Creidmheasanna


Print page


Ní gá i gcónaí ranníocaíochtaí saorálacha a íoc, má scoireann tú den fhostaíocht. Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat, nó má tá tú ag síniú i gcomhair creidmheasanna, féadfaidh ranníocaíochtaí curtha chun sochair (nó ‘creidmheasanna’) a bheith dlite duit, rud a chuirfidh do thaifead árachais shóisialaigh bord ar bhord leis an eolas is déanaí freisin. Is féidir leat seiceáil a dhéanamh chun a fháil amach an bhfuil creidmheasanna á bhfáil agat ar d’íocaíocht leasa shóisialaigh trí theagmháil a dhéanamh le do LárionadIntreo áitiúil nó le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Ag fágáil na hoibre de dheasca breoiteachta

Má tá tú éagumasach chun oibre de dheasca breoiteachta, díobhála nó míchumais, féadfaidh tú a bheith i dteideal ‘creidmheasanna’. De ghnáth, déantar ‘creidmheasanna’ a dhámhachtain go huathoibríoch, má fhaigheann tú Sochar Breoiteachta, Pinsean Easláine nó Sochar Díobhála Ceirde. Má oibríonn tú sa tSeirbhís Phoiblí agus má íocann tú ÁSPC ar aicme B, C, nó D agus má bhíonn ort éirí as
obair de dheasca easláinte, is féidir leat do thaifead árachais shóisialaigh a chothabháil trí theastais dochtúra a sheoladh isteach uair sa bhliain. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar na ‘creidmheasanna’ seo tríd an bhfoirm iarratais CR 35 a líonadh.

Is cóir duit d’fhoirm CR 35 líonta a chur chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Intofachta na gCliant
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall

Guthán: (01) 4715 898

Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar +353 1 4715898.

Ag fágáil na hoibre chun aire a thabhairt do dhuine

Má fhágann tú an lucht saothair chun aire a thabhairt do dhuine, is féidir go gcáileoidh tú d’íocaíocht ón Roinn seo, mar Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra. Is féidir freisin go mbeidh tú i dteideal ‘creidmheasanna’ le linn duit na híocaíochtaí seo a fháil.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie​.

Last modified:04/04/2017