An Clár Seirbhísí Pobail


Print page

Réamhrá

Is féidir leat íocaíochtaí leasa shóisialaigh Éireannacha áirithe a fháil agus cónaí ort i dtír eile. Is féidir leat leanúint ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh má tá tú ar saoire thar lear ar feadh tréimhse shonrach ama nó má tá tú ag fáil cóireála leighis thar lear.

Is féidir an chuid is mó d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh a íoc leat lasmuigh den stát seo, cé gur féidir leis an tréimhse brath ar an íocaíocht agus ar do chúinsí. Chun íocaíocht cúnaimh shóisialta a fháil, áfach, caithfidh tú cónaí a bheith ort in Éirinn.

Rialacha

Laethanta Saoire thar lear

De ghnáth, is féidir leat suas go 2 sheachtain saoire sa bhliain a thógáil agus is féidir d'íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith íoctha leat. Ní mór duit áfach, dul i dteagmháil i gcónaí le d'ionas Intreo áitiúil, le d'Oifig Bhrainse um leas sóisialach nó le d'ionadaí ón Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (ar a dtugtaí oifigeach leasa sóisialaigh roimhe seo) chun do theidlíochtaí a sheiceáil roimh saoire a thógáil nó í a phleanáil. Má tá tú ar intinn saoire níos faide a thógáil nó dul thar lear ar feadh tréimhse fhada, d'fhéadhfadh nach n-íocfar d'íocaíocht leasa shóisialaigh leat.

Má tá tú ag fáil Liúntais Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist is féidir leat dul ar saoire ar feadh uasmhéid de 2 sheachtain agus 2 sheachtain íocaíochta a fháil nuair a fhilleann tú. Ní mór duit d'ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse um leas sóisialach a chur ar an eolas roimh a théann tú ar saoire. Caithfidh tú fógra a thabhairt dod' oifig áitiúil leasa shóisialaigh roimh duit do shaoire 2 sheachtain a thógáil. Is féidir é a íoc chomh maith nuair a fhilleann tú ó ionadaíocht a dhéanamh d'Éirinn i gcáil amaitéaraigh ag ócáid idirnáisiúnta spóirt.

Ma tá tú ag fáil Liúntais Réamhscoir is féidir leat dul ar saoire ar feadh uasmhéid de 2 seachtaine agus d'ordú íocaíochta a dhéanamh nuair a fhilleann tú. Má théann tú ar saoire ar feadh níos faide ná 2 seachtaine caithfidh tú do leabhar íocaíochta a thabhairt ar ais roimh dhul ar saoire thar lear duit. Nuair a fhilleann tú gheobhaidh tú do leabhar íocaíochta ar ais ach ní bhfaighidh tú ach íocaíocht do 2 seachtaine de do shaoire.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh Éireannacha íoctha lasmuigh den stát

Má tá tú ag cónaí lasmuigh de stát na hÉireann, is féidir na híocaíochtaí leasa shóisialaigh a leanas a íoc:

Má tá tú ag fáil ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh thuas agus go bhfuil tú ag dul thar lear ar feadh cúpla seachtaine amháin, chaithfidh tú fógra a thabhairt don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Má tá tú ag dul thar lear ar feadh tréimhse fhada ama nó ag aistriú thar lear go buan caithfidh tú fógra a thabhairt don Roinn. Iarrfar ort fianaise a sholáthar chun cruthú go dtagann tú faoi na coinníollacha cáiliúcháin don íocaíocht fós. Mar shampla, má aistríonn tú thar lear, ní féidir leat a bheith pósta nó ag cónaí le duine éigin mar fhear céile nó bean chéile chun leanúint ag fáil an Phinsin Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

Chun do shochar leasa shóisialaigh a fháil íoctha leat thar lear, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an rannóg den Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RCS) a íocann d'íocaíocht agus tabhair do shonraí cuntais bhainc ionas gur féidir leo d'íocaíocht a aistriú.

Caithfidh tú fógra a thabhairt don Roinn i gcónaí d'asláithreacht bhuan nó shealadach ón Stát agus do sheoladh teagmhála thar lear a thabhairt.

Íocaíochtaí a dhéantar thar lear ar chúinsí teoranta

Is féidir Sochar Díobhála a íoc thar lear má tá tú ag fáil cóireála leighis fhaofa.

Má tá tú ar saoire thar lear, d’fhéadfaí Sochar Breoiteachtaa bheith íoctha suas go dtí uasmhéid 4 seachtaine i dtír atá clúdaithe ag Rialacháin AE nó suas go dtí uasmhéid 3 seachtaine i dtíortha eile. Áfach, caithfidh tú an uile chritéir cháilithe i gcomhair Sochair Bhreoiteachta a chomhlánú, lena n-áirítear teastais leighis a chur isteach chuig an RCS. Féadfaidh tú leanúint agus Sochar Breoiteachta a fháil má fhágann tú Éire chun cónaí thar lear i dtír eile atá faoi chuimsiú Rialacháin an AE. Má fhágann tú Éire chun cónaí i dtír eile atá faoi chuimsiú Rialacháin an AE, agus má éiríonn tú breoite, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Breoiteachta ó Éirinn má d’íoc tú do ranníocaíocht árachais dheireanach in Éirinn nó má bhí Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat in Éirinn sula ndeachaigh tú thar lear. Ní íoctar Sochar Breoiteachta i dtíortha nach bhfuil faoi chuimsiú Rialacháin an AE. Má théann tú chuig tír nach bhfuil faoi chuimsiú Rialacháin an AE chun cóireáil fhaofa a fháil, féadtar leanúint le d’íocaíocht nuair a fhilleann tú.

Íocaíocht thar lear

Is féidir le saoránaigh an AE agus taobh amuigh den AE dul ar saoire thar lear agus Sochar Más saoránach an AE tú (nó saoránach na hIorua, na hÍoslainne, Lichtinstéin nó na hEilvéise) féadann tú sochar máithreachais nó sochar uchtála a fháil as aon tréimhse dod' sochar máithreachais nó uchtála a chaitheamh i dtír eile den AE (nó san Iorua, san Íoslainn, i Lichtinstéin nó san Eilvéis)

Chun sochar máithreachais nó uchtála a fháil agus tú thar lear, ní mór duit an Rannóg a chur ar an eolas roimh a théann tú thar lear.

Má bhíonn tú ag obair i mballstát eile an LEE d'fhéadfaí go mbeifeá incháilithe do shochar, má leanann tú bheith faoi árachas faoi Achtanna um Leas Sóisialach na hÉireann.

Ia féidir Sochar Atharthachta a íoc thar lear le saoránaigh an AE agus le saoránaigh neamh-AE suas go coicís ar a mhéad. Ní mór duit an Rannóg a chur ar an eolas roimh a théann tú thar lear.

D'fhéadfaí Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) a bheith aistrithe go ballstát LEE eile suas go dtí 13 seachtaine, má tá tú ag cuardach oibre ansin. Caithfidh tú Sochar Cuardaitheora Poist a bheith íoctha agat ar feadh 4 seachtaine sula n-aistreofá í go dtí ballstáit AE eile. Ó 1 Bealtaine 2010 tháinig Rialacháin AE nua i bhfeidhm (pdf). Ciallaíonn sé má iarrann tú do Shochar Cuardaitheora Poist a aistriú thar lear íocfar é leat go díreach. Ní mór duit clárú leis na seirbhísí fostaíochta sa tír ina bhfuil tú ar lorg oibre laistigh seachtain amháin. Má tá tú ag fágáil Éireann chun bogadh go Tuaisceart Éireann nó an Bhreatain, eiseoidh d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh Foirm U2 (Foirm E303 roimhe seo) duit chun é a thógáil go dtí na seirbhísí sóisialta RA. Má bhogann tú go tír eile san AE, seolfaidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí foirm U2 chuig do sheoladh nua sa tír AE.

Is féidir leat do Shochar Cuardaitheora Poist a aistriú níos mó ná uair amháin agus atá tú dífhostaithe freisin ar choinníoll nach dtéann tú thar an uasteorainn 13 seachtaine.

Is féidir Sochar Cuardaitheora Poist a bheith íoctha chomh maith nuair atá ionadaíocht á déanamh ar son na hÉireann i gcáil amaitéaraigh ag ócáid idirnáisiúnta spóirt. Caithfidh tú dearbhú scríofa den spórt agus den am a bhaineann leis a fháil ón mbord rialaithe spóirt. Is féidir leat dul ar laethanta saoire thar lear suas go dtí 2 seachtaine in aghaidh na bliana.

Is féidir Sochar Cúramóra a íoc má théann tú thar lear in éineacht le duine a bhfuil tú ag déanamh cúraim dóibh chun cóireáil leighis a fháil. Is féidir leat dul thar lear chomh maith ar saoire fhaoisimh ar feadh uasmhéid de 3 seachtaine. Is féidir Sochar Cúramóra a íoc le cúramóir atá ina chónaí in aon tír laistigh den AE agus ag tabhairt cúram lánaimseartha do dhuine eile sa tír sin a bhfuil gá acu le cúram agus aire lánaimseartha, chomh fada agus go gcomhlánaítear na coinníollacha cáilithe i gcomhar reachtaíochta Sochair Cúramóra.

Ní dhéantar na híocaíochtaí a leanas a íoc lasmuigh den stát:

Ní gnách Forlíonadh Cíosa a íoc fad a bhíonn tú lasmuigh den tír. Ba cheart duit é a chur in iúl don oifigeach atá ag plé le d'éileamh má tá sé i gceist agat an tír a fhágáil, fiú ar feadh tamall gearr. D'fhéadfaí an Forlíonadh a íoc i gcásanna áirithe de shaoire nó de thréimhse ghearr lasmuigh den tír ach cead an oifigigh atá ag plé le d'éileamh a fháil.

Ní íoctar na híocaíochtaí a leanas má tá tú lasmuigh den stát ach tá eisceachtaí áirithe ag brath ar do chúinsí.

Is féidir Sochar Banchéile Thréigthe a íoc suas go dtí uasmhéid de 3 seachtaine.

Is féidir Liúntas Cúramóra a íoc má théann tú thar lear in éineacht le duine a bhfuil tú ag déanamh cúraim dóibh chun cóireáil leighis a fháil. Is féidir leat dul thar lear chomh maith ar saoire fhaoisimh ar feadh uasmhéid de 3 seachtaine.

Is féidir Liúntas Míchumais a íoc má tá tú ag staidéar cúrsa fhaofa laistigh den Stát faoin Scéim Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas nó ag fáil cóireála leighis nach bhfuil ar fáil in Éirinn. Caithfidh tú fógra a thabhairt don Roinn agus fianaise cóireála leighis nó oideachais thar lear a sholáthar. Faoin reachtaíocht níl tú i dteideal Liúntas Míchumaís a bheith íoctha leat nuair tá tú ar saoire. Áfach, má tá tú ar saoire ar feadh 2-3 seachtain, d'fhéadfadh Liúntas Míchumaís a bheith íoctha leat iarbhír.

Is féidir Íocaíocht Teaglaigh Aontuismitheora a íoc suas go dtí uasmhéid de 3 seachtaine nuair atá tú ar saoire thar lear. Caithfidh tú fógra a thabhairt don Roinn roimh dhul thar lear.

Is féidir leat dul thar lear i gcúinsí eisceachtúla ar feadh uasmhéid de tréimhse theoranta le Pinsin Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamhranníocach), Pinsean Stáit (Neamhranníocach) agus Pinsean na nDall. Déanfaidh on Roinn athbhreithniú ar do theidlíocht nuair a fhilleann tú ar ais. Ní mór duit an Roinn a chur in iúl sula fhágann tú an Stát. Má fhaigheann tú Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) nó Pinsean na nDall agus má tá tú i do chónaí i dTuaisceart na hÉireann, beidh an pinsean íoctha leat go dtí go mbeidh tú i dteideal íocaíocht choibhéiseach ó Thuaisceart na hÉireann nó ar feadh tréimhse 5 bhliain, pé acu is giorra.

Is féidir Sochar Linbh a íoc le hoibrithe forbartha dheonacha agus baill d'Fhórsaí Cosanta na hÉireann nó de Státseirbhís na hÉireann atá ag freastal thar lear. Is féidir é a íoc chomh maith má tá tú ag obair thar lear d'fhostóir Éireannach agus ag íoc ranníocaíochtaí árachais shóisialta Éireannacha.

Tuilleadh Eolais

Chun treis eolais a fháil faoi d'íocaíocht leasa shóisialaigh a aistriú thar lear, nó saoire a thógáil nuair atá tú ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh, déan teagmháil leis an Rannóg san Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a d'ionad Intreo nó d'oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Cuireann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí uimhir theileafóin Lóghlao ar fáil; is costas ghlaoch áitiúil a ghearrfar ort ar an nglaoch. Lóghlao: 1890 500 000

Last modified:24/05/2018
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads