Ch�d Cleachtais um Chinneadh St�das Fosta� n� F�infhosta�


Print page

C�d cleachtais maidir le st�das fosta�ochta a chinnti�

D�ullmhaigh an Gr�pa St�das Fosta�ochta an bhileog seo faoin gCl�r um Rath�nas agus Cothroime. Buna�odh an gr�pa mar go rabhthas ag �ir� imn�och go raibh m�ad� ar an l�on daoine a bh� sa chatag�ir �f�infhostaithe� nuair ba chos�il go mb�fh�idir gur cheart go dtabharfa� st�das �fosta� d�ibh. Rinne Gr�pa Monat�ireachta an Gheilleagair Fholaithe an bhileog a nuashonr� sa bhliain 2007 faoin gComhaont� Comhph�irt�ochta S�isialta �I dTreo 2016�. Is � aidhm an doicim�id n� m�thuiscint� a dh�birt agus soil�ire a chur ar f�il. N�l s� d�aidhm aige st�das fosta�ochta a thabhairt do dhuine ar bith a bhfuil st�das f�infhosta�ochta dlite d�ibh.

I dtromlach na gc�sanna beidh s� soil�ir an bhfuil duine fostaithe n� f�infhostaithe. Uaireanta, �fach, n� bh�onn s� chomh soil�ir sin, rud is c�is le m�thuiscint� maidir le st�das fosta�ochta daoine.

Ba ch�ir go gcuideoidh na crit�ir th�os le cinneadh ar chomhairle. T� s� t�bhachtach go mbreathn�fa� ar an bpost ina ioml�ine, lena n-�ir�tear d�la� oibre agus r�altacht an chaidrimh, agus na treoirl�nte � mbreithni�. Is � breithni� t�bhachtach sa chomhth�acs seo, n� an nd�anann an duine at� ag d�anamh na hoibre amhlaidh mar � dhuine i ngn� ar a chuntas f�in�. An saorghn�omhaire � an duine le neamhsple�chas eacnama�och den duine at� bainteach sa tseirbh�s? Is f�idir leis an mbreithni� seo a bheith ina th�scaire �s�ideadh de st�das an duine agus ba ch�ir � a bhreithni� i gcomhar leis na crit�ir eile at� liostaithe sa ch�d chleachtais seo.

Is � an tAcht um Sh�bh�ilteacht, Sl�inte agus Leas ag an Obair, 2005, an bhunchloch maidir le rial�il sl�inte agus s�bh�ilteachta in �irinn. T� dualgais ag Fost�ir� agus ag Fostaithe araon faoin acht. Caitheann an reachta�ocht le daoine f�infhostaithe ar mhodh at� cos�il leis an modh a gcaitheann s� le fost�ir�. Cuireann an reachta�ocht dualgas orthu a gcuid gn�omha�ochta� oibre uile a bhainisti�, a phlean�il agus a chur i ngn�omh ar bhealach a chinnteoidh sl�inte agus s�bh�ilteacht an uile dhuine sa l�thair oibre. Go ginear�lta, b�onn dualgas sa bhreis i dtaca le sl�inte agus s�bh�ilteacht ar dhaoine f�infhostaithe agus ar chonraitheoir� n� mar a bh�onn ar fhostaithe. Ina dhiaidh sin, cib� acu st�das a bh�onn ag duine, b�onn g� le bainist�ocht agus dea-chleachtas i dtaca le sl�inte agus s�bh�ilteacht san uile oibr�ocht ag an obair. T� tuilleadh eolais ar f�il � 'www.hsa.ie'.

Last modified:30/07/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img