Cúiteamh as Fostaíocht a Chailleadh - Cáin ar Chnapshuimeanna


Print page

Réamhrá

Tá cúinsí éagsúla lena bhfaigheann daoine cúiteamh airgid nuair a chailleann siad a gcuid fostaíochta. Don chuid is mó is íocaíocht iomarcaíochta atá i gceist, an cnapshuim iomarcaíochta dleathúla, móide, b'fhéidir suim eile a shocraíonn tú nó do cheardchumann leis an bhfostóir. Nuair téann tú ar scor, d'fhéadfadh go n-íocann d'fhostóir cnapshuim leat. Má bhí conradh ar feadh tréimhse faoi leith agat agus má chuirtear deireadh go luath leis, d'fhéadfadh sé go mbeadh cnapshuim curtha ar fáil duit mar chúiteamh. Baineann an cháipéis seo le cánachas do chnapshuime iomarcaíochta nó scoir. Ní bhaineann sí le caitheamh cánach chnapshuime do scéime pinsin.

Más iomarcaíocht reachtúil do chnapshuim go léir, nó má dhéantar íocaíocht mar gheall ar ghortú nó míchumas, (faoi réir uasteorainn saoil saor ó cháin €200,000), níl aon cháin le híoc agus ní bhaineann an chuid eile den cháipéis seo leat, ar an ábhar sin.

Má fhaigheann tú cnapshuim mar chúiteamh ar do fhostaíocht a chailliúint d'fhéadfadh sé nach mbeadh cáin le n-íoc agat ar chuid de. Tá na híocaíochtaí seo a leanas saor ó cháin:

Níl na híocaíochtaí a leanas díolmhaithe ó cháin ach d’fhéadfaidís cáiliú do roinnt faoiseamh cánach – féach ‘Teidlíochtaí saor ó cháin’ thíos.

 • Íocaíocht neamhreachtúil iomarcaíochta, is é sin, an méid a d’íoc d’fhostóir, atá os cionn agus níos airde ná an íocaíocht iomarcaíochta reachtúla. Tugtar íocaíocht ex-gratia air seo, chomh maith.
 • Íocaíocht in ionad fógra (ach má fhorálann do chonradh fostaíochta d’íocaíocht den sórt seo ar fhoirceannadh an chonartha, íocann tú cáin agus ÁSPC ar an ngnáthbhealach.)

Teidlíochta saor ó cháin

Nuair a fhaigheann tú íocaíocht iomarcaíochta nó scoir tá tú i dteideal an méid níos airde seo leanas a fháil:

Bundíolúine

Ní ghearrtar aon cháin ar an gcéad €10,160 sa bhreis ar sin tá €765 ar son chuile bhliain seirbhíse saor ó cháin. (Ní chuirtear an chnapshuim dleathúil san áireamh)

Bundíolúine móide Díolúine Méadaithe

Tá €10,000 méid breise, an díolúine méadaithe dá ngairtear, ar fáil faoi choinníollacha seo a leanas:

 • Ní bhfuair tú cnapshuim saor ó cháin le 10 bliana anuas agus nach bhfuil cnapshuim pinsin dhá fháil agat anois nó san am atá le teacht

Má tá scéim phinsin cheirde le fáil agat laghdófar an díolúine méadaithe den chnapshuim pinsin atá saor ó cháin.

Sochar Caighdeánach Pinsin Chaipitil (SCSB)

Is faoiseamh breise dlíte é. Is iondúil go bhfuil an faoiseamh seo níos fearr do dhaoine a bhfuil blianta fada seirbhíse acu agus a mbíodh tuarastal níos airde dhá fháil acu. Má thugann an fhoirmle seo a leanas méid is mó ná Bundíolúine nó Bundíolúine móide Díolúine Méadaithe beidh an faoiseamh dlíte.

Seo í an fhoirmle SCSB: Tóg an meánphá bliantúil le 3 bliana (nó iomlán tréimhse sheirbhíse más níos lú ná 3 bliana) agus méadaigh faoin líon blianta seirbhíse, roinn faoi 15 agus bain as iomlán an cnapshuim pinsin má íocadh é nó dá n-íocfaí é.

Sampla: Fágadh iomarcach tú in 2014 i ndiaidh 20 bliain i seirbhís agus fuair tú cnapshuim de €100,000 agus é ina chéad chnapshuim agat. Fuair tú cnapshuim de €20,000 ó do scéim pinsean chomh maith. Ba é €180,000 an pá a bhí agat do na 3 bliana deireanacha roimh an dáta ar ar fhág tú an obair. Is é méid na cnapshuime atá díolmhaithe ó cháin ná an ceann is airde den 2 ríomhaireacht seo a leanas:

 1. Is é an Bundíolúine ná:
  €10,160 + €15,300 ( €765 x 20 bliain) = €25,460
  Níl aon Díolúine Méadaithe toisc go bhfuil an chnapshuim de €12,000 ón scéim pinsean níos mó ná €10,000
 2. Is é an Sochar Aoisliúntais Caipitiúil Caighdeánach (SACC) ná:
  €180,000 ÷ 3 x 20 ÷ 15 - €20,000 = €60,000

Is é méid na cnapshuime atá díolmhaithe ó cháin ná €40,000. (€100,000 - €60,000). Mar a léirítear sa sampla thuas tá faoiseamh cánach an SACC de €60,000 ina fhaoiseamh cánach níos airde ná an Bhundíolúine agus an Díolúine Méadaithe de €25,460.

Cáin a mheas

Beidh méid áirithe den íocaíocht atá saor ó cháin agus beidh an fuílleach inchánaithe. Gearrtar an cháin ar an airgead mar chuid d’ioncam na bliana reatha.

Roimhe seo bhí dara modh ann a ghearradh cáin air ag an meánráta cánach a bhí le híoc agat le 3 bhliana roimhe. Faoiseamh Barrscoitheadh atá air agus ní raibh sé ar fáil le haghaidh cnapshuimeanna €200,000 nó níos mó a íocadh ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2013 agus cuireadh deireadh iomlán leis le haghaidh cnapshuimeanna íoctha ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2014.

Níl aon ÁSPC le n-íoc ar an gcuid den chnapshuim a bhfuil cáin le n-íoc air, ach d'fhéadfadh sé go mbeadh an Muirear Sóisialta Uilíoch le n-íoc air.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá sé de dhualgas ar an bhfostóir cáin a bhaint as d'ioncam ar fad. Ní mór dó/dí an bunchóras a úsáid i.e., an €10,160 móide €765 do chuile bhliain seirbhíse. D'fhéadfadh na Coimisinéirí Ioncaim a chur in iúl don fhostóir cé mhéid atá saor ó cháin de réir na rátaí reatha agus cén ráta cánach atá i gceist don chuid eile. Muna dtarlaíonn seo nó má dhéantar botún agus go n-íocann tú an iomarca cánach ba chóir duit iarratas a dhéanamh chuig an oifig cánach reigiunach ar aisíocaíocht na cánach - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas'.

Ní mór duit a chur in iúl ar an tuairisc bhliantúil ioncaim chuig na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil cnapshuim faighte agat.

Tá tuilleadh eolais sa bhileog Cnapshuim Iomarcaíochta maidir leis Iomarcaíocht/Scor foilsithe ag an Coimisinéirí Ioncaim.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'oifig cánach reigiunach.
Last modified:04/04/2017
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads