bhuis�adta agus Chomhairle Airgid (MABS).

An tAire a cheapann gach ball den Bhord. Gheofar na for�lacha reachtacha a riala�onn comhaltas an Bhoird san Acht um Chomhairle 2000 agus san Acht um Fhaisn�is do Shaor�naigh 2007. For�iltear sa reachta�ocht le haghaidh:

 • 15 chomhalta a bheith ar an mBord;
 • Comhalta amh�in den Bhord a bheith ainmnithe mar chathaoirleach;
 • Thr�imhse an Bhoird ar tr�imhse � nach faide n� c�ig bliana;
 • Oifigeach amh�in don Aire a bheith ar �ireamh sa Bhord, m�ide tr� bhall at� ionada�och do dhaoine faoi mh�chumas agus comhalta amh�in d'fhoireann an Bhoird;
 • Comhalta� baineannacha a bheith i s� chomhalta ar a laghad den Bhord agus comhalta� fireannacha a bheith i s� chomhalta ar a laghad.

Ballra�ocht reatha an Bhoird

Ar Ais ag an mBarr


12. Bord Pinsean

An Bord Pinsean at� freagrach as feidhmi� Acht na bPinsean a mhaoirsi�. For�iltear san Acht le haghaidh pinsean ceirde agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta. Cuireann an Bord comhairle ar an Aire chomh maith i dtaobh beartas pinsean.

N� m�r ionadaithe d�obh seo a leanas a bheith ar an mBord:

 • Lucht Ceardchumainn,
 • Fost�ir�,
 • Sc�imeanna Pinsin Cheirde,
 • Lucht Acht�ireachta,
 • Lucht Cuntasa�ochta,
 • Lucht Dl�,
 • Leasa Tomhalt�ir�,
 • Leasa Pinsin�ir�,
 • An tAire Airgeadais, agus
 • An tAire Coimirce S�isiala�.

Ceapann an tAire gach ball ar an mBord ach for�iltear san Acht Pinsean le haghaidh ochtar comhalta a bheith ainmnithe ag comhlachta� ionadacha agus n� ag an Aire. Ionada�onn an t-ochtar comhalta sin do na ch�ad s� leas at� leagtha amach thuas. Cuims�onn s� sin dh� ionada� � lucht ceardchumainn agus � fhost�ir� faoi seach, agus ionada� amh�in � na sc�imeanna pinsin cheirde, �n lucht acht�ireachta, �n lucht cuntasa�ochta agus �n lucht dl�. N�l aon athr� beartaithe ar na socruithe sin.

Ceapadh Bord nua an 21 Nollaig 2010 go ceann tr�imhse ch�ig bliana.

Ballra�ocht reatha an Bhoird

Ar Ais ag an mBarr


13. Oifig Ombudsman na bPinsean

Imscr�da�onn Office of the Pensions Ombudsman gear�in maidir le caillteanas airgeadais de dheasca drochriarach�in, d�osp�id� f�rice n� dl�, maidir le sc�imeanna pinsin cheirde agus Cuntais Coigiltis Scoir Phearsanta. Oifigeach reacht�il is ea an Ombudsman Pinsean agus feidhm�onn s�/s� a c(h)umhachta� go neamhsple�ch.

Ar Ais ag an mBarr

14. An Binse Leasa Sh�isialaigh

Comhlacht reacht�il is ea an Binse Leasa Sh�isialaigh a buna�odh sa bhliain 1982 chun d�ile�il le c�sanna mar ar di�lta�odh �ileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist n� ar Li�ntas Cuardaitheora Poist de dheasca bheith bainteach le d�osp�id tr�d�la.

I gc�s ina mbraitheann duine gur di�lta�odh fosta�ocht d�/di go m�r�as�nta toisc gur dhi�ltaigh fost�ir n� gur theip air/uirthi bheith p�irteach sa phr�iseas eadr�na chun d�osp�id� a r�iteach, f�adfar iarratas a dh�anamh ar an mBinse an c�s a bhreithni�.

For�iltear in Ailt 331 go 333 den Acht Leasa Sh�isialaigh (Comhdhl�th�) 2005 d�oibri� an Bhinse Leasa Sh�isialaigh.

Cathaoirleach agus ceathrar ghn�thchomhalta at� ar an mBinse. Comhdh�il na gCeardchumann a ainmn�onn beirt acu agus eagra�ocht at� ionada�och d�fhost�ir� a ainmn�onn an bheirt eile. An tAire Coimirce S�isiala� a cheapann gach comhalta ar feadh tr�imhse thr� bliana.

Ballra�ocht reatha an Bhoird

Last modified:
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img