Iomarcaíochtaí Comhchoiteanna


Print page

Eolas

Tugann an Clár Seirbhísí Pobail tacú le gnólachtaí pobail chun seirbhísí áitiúla a sholáthar agus deiseanna fostaíochta do dhaoine faoi mhíbhuntáiste a chruthú. Cuireann sé maoiniú ar fáil do chomhlachtaí pobail agus do chomharchumainn. Díríonn an Clár ar phobail mar ar tearc seirbhísí na n-earnálacha poiblí agus príobháidí, cibé trí iargúltacht a suíomh nó toisc iad a bheith scoite amach ó phobail eile nó toisc nach leor na leibhéil éilimh. Tríd an gClár seo is féidir na buntáistí a ghabhann le hinfheistíocht phoiblí eile a fhíorú (infheistíocht in ionaid phobail agus in acmhainní, mar shampla).

Tháinig an Clár Seirbhísí Pobail ón gClár Eacnamaíochta Sóisialta. Is é Pobal a riarann an Clár thar ceann an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Is comhlacht é Pobal a fheidhmíonn ar bhonn neamhbhrabúis agus a bhainistíonn cláir ar son Rialtais na hÉireann agus an AE.

Rialacha

Saghsanna tionscadail

I gcoitinne, ní mór d’iarratasóirí a bheith ina gcuideachtaí sóisialta neamhbhrabúis nó gnólachtaí pobail, dóthain cumais a bheith acu chun tabhairt faoi sholáthar seirbhísí agus bainistiú foirne, dóthain acmhainní airgeadais agus deiseanna a bheith acu chun fáltais a ghiniúint chun an tseirbhís bheartaithe a choimeád ar siúl, agus plean gnó a réiteach a bheidh inghlactha don Chlár, má iarrtar é.

Tá 3 príomhchineál tionscadail maoinithe ag an gClár:

  • Seirbhísí pobail do dhaoine faoi mhíbuntáiste, mar shampla, insliú tí; iompar míchumais; béilí ar rothaí agus gníomhaíochtaí sóisialaigh agus cúraim lae bunaithe san ionad; seirbhísí slándála pearsanta agus cuairte; raidió pobail agus foirmeacha eile meáin phobail
  • Fiontair phobail a fhostaíonn daoine faoi mhíchumas, an Lucht Siúil, andúiligh cobhsaithe agus/nó iarphríosúnaigh. Caithfidh an comhlacht nó comharchumann a fhostaíonn iad mar fhiontar sóisialta a oibriú agus saghas dul chun cinn le haghaidh na hoibrithe a thaispeáint.
  • Hallaí agus áiseanna pobail atá ar fáil d’úsáid pobail agus a chuireann ar chumas an ghnáthoibriú an bhonneagair pobail.

Eagraíochtaí incháilithe

Le cáiliú do mhaoiniú faoin gClár Seirbhíse Pobail, caithfidh eagraíochtaí a bheith ag feidhmiú ar bhonn neamhbhrabúis.
Chomh maith leis sin, ní mór dóibh tosaíocht a thabhairt do dhaoine dífhostaithe sa phróiseas earcaíochta do na tionscadail. Go hiondúil caithfidh 70% de na fostaithe a n-earcaíonn an tionscadal iad teacht ó cheann de na grúpaí seo a leanas:

  • Daoine dífhostaithe a fhaigheann Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist nó Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
  • Daoine a fhaigheann Liúntas Míchumais, Pinsean Easláinte nó Pinsean na nDall nó íocaíocht míchumas eile
  • Lucht Siúil a fhaigheann Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist nó Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
  • Iarphríosúnaigh
  • Mí-úsáideora drugaí cobhsaithe agus athshlánaithe
  • Daoine a raibh fostaithe ag na scéimeanna Tús, Fostaíocht Pobail (FP), Tionscnamh Poist chomh maith le hoibrithe Scéime Sóisialta Tuaithe, ba rannpháirtithe FP iad roimhe seo

faisnéis mionshonraithe maidir leis an gClár Seirbhísí Pobal ar fáil ar an láithreán gréasáin Pobal.

Conas iarratas a dhéanamh

Eisíonn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail gairm tograí go poiblí ó am go ham, agus is mar seo a bhainistítear rochtain ar an gClár.

Níl an Clár oscailte d'iarratais nua.

Tuilleadh faisnéise

Pobal

Teach Holbrook
Sráid Holles
Baile Átha Cliath 2
D02 EY84
Éire

Teil:(01) 511 7000
Facs:(01) 511 7981
Láithreán Gréasáin: http://www.pobal.ie/
R-phost: enquiries@pobal.ieLast modified:16/05/2018
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Application Forms

 
 

 Downloads