Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Más i bhfostaíocht inárachaithe thú, íocann tú ranníocaíocht ÁSPC gach seachtain. Ní dhéantar ranníocaíochtaí ÁSPC nuair atá tú:

 • as láthair ón obair de dheasca breoiteachta, nó
 • dífhostaithe.

Is féidir, áfach, go gcáileoidh tú do ranníocaíochtaí curtha chun sochair (ranníocaíochtaí creidiúnaithe). Tá na creidmheasanna seo cosúil leis na creidmheasanna ÁSPC a íocann tú le linn duit a bheith ag obair. Is iondúil go mbronntar creidmheasanna ar an aicme chéanna agus do ranníocaíocht íoctha dheireanach ÁSPC.

Is tábhachtach iad na creidmheasanna toisc gur féidir leo cabhrú leat cáiliú d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Cinnteoidh na creidmheasanna a bhronntar i rith tréimhsí dífhostaíochta nó breoiteachta, mar shampla, go mbeidh do thaifead árachais shóisialaigh gan bhriseadh.

Is féidir go bhfaighidh tú creidmheasanna as tréimhsí ar:

 • Sochar nó Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
 • Sochar Breoiteachta,
 • Sochar Máithreachais,
 • Sochar Uchtaíoch,
 • Sochar Sláinte & Sábháilteachta,
 • Pinsean Easláine,
 • Sochar Cúramóra,
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora*,
 • Liúntas Míchumais,
 • Sochar Díobhála Ceirde,
 • Liúntas Cúramóra.

* Is féidir go gcáileoidh duine árachaithe do chreidmheas um ranníocaíocht fostaíochta i dtaca le haon seachtain ina bhfaigheann sé/sí Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora ar chuntar, díreach roimh éileamh dá leithéid, go raibh sé/sí i dteideal creidmheasanna agus go raibh Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde, Sochar nó Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Sochar nó Liúntas Cúramóra, Sochar Máithreachais, Sochar Sláinte agus Sábháilteachta, Sochar Uchtaíoch, Liúntas Míchumais nó Sochar Easláine á fháil aige/aici.

Is féidir go gcáileoidh tú do chreidmheasanna má ghlacann tú páirt in aon cheann díobh seo a leanas:

 • Scéim Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas,
 • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG/VTOS),
 • Aon chúrsa oideachais eile arna fhaomhadh ag an Aire Coimirce Sóisialaí,
 • Cúrsa oiliúna SOLAS,
 • Cúrsa boird oideachais agus oiliúna arna shonrú i Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013,
 • Cúrsa an Údaráis Náisiúnta Forbartha Turasóireachta,
 • Cúrsa oiliúna an Bhoird Iascaigh Mhara (BIM), nó
 • Cúrsa oiliúna Teagasc

Tabhair faoi deara
Mura bhfaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh, is féidir fós go gcáileoidh tú do chreidmheasanna.

Last modified:30/04/2015
 

 Foirmeacha Iarratais