Bearta Rial�ch�in


Print page

Ar �ireamh i mbearta chun calaois agus m�-�s�id a rial� t� athbhreithnithe deisce ar ph�ip�ir �ilimh, cuairteanna baile, cor poist chuig custaim�ir� roghnaithe, seice�lacha ar an mbunachar sonra�, athbhreithni� docht�ra i gc�s �oca�ochta� breoiteachta.

Cuirtear rial� i bhfeidhm ag c�im thosaigh an �ilimh agus ag c�imeanna eile le linn shaolr� an �ilimh, leis. D�antar athbhreithni� rialta spriocaimsithe ar �ilimh. D�antar athbhreithni� rialta ar �oca�ochta� faoi r�ir th�st�il maoine n� i gc�sanna ina ndealra�onn s� n�r tuairisc�odh athruithe ar ch�ins� don Roinn.  Glaoitear ar dhaoine at� ag f�il �oca�ochta� breoiteachta chun dul faoi scr�d� docht�ra le lia-mheas�n�ir� na Roinne.

Custaim�ir� at� ag f�il �oca�ochta� d�fhosta�ochta, seice�ltar go reatha go bhfuil na riachtanais maidir le bheith ar f�il chun oibre agus bheith ag lorg oibre i nd�ir�re � gcomhl�onadh i gc�na�.

For�iltear san Acht Leasa Sh�isialaigh, 2010, le haghaidh �r�ta� �oca�ochta pion�is� n� laghd� i Sochar Cuardaitheora Poist, i Li�ntas Cuardaitheora Poist agus sa Li�ntas Leasa Forl�ontach sna c�sanna seo a leanas:

 • c�s ina ndi�lta�onn duine, gan c�is mhaith, bheith rannph�irteach n� aont� a bheith rannph�irteach i gc�rsa oili�na a mheastar a bheith oiri�nach; n�
 • c�s inar theip ar dhuine glacadh le haon tairiscint r�as�nta oili�na arna sol�thar n� arna cead� ag F�S; n�
 • c�s ina ndi�lta�onn duine glacadh le deis chun bheith rannph�irteach sa Phlean Gn�omha�ochta N�isi�nta um Fhosta�ocht, cl�r arna riar ag F�S.

T� na bearta sin � n-agairt � th�s na bliana 2011.

Bearta gn�omhacht�ch�in:

Le cois na mbeart rial�ch�in, f�achann an Roinn le custaim�ir� a ghn�omhacht� chun an c�ras leasa sh�isialaigh a fh�g�il tr� raon beart agus roghanna a chur ar f�il d�ibh. Mar shampla dearadh an Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair chun daoine at� d�fhostaithe le tr�imhse fhada agus ag f�il �oca�ochta leasa sh�isialaigh a mhisni� chun gn� a fhorbairt agus c�atad�n d� n-�oca�ocht leasa sh�isialaigh � choime�d acu, c�atad�n a laghda�tear de r�ir a ch�ile, mar aon le sochair th�naisteacha, go ceann tr�imhse dh� bhliain. Sc�im is ea an Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas a mhisn�onn agus a �asca�onn daoine at� ag f�il �oca�ochta� �irithe leasa sh�isialaigh chun cur lena gcuid scileanna agus c�il�ochta� agus mar sin feabhas a chur lena n-ionchais d�fhilleadh ar an margadh saothair. Faoin sc�im dreasachta �SPC d'fhost�ir�, m� fhosta�onn fost�ir ball foirne breise a bh� d�fhostaithe le s� mh� n� n�os m�, n� bheidh air/uirthi �SPC an fhost�ra a �oc ar son an fhosta� sin ar feadh 12 mh�, ar choinn�oll gur post nua breise � ar feadh 30 uair an chloig sa tseachtain ar a laghad agus a mhairfidh s� mh� ar a laghad.  

Is � an Plean Gn�omha�ochta N�isi�nta um Fhosta�ocht, a oibr�onn an Roinn Coimirce S�isiala� agus F�S i dteannta a ch�ile, an pr�omhbheart chun daoine a bhogadh �n gc�ras leasa go dt� an obair. Faoin bPlean sin sainaithn�onn an Roinn gach duine idir aois a 18 agus a 65 at� ar an mBeochl�r agus cuirtear ar aghaidh chuig F�S iad lena gcur faoi agallamh chun cuidi� leo dul isteach den ch�ad uair n� filleadh ar an margadh saothair.  Comhl�n� is ea an Plean Gn�omha�ochta N�isi�nta um Fhosta�ocht ar phr�isis rial�ch�in na Roinne sa mh�id is go nd�antar athbhreithni� ar theidl�ocht chun sochair i gc�s daoine a dhi�lta�onn teacht chun agallaimh n� a dteipeann orthu teacht chun agallaimh. Sonra�tear i reachta�ocht a achta�odh le deireanas, mar at� leagtha amach thuas, go laghd�far �oca�ochta� daoine at� ag f�il �oca�ochta� cuardaitheora poist agus a dhi�lta�onn, gan c�is mhaith, bheith p�irteach i gc�rsa oili�na n� in idirghabh�il eile arna eagr� ag an RCS / F�S.  Beidh s� de bhunt�iste ag na bearta sin daoine d�fhostaithe a choime�d gar don mhargadh saothair, chomh maith le gn�omha�ocht rial�ch�in at� i bhfeidhm faoi l�thair a athneart�.

Gn�omhartha Rial�ch�in:

Seo mar a dh�anfar chun calaois leasa sh�isialaigh a chosc agus a bhrath:

 • Athbhreithni� ar theidl�ocht: D�anfar athbhreithni� c�rasach ar gach sc�im leasa sh�isialaigh f�achaint c�ard � an riosca calaoise a ghabhann le gach sc�im d�obh. D�reofar ar chuairteanna baile � chigir� agus ar agallaimh chuimsitheacha duine le duine a chur ar dhaoine a mheastar a bhfuil gn�omha�ocht chalaoiseach ar si�l acu.
 • Aitheantas agus �oca�ochta� a Sheice�il: Is tr� oifig� poist amh�in a �octar lucht cuardaitheora poist anois. Cialla�onn s� sin nach m�r d�ibh teacht go dt� oifig an phoist gach seachtain, rud a chrutha�onn go bhfuil c�na� orthu sa t�r. B�onn g� le haitheantas grianghrafach leis chun �oca�ocht a bhaili� ag oifig an phoist.
 • Coir Phoist Dh�reacha: I dteannta athbhreithni� a dh�anamh ar theidl�ocht, bainfear �s�id rialta as cor poist chuig custaim�ir� chun a fh�il amach an bhfuil na coinn�ollacha maidir le sochair, li�ntais agus �oca�ochta� linbh � gcomhl�onadh.  Toradh eile a bheidh ar choir phoist n� feasacht a mh�ad� ar chalaois. I gc�sanna nach bhfaightear freagra � chustaim�ir, cuirfear �oca�ochta� ar fionra� n� cuirfear an c�s ar aghaidh lena ini�chadh.
 • Meas�nachta� ar Ch�ilitheacht d��oca�ochta� Breoiteachta: I gc�s daoine at� ag f�il �oca�ochta� breoiteachta agus m�chumais, iarrfar ar dhocht�ir� a gc�s si�d a athbhreithni� ar bhonn c�rasach chun a chinnti� go bhfuil siad f�s i dteideal na n-�oca�ochta� sin.
 • Neamhch�na�: D�anfaidh Cigir� na Roinne seice�lacha ar fud na t�re ar bhonn c�rasach f�achaint an bhfuil an coinn�oll maidir le gn�thch�na� � chomhl�onadh i gc�s daoine at� ag �ileamh �oca�ochta� leasa sh�isialaigh.
 • Tuairisci� Chalaois Leasa Sh�isialaigh: Is f�idir tuairisc� dea-shaor�naigh d��ilimh chalaoiseacha leasa sh�isialaigh a dh�anamh ach glao a chur ar (01) 704 3000 agus an Rann�g um Rial� L�rnach a lorg. De rogha air sin, is f�idir le baill den phobal �dar amhrais mar gheall ar �oca�ocht leasa sh�isialaigh a thuairisci� ar l�ne ag www.welfare.ie. Iarrtar ar bhaill den phobal a mh�ad sonra� is f�idir a thabhairt faoin gc�s at� � thuairisci� agus is f�idir leo � sin a dh�anamh gan a n-ainmneacha f�in a thabhairt.
 • Meaitse�il Sonra�: T� meaitse�il sonra� ar si�l ag an Roinn le Ranna Rialtais agus le comhlachta� st�it eile le roinnt blianta anuas chun calaois a rial�. F�achtar ar mheaitse�il sonra� mar bhealach �ifeachtach chun gn�omha�ocht a bhaineann le rial� a spriocdh�ri�. Leanfaidh an Roinn de bheith ag meaitse�il sonra� go r�amhghn�omhach le gn�omhaireachta� agus ag cur leis an raon sonra� a �s�idtear chun calaois leasa sh�isialaigh a bhrath. Ar na cine�lacha sonra� a �s�ideadh go dt� seo chun cr�ocha rial�ch�in t�:  sonra� �n tSeirbh�s Pr�os�in, f�gra� maidir le t�s fosta�ochta agus sonra� tuillimh � na Coimisin�ir� Ioncaim, eolas mar gheall ar mhic l�inn i gcol�ist� tri� leibh�il agus sonra� �n gCoimisi�n um Rial�il Tacsaithe.
 • Suirbh�anna ar Chalaois agus ar Earr�id�:  Cuid dh�lis de phlean rial�ch�in na Roinne is ea suirbh�anna ar chalaois agus ar earr�id�. Sol�thra�onn suirbh�anna den chine�l sin t�scaire don Roinn den riosca measta a ghabhann le sc�imeanna ar leith le gur f�idir leis an Roinn cur leis na n�sanna imeachta agus na pr�isis rial�ch�in sna sc�imeanna sin. Is tr� shuirbh�anna ar chalaois agus ar earr�id� a dh�anamh go tr�thrialta a gheobhaidh an Roinn amach c�n riosca agus c�n nochtadh do chalaois agus d�earr�id at� i gceist ina cuid sc�imeanna
 • Ini�chta� ar Fhost�ir�:   Cuirfidh an Roinn t�s le cl�r d�ini�chta� ar fhost�ir� chun a chinnti� go gcoime�dtar taifid chruinne maidir le fostaithe, go n-asbhaintear an aicme cheart d��SPC agus go gcuirtear ar aghaidh go dt� na Coimisin�ir� Ioncaim �, agus nach mb�onn fostaithe ag obair agus ag �ileamh �oca�ochta� leasa sh�isialaigh ag an am c�anna.  Lena chois sin, cinnteoidh siad go bhfuil fost�ir� ar an eolas maidir leis na freagrachta� at� orthu maidir leis an reachta�ocht leasa sh�isialaigh agus an reachta�ocht c�nach agus maidir le dreasachta� at� ar f�il d'fhost�ir�. D�reofar an athuair ar chigireachta� ar an l�thair chun go mbeidh foireann na Roinne n�os sofheicthe i ngach earn�il den gheilleagar ina meastar go bhfuil calaois leasa sh�isialaigh ar si�l.
 • Foirne Gn�omhacht�ch�in & Rialaithe: Bun�far Foirne Gn�omhacht�ch�in & Rialaithe ar fud l�onra r�igi�nach na Roinne i ngach ceantar Oifig �iti�il mar chuid den phlean seo chun cur chuige comhth�ite i leith rial� calaoise a chinnti�. Ar na foirne rialaithe sin beidh Cigir� Leasa Sh�isialaigh, baill foirne �n Aonad Imscr�daithe Speisialta, Oifigigh Leasa Sh�isialaigh, baill foirne � F�S agus � Oifig� �iti�la Leasa Sh�isialaigh. Cabhr�idh s� sin chun a chinnti� go gcuirtear gach beart rial�ch�in, idir bhearta a bh� ann go dt� seo agus bhearta nua, i bhfeidhm ina n-ioml�ine agus go mbeidh cine�lacha cur chuige bunaithe ar eolas agus ar ch�ins� �iti�la mar fhorl�onadh orthu.

 

Last modified:12/09/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img