Straitéis Cloíagus Frithchalaoise 2014 – 2018


Print page

Réamhrá an Aire

Caithfidh an Roinn Coimirce Sóisialaí beagnach €20bn ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus cuirfidh sí tacaíocht ioncaim ar fáil do thuairim is 1.4 milliún duine gach seachtain in 2014.Téimid i bhfeidhm ar shaol gach duine nach mór sa Stát.

Cé go dtuigim go rímhaith go bhfuil móramh mór na ndaoine ag fáil an mhéid atá dlite dóibh, is gá dúinn a aithint mar shochaí mar sin féin go bhfuil calaois agus mí-úsáid leasa shóisialaigh ar siúl go leanúnach, agus gur gá dul i ngleic leo ar fud réimsí éagsúla.

Ar mhaithe le sláine an chórais a chosaint agus le cinntiú go leanaimid dár n-acmhainní teoranta a dhíriú orthu siúd is mó a bhfuil siad de dhíth orthu - níl gníomh ar bith is lú ná sin inghlactha.

Déanann Straitéis Cloí agus Frith-Chalaoise Nua 2014 – 2018 forbairt ar an gcur chuige agus an dul chun cinn a rinneadh faoin Tionscnamh Calaoise (2011 – 2013). Leag an plean a bhí ann roimhe seo bonn an-láidir síos dúinn ar ar féidir linn forbairt a dhéanamh sna blianta amach romhainn. Táimid ag dul chun tosaigh agus fócas soiléir againn ar na réimsí ar ar gá dúinn díriú agus céard is gá dúinn a dhéanamh go leanúnach.Ach, ar ndóigh, caithfimid a bheith ar ár n-airdeall go fóill maidir le foirmeacha nua agus éiritheacha calaoise agus mí-úsáide, mar sin is gá dár gcur chuige a bheith solúbtha agus dinimiciúil sa chaoi a bhfuil sé struchtúrtha.

Tá trí ghné i gceist le haidhmeanna foriomlána na Straitéise nua:

  • stop a chur le calaois sula dtagann sí isteach sa chóras;
  • méadú a dhéanamh ar an dóchúlacht go n-aimseofar éilimh mhíchearta nó chalaoiseacha agus go gceartófar iad seo go tapa; agus
  • na smachtbhannaí a chuirtear orthu siúd a mbeirtear orthu a neartú.

Tá na haidhmeanna seo ríthábhachtach le bheith mar bhonn agus taca ag straitéis éifeachtach le dul i ngleic le calaois agus mí-úsáid sna cúig bliana amach romhainn. Tá siad ríthábhachtach chomh maith chun go mbeidh cáiníocóirí agus sochaí na hÉireann i gcoitinne cinnte go bhfuil an córas rialaithe a oibrímid láidir agus éifeachtach.

Tá roinnt beart éagsúil sa Straitéis nua - tá cuid acu nua agus tá cuid acu ag tógáil ar bhealaí cuir chuige a d'éirigh linn a chur i bhfeidhm go rathúil le cúpla bliain anuas.Bíonn an Roinn toilteanach i gcónaí breathnú ar an ról a d'fhéadfadh a bheith ag an teicneolaíocht i ngnó a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtúla. Sa chomhthéacs seo, beidh sé mar phríomhghné den Straitéis nua go n-úsáidfear teicneolaíocht anailísíochta chun na héilimh ar mó an seans go mbeidh siad calaoiseach a thuar. Cuirfidh sé seo ar chumas na Roinne díriú ar chásanna a bhfuil riosca níos mó ag baint leo agus iad a imscrúdú, agus a leithéid a dhéanamh ar bhealach níos tapúla. Cuirfear an cur chuige seo i bhfeidhm ar fud ár bpríomhscéimeanna aois oibre roimh dheireadh 2014.

Beidh líon níos mó againn i measc an phobail chomh maith trí Ghardaí a bheidh ar iasacht ag Aonad Imscrúdaithe Speisialta na Roinne a úsáid. Beidh cumhachtaí Garda ag na hoifigigh seo go fóill agus comhlíonfaidh siad réimse iomlán na ndualgas maidir le calaois leasa shóisialaigh a bhrath agus a imscrúdú.

In ainneoin go bhfuil an geilleagar ag fás arís agus go bhfuil laghdú ar líon na ndaoine dífhostaithe, is í an Roinn seo an Roinn is mó caiteachas go fóill. Caithfimid a chinntiú mar sin go bhfuil an méid ceart airgid á íoc leis an duine ceart ag an am ceart. Leagann an Straitéis nua amach ár mbealaí cuir chuige reatha agus pleanáilte le leanúint dár n-iarrachtaí dul i ngleic go bríomhar le calaois agus mí-úsáid an chórais leasa shóisialaigh sna cúig bliana amach romhainn.Tá sé seo mar phríomhthosaíocht ag an Roinn agus an Rialtas araon go fóill.

Joan Burton
An tAire Coimirce Sóisialaí
Aibreán 2014

Last modified:23/02/2015