Páirtnéireacht Shibhialta


Print page

Cuireann an méid seo a leanas eolas ginearálta ar fáil ar chlárú páirtnéireacht shibhialta in Éirinn. Ní airbheartaíonn sé a bheith ina léiriú dlíthiúil ar an reachtaíocht ábhartha agus níor chóir é a fhorléiriú amhlaidh.


Clárú Páirtnéireacht Shibhialta in Éirinn

Tá forálacha dlíthiúla a bhaineann le clárú páirtnéireachtaí sibhialta ar fáil i gCuid 3 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Chomhchónaitheoirí, 2010. Leasaítear leis na forálacha seo an tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004 chun foráil do chlárú páirtnéireachtaí sibhialta in Éirinn.

Conradh dlithiúil sollúnta is ea páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh idir lánúin chomhghnéis agus tá sé den riachtanas go gcomhlíontar dlíthiúlachtaí riachtanacha go léir chun a chinntiú go bhfuil páirtnéireacht shibhialta bailí go dlíthiúil.

Léirítear leis an eolas sa suíomh gréasáin seo riachtanais na reachtaíochta agus ba chóir iad a nótáil go cúramach. Má tá aon fhiosrúcháin agat faoi na mionsonraí atá anseo ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an bPríomh - Oifig Chlárúcháin, Oifigí an Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin trí theileafóin ag Glao Áitiúil 1890-252076 nó trí ríomhphost www.groireland.ie

Chun coinne a dhéanamh fógra a thabhairt go bhfuil beartaithe páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh ("fógra trí mhí") ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d'oifig chlárúcháin áitiúil. Is féidir sonraí teagmhála d'oifigí go léir a fháil ar shuíomh gréasáín Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag: Cliceáil ar www.civilregistrationservice.ie chun sonraí a fháil ar Oifigí Seirbhíse Clárúcháin Shibhialta áitiúla.

Tá córas áirithinte coinne ar líne ann freisin a cheadófar do lánúin atá ar intinn acu páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh coinne a chur in áirithe le Cláraitheoir ag tabhairt fógra trí mhí. Cliceáil ar www.crsappointments.ie le do thoil

Réamhimeachtaí do Pháirtnéireacht Shibhialta bhailí

Chun conradh a dhéanamh do pháirtnéireacht shibhialta bhailí sa Stát seo tá sé riachtanach do na páirtithe sa pháirtnéireacht shibhialta:

 • Go mbeadh d'inniúlacht acu páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh,
 • Comhthoiliú dá saorthoil féin don pháirtnéireacht shibhialta,
 • Cloí le próiseas fógrúcháin na páirtnéireachta sibhialta mar a éilítear sa dlí,
 • Comhlíonadh le riachtanais shuntasacha eile go léir do pháirtnéireacht shibhialta mar a imlínítear i gCuid 7A den Acht um Chlárú Sibhialta 2004

Aois Íosta do Pháirtnéireacht Shibhialta

Is é an aois íosta inar féidir le duine conradh a dhéanamh go dlíthiúil iontráil páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh ná ocht mbliana déag d'aois. Ní mór do dhaoine go léir atá beartaithe acu páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh fianaise a thabhairt do Chláraitheoir ar aois agus aitheantas. Mura gcomhlíontar le fianaise den sórt sin a thabhairt beidh diúltú dul ar aghaidh le clárú na páirtnéireachta sibhialta mar thoradh air.

Próiseas Fógrúcháin Pháirtnéireacht Shibhialta

Fógrúchán Pearsanta

Riachtanas dlíthiúil is ea an riachtanas fógra trí mhí a thabhairt go bhfuil beartaithe páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh do Chláraitheoir do pháirtnéireacht shibhialta bhailí. Ní bheidh páirtnéireacht shibhialta bailí de réir dlí mura dtugtar an fógra trí mhí.

Ní mór do gach lánúin atá beartaithe acu páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh sa Stát freastal ar (trí choinne amháin) oifig Chláraitheora, i bpearsan chun fógra trí mhí ar a laghad a thabhairt go bhfuil ar intinn acu páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh. Mar shampla ní mór d'aon lánúin a dhéanann páirtnéireacht shibhialta ar nó tar éis 01 Lúnasa 2011 fógra a bheith tugtha acu do Chláraitheoir ar nó tar éis 01 Bealtaine 2011.

Is féidir an fógra a thabhairt isteach ag aon oifig Chláraitheora ar bith. Ní gá gur Chláraitheoir é sa cheantar ina mbeidh an clárú páirtnéireacht shibhialta nó an áit ina bhfuil an lánúin ina gcónaí. Féadfaidh sé mar shampla a bheith níos áisiúla do lánúin freastal ar oifig Chláraitheora gar dá n-áit oibre. Pé oifig a roghnaíonn tú freastal uirthi ní mór duit coinne a dhéanamh roimh ré le Cláraitheoir.

Fad is go bhfuil íosfógra trí mhí riachtanach de réir dlí tugtar comhairle do lánúin teagmháil a dhéanamh leis an gCláraitheoir go mór chun tosaigh ar na trí mhí roimh an dáta atá ar intinn acu an clárú páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh chun a chinntiú go bhfaigheann siad coinne thráthúil. Cliceáil ar www.civilregistrationservice.ie chun sonraí a fháil ar Oifigí Seirbhíse Clárúcháin Shibhialta áitiúla.

Doiciméid Riachtanacha

Iontrálfaidh an Cláraitheoir na sonraí fógrúcháin ar chóras fógrúcháin ríomhairithe ar bhonn an eolais a thugann na páirtithe. Ní mór do na páirtithe an táille cuí a íoc agus fianaise a thabhairt ar a n-aoiseanna, seoladh, dáta breithe, stádas sibhialta agus náisiúntacht agus iad in oifig an Chláraitheora chun fógra a thabhairt. Go ginearálta iarrfar ar lánúin go léir:

 • Pas mar aitheantas fótagrafach a thaispeáint,
 • Teastas breithe bunaidh (ní mór go mbeadh an stampa apastaile más lasmuigh d'Éirinn é) a thaispeáint,
 • Cruthú seolta,
 • Táille fógrúcháin - €200
 • Má tá aon pháirtí colscartha - foraithní deiridh bhunaidh maidir le póstaí go léir roimhe sin,
 • Má tá scaoileadh páirtnéireacht shibhialta ag ceachtar den dá pháirtí - scaoiltí bunaidh maidir le páirtnéireachtaí sibhialta go léir roimhe sin,
 • Más baintreach nó baintreach fir atá ann - deimhniú nó deimhnithe báis an chéile nó céilí roimhe sin agus teastas nó teastais phósta dá bpósadh nó dá bpóstaí roimhe sin.
 • Más páirtí do pháirtnéireacht shibhialta nó pósadh a neamhníodh i gCúirt Éireannach – foraithne deiridh an neamhnithe agus litir ón gcúirt ábhartha ag deimhniú nár cuireadh isteach aon achomharc,
 • Más páirtí a mhaireann - an deimhniú báis nó na deimhnithe báis den pháirtí sibhialta nó de na páirtithe sibhialta roimhe sin agus an teastas nó na teastais chlárúcháin pháirtnéireacht shibhialta roimhe sin, agus
 • Uimhreacha PSP (i gcás go mbaineann).

D'fhéadfadh go mbeadh doiciméadú breise ag teastáil i gcásanna áirithe mar i gcás colscartha a bheith tugtha lasmuigh den Stát agus nach mór a dheimhniú cibé an bhfuil sé i dteideal aitheantais de réir dlí na hÉireann nó nach bhfuil. Tabharfaidh an Cláraitheoir comhairle ar a bhfuil riachtanach i ngach cás aonair.
Chomh maith lena sonraí pearsanta iarrfar ar an lánúin sonraí a chur ar fáil maidir lena bpáirtnéireacht shibhialta mholta mar:

 • An dáta socraithe don pháirtnéireacht shibhialta,
 • Ainmneacha agus dátaí breithe a gcuid finnéithe, agus
 • Mionsonraí an ionaid mholta

Beidh orthu araon dearbhú nach bhfuil aon bhac i gceist a chomhlánú ag lua nach eol dóibh aon bhac dlíthiúil a bheith ann don pháirtnéireacht shibhialta mholta. (Féach Bac ar Pháirtnéireacht Shibhialta)

Chomh luath agus atá an fógra comhlánaithe eiseoidh an Cláraitheoir aitheantas do gach páirtí sa pháirtnéireacht shibhialta bheartaithe ag deimhniú an dáta a fuarthas an fógra. Ba chóir a thabhairt faoi deara gur ar mhaithe le cuspóirí taifeadta amháin atá na haitheantais seo agus ní ceadúnas nó teastas iad ag cur faomhadh an Chláraitheora atá bainteach leis an bpáirtnéireacht shibhialta mholta in iúl. Ní mór na réamhimeachtaí go léir eile um páirtnéireacht shibhialta atá riachtanach go dlíthiúil atá leagtha amach sa leabhrán seo a chomhlíonadh.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin nach ndeimhneoidh an Cláraitheoir dáta don pháirtnéireacht shibhialta go dtí go mbeidh an próiseas fógrúcháin críochnaithe.

Tá duine a chláraíonn nó atá ina pháirtí do pháirtnéireacht shibhialta i gcás go bhfuil sé/sí ar an eolas nach bhfuil an fógra trí mhí páirtnéireacht shibhialta bheartaithe a dhéanamh tugtha ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair é a chur faoi fhíneáil nach mó €2000 nó príosúnacht do théarma nach faide ná 6 mhí nó iad araon.

Fógrúcháin Phoist

Is féidir le lánúin fógra beartaithe trí mhí chun páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh a phostáil don Chláraitheoir i gcúinsí an-teoranta ar fad agus le socrú roimh ré leis an gCláraitheoir amháin. Is iad na cúinsí d'fhógra den sórt sin:

 • I gcásanna breoiteacht chriticiúil duine de na páirtithe
 • I gcás go bhfuil duine nó an bheirt acu araon ina gcónaí lasmuigh den Stát

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mór do lánúin freastal ar oifig an Chláraitheora fós le fógra poist i bpearsan ar a laghad 5 lá roimh chlárúchán na páirtnéireachta sibhialta chun dearbhú nach bhfuil aon bhac i gceist a dhéanamh agus chun an doiciméadú riachtanach agus sonraí a chur ar fáil mar atá leagtha amach faoi 'doiciméadú riachtanach'.

Tabhair Faoi Deara: Is féidir socruithe speisialta a dhéanamh i gcás go bhfuil tinneas tromchúiseach ar dhuine nó ar an mbeirt pháirtí - deimhneoidh an Cláraitheoir é sin más gá.
Níor chóir fógraí poist go bhfuil beartaithe páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh a chur ar ais chuig an bPríomh-Oifig Chlárúcháin. Ní mór fógraí go léir den sórt sin a chur ar ais chuig an gCláraitheoir a d'eisigh an fhoirm phoist.

I gcás fógraí poist má bhí ceachtar páirtí pósta nó i gcaidreamh páirtnéireacht shibhialta roimhe sin ní mór dóibh an fhoraithne colscartha bhunaidh, díscaoileadh páirtnéireacht shibhialta nó deimhniú báis iarchéile nó iarchéilí nó páirtí/páirtithe sibhialta chomh maith leis an bhfógrúchán a chur isteach. Deimhneoidh an Cláraitheoir na riachtanais seo nuair a iarrfar údarú fógra trí phost a thabhairt.

Díolúintí

Féadfar an riachtanas fógra trí mhí a thabhairt go bhfuil beartaithe páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh a dhíolmhú trí iarratas chuig an gcúirt. Ní mór iarratais den sórt sin a dhéanamh chuig an gCúirt Teaghlaigh Chuarta ina gcónaíonn ceachtar den dá pháirtí, ina mbíonn post acu nó ina mbeidh an pháirtnéireacht shibhialta le clárú nó san Ard-Chúirt. Éilíonn an chúirt go dtaispeánann iarratasóirí le haghaidh díolmhuithe go bhfuil call lena gcuid iarratas trí chúiseanna maithe a thaispeáint agus go bhfuil deonú na n-iarratas ar mhaithe leis an pháirtithe bainteacha. I gcásanna gur tugadh díolmhú ón bhfógra trí mhí ní mór don lánúin freastal fós ar oifig an Chláraitheora i bpearsan trí choinne 5 lá ar a laghad roimh an bpáirtnéireacht shibhialta chun an dearbhú a dhéanamh nach bhfuil aon bhac ann agus chun an doiciméadú riachtanach agus sonraí leagtha amach thuas a thabhairt isteach.
Is féidir sonraí teagmhála do chúirteanna go léir a fháil ar http://courts.ie.

An Fhoirm Chlárúcháin um Páirtnéireacht Shibhialta (FCPS)

Comhlánaítear an Fhoirm Chlárúcháin um Páirtnéireacht Shibhialta (FCPS) nuair atá an Cláraitheoir sásta go bhfuil mionsonraí go léir atá ag teastáil curtha ar fáil agus go bhfuil an lánúin saor páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh. Go praiticiúil coimeádfaidh an Cláraitheoir an doiciméad seo go dtí dáta clárúcháin na páirtnéireachta sibhialta.

Doiciméad dlíthiúil is ea an FCPS chun clarú um páirtnéireacht shibhialta a chur i bhfeidhm. Tá sé an-tábhachtach ar fad mar sin go bhfuil mionsonraí go léir a chuireann an lánúin ar fáil i gceart.

Moltar go tréan go dtugann lánúin doiciméid agus eolas go léir a iarrann an Cláraitheoir orthu chuig an gcoinne fhógrúcháin ionas gur féidir an próiseas iomlán lena n-áirítear comhlánú na FCPS, a chríochnú i gcruinniú amháin.

Próiseas Clárúcháin um Páirtnéireacht Shibhialta

Achoimre leathan atá sa mhéid seo a leanas den nós imeachta chun páirtnéireacht shibhialta a chlárú sa Stát. Baineann sé le saoránaigh Éireannacha agus saoránaigh nach Éireannaigh iad araon. I gcásanna go léir ní mór na réamhimeachtaí imlínithe san alt roimhe seo a chomhlíonadh.

Clárú um Páirtnéireacht Shibhialta

Féadfaidh clárú um páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh in oifig an Chláraitheora nó in ionad atá comhaontaithe idir an lánúin agus an Cláraitheoir agus faomhaithe ag an gCláraitheoir roimh ré.

Ní mór an clárú um páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh in áit atá oscailte don phobal agus os comhair beirt fhinnéithe atá araon os cionn 18 mbliana d'aois.

Is iad na riachtanais dhlíthiúla do chlárú nó do pháirtnéireacht shibhialta ná:

 • Go bhfuil an Cláraitheoir sásta go dtuigeann na páirtithe don pháirtnéireacht shibhialta nádúr na páirtnéireachta sibhialta,
 • go ndearbhaíonn gach páirtí:
  1. nach eol dóibh aon bhac ar an bpáirtnéireacht shibhialta,
  2. go bhfuil ar intinn acu cónaí agus tacaíocht a thabhairt dá chéile agus
  3. go nglacann siad leis an bpáirtí eile mar pháirtí sibhialta agus
 • síniú na FCPS ag na páirtithe don pháirtnéireacht shibhialta, na finnéithe agus an Cláraitheoir

Ionaid do Chlárú um Páirtnéireacht Shibhialta

Más mian leat searmanas sibhialta a bheith agat ag ionad seachas Clárlann ní mór duit teagmháil a dhéanamh le hOifig an Chláraitheora sa cheantar ina bhfuil an t-ionad suite agus iarratas a dhéanamh an t-ionad a fhaomhadh don pháirtnéireacht shibhialta. Féadfaidh go mbeadh i gceist leis seo go ndéanfadh an Cláraitheoir cigireacht ar an ionad. Ionas gur féidir cigireacht a dhéanamh ar an ionad in am sula bhfuil beartaithe an pháirtnéireacht shibhialta a dhéanamh moltar go ndéanann tú socruithe cuí leis an ionad go maith chun tosaigh ar do choinne fhógrúcháin leis an gCláraitheoir.

Tá na riachtanais le haghaidh ionaid a fhaomhadh don pháirtnéireacht shibhialta ar fáil ó oifig chlárúcháin shibhialta ar bith. www.hse.ie

Tá sé tábhachtach nach ndéanann tú aon socruithe ceangailteacha leis an ionad go dtí go ndeimhníonn an Cláraitheoir go bhfuil sé/sí ar fáil chun do pháirtnéireacht shibhialta a chlárú ar an dáta agus ag an ionad i gceist.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh táillí breise ar pháirtnéireacht shibhialta ag ionaid seachas oifig an Chláraitheora. Molfaidh an Cláraitheoir duit na táillí atá le híoc nuair a thugann tú d'fhógra.

Ateangairí a úsáid

Ní mór seirbhísí ateangaire creidiúnaithe a fháil i gcás nach mbíonn a dhóthain eolais ag duine amháin de na páirtithe sa pháirtnéireacht shibhialta ar theanga na páirtnéireachta sibhialta chun í a thuiscint. Is é freagracht an lánúin an tseirbhís seo a shocrú.

Tá na táillí muirearaithe ar theastas um páirtnéireacht shibhialta mar seo a leanas;

 • €20 ar theastas caighdeánach iomlán
 • €1 ar chóip le haghaidh leasa shóisialaigh (litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí riachtanach)
 • €4 ar chóip neamhdheimhnithe d'iontráil sa Chlár
 • €10 chun teastas a fhíordheimhniú (ar fáil ó Phríomh-Oifig Chlárúcháin amháin)

Daoine a bhí i bpáirtnéireacht shibhialta nó pósta roimhe sin.

Páirtnéireacht Shibhialta do dhaoine a bhí pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta roimhe sin

Má bhí ceachtar den dá pháirtí pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta roimhe sin tá na doiciméid seo a leanas ag teastáil:

Colscartha Foraithne nó foraithní colscartha deiridh bunaidh
Iarpháirtnéir Sibhialta Díscaoileadh nó díscaoilte deiridh bunaidh na páirtnéireachta sibhialta
Baintreachas Deimhniú nó deimhnithe báis chéile nó chéilí nach maireann in éineacht le teastas bunaidh nó teastais bhunaidh an phósta nó na bpóstaí sibhialta bunaidh
Páirtnéir Sibhialta Marthanach Deimhniú nó deimhnithe báis páirtnéara nó páirtnéirí sibhialta nach maireann in éineacht le teastas bunaidh nó teastais bhunaidh na páirtnéireachta sibhialta

Ní mór aistriúchán Béarla ar an doiciméid a chur ar fáil nuair is gá.

Más páirtí do pháirtnéireacht shibhialta nó pósadh a neamhníodh i gCúirt Éireannach ceachtar den dá pháirtí ní mór foraithne deiridh an neamhnithe chomh maith le litir ón gcúirt ábhartha ag deimhniú nár cuireadh isteach aon achomharc a thabhairt don Chláraitheoir.

Má bhí ceachtar de dá pháirtí pósta nó ina p(h)áirtí do pháirtnéireacht shibhialta roimhe sin ní mór an fhíric seo a thabhairt ar aird an Chláraitheora ag an am atá an choinne fhógrúcháin á déanamh.

Colscarthaí/Scaoilte Coigríche

I gcás colscartha a thugann Cúirt as Stát eile feidhmíonn na nósanna imeachta seo a leanas:

 • Má tá an fhoraithne colscartha i dteanga iasachta ní mór aistriúchán Béarla den Cholscaradh a chur ar fáil arna dheimhniú go cuí ag comhlacht oifigiúil ábhartha nó áisíneacht aistriúcháin aitheanta. I gcás colscaradh coigríche tugtar aird ar an gceist cibé an bhfuil an colscaradh inaitheanta i ndlí na hÉireann nó nach bhfuil sula ndeimhnítear dáta deiridh don pháirtnéireacht shibhialta.
 • Nuair a bhíonn an colscaradh taobh istigh de rialacháin an AE is leor go ndeimhnítear sna doiciméid cholscartha gur tugadh fógra de na nósanna imeachta don dá pháirtí araon sa cholscaradh agus go raibh deis acu fianaise a thabhairt don chúirt a thug an colscaradh. Mura luaitear é sin sa doiciméad colscartha dheiridh deimhneoidh an Cláraitheoir aon doiciméadú breise atá riachtanach ag an gcoinne fhógrúcháin.
 • Mura bhfeidhmíonn rialacháin AE ní mór fianaise áirithe mar áit bhreithe, tíortha cónaithe agus fíricí ábhartha eile a thabhairt ar an gceistneoir a chuireann an Cláraitheoir ar fáil. Cuirtear an t-eolas ar aghaidh ansin chuig an bPríomh-Oifig Chlárúcháin áit ina bhféadfar riachtanais bhreise a aithint.
 • Má thugtar scaoileadh dlíthiúil ar pháirtnéireacht shibhialta lasmuigh d'Éirinn aithneofar é i ndlí na hÉireann má tá ordú tugtha ag an Aire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí ag aithint cineál cuí an chaidrimh dhlíthiúil sa dlínse inar tugadh an scaoileadh.

Tá na rialacha a bhaineann le colscarthaí coigríche a aithint casta i ndlí na hÉireann agus moltar go gcuirtear fiosrúcháin ar leith sa chomhthéacs sin chuig an bPríomh-Oifig Chlárúcháin.

Colscarthaí nó Scaoiltí Éireannacha

I gcás colscartha nó scaoilte a thugtar i gCúirt Éireannach ní mór an fhoraithne bhunaidh chúirte maidir leis sin a chur chuig an gCláraitheoir cuí ag an gcoinne fhógrúcháin.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil idirdhealú idir neamhniú, idirscaradh, colscaradh agus scaoileadh agus tá na hidirdhealuithe leithne imlínithe thíos:

 • Mura raibh aon phósadh nó páirtnéireacht shibhialta bhailí ann sa chéad áit féadfar foraithne neamhnithe a iarraidh ó Chúirteanna na hÉireann - ciallaíonn foraithne sibhialta neamhnithe nach raibh aon éifeacht dhlíthiúil ag an bpósadh nó ag an bpáirtnéireacht shibhialta i gceist agus go bhfuil na páirtithe bainteacha saor, de réir an dlí sibhialta páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh.
 • Má tá pósadh bailí ann agus go scarann lánúin (trí mhodhanna breithiúnacha nó trí chomhaontú) ní cheadaítear do na páirtithe bainteacha páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh.
 • Má fhaigheann na páirtithe i bpósadh bailí colscaradh ina dhiaidh sin (agus an colscaradh sin tugtha ag cúirt Éireannach nó aitheanta ag an Stát seo) féadfaidh ceachtar den dá páirtí bainteacha páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh.
 • Má thugtar scaoileadh ina dhiaidh sin do pháirtithe i bpáirtnéireacht shibhialta bailí (agus an scaoileadh sin tugtha ag cúirt Éireannach nó aitheanta ag an Stát seo) féadfaidh ceachtar den dá pháirtí bainteacha páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh.

Is ábhar do na Cúirteanna cuí na nósanna imeachta a bhaineann le foraithní neamhnithe, idirscarthaí, colscarthaí agus scaoiltí a iarraidh agus ní bhíonn feidhm ar bith ag Cláraitheoirí leis na nósanna imeachta seo. Ba chóir teagmháil a dhéanamh go díreach leis na hOifigí Cúirte cuí.

Ba chóir a thabhairt faoi deara nach mbíonn éifeacht ar bith ag neamhniú tugtha ag údaráis chomhlacht reiligiúnach de réir dlí na hÉireann agus níl daoine a fuair neamhniú eaglaise amháin saor páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh.

Páirtnéireacht Shibhialta lasmuigh d'Éirinn

Foráiltear san Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2004 do chaidreamh coigríche cláraithe a aithint. Foráiltear trí Alt 5 den Acht go bhféadfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí trí ordú a dhearbhú go bhfuil cineál caidrimh dhlíthiúil idir beirt pháirtí chomhghnéis i dteideal a bheith aitheanta mar pháirtnéireacht shibhialta má chomhlíontar critéir áirithe. Ba chóir aon fhiosrúcháin maidir le horduithe den sórt sin a dhíriú chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí - Glao Áitiúil 1890 221-227.

Níl aon fheidhm ag an bPríomh-Oifig Chlárúcháin maidir le comhairle a thabhairt nó clárú a dhéanamh ar pháirtnéireachtaí sibhialta a dhéantar lasmuigh d'Éirinn. Níl aon deis páirtnéireachtaí sibhialta den sórt sin a chlárú sa Stát.

Seicliosta do lánúin ag cur iarratais isteach chun páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh

(1) Fógrúchán

Déan coinne leis an gCláraitheoir chun fógra a thabhairt go bhfuil beartaithe páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh (ní mór fógra a thabhairt 3 mhí ar a laghad roimh chlárúchán); moltar do pháirtithe é sin a dhéanamh chomh luath agus is féidir).

(2) Doiciméid atá ag teastáil agus fógra á thabhairt

Pas mar shainaithint fhótagrafach (mura bhfuil sé seo ar fáil ní mór duit é sin a phlé leis an gCláraitheoir agus coinne á déanamh agat):

 • Teastas breithe (ní mór go mbeadh an stampa apastaile más lasmuigh d'Éirinn é)
 • Cruthú seolta,
 • Uimhir PSP (i gcás go mbaineann)
 • Má tá ceachtar páirtí colscartha foraithní deiridh bunaidh maidir le póstaí go léir roimhe sin,
 • Má tá ceachtar páirtí ina baintreach nó ina bhaintreach fir deimhniú báis an chéile agus an teastas pósta sibhialta
 • Má tá páirtnéireacht shibhialta scaoilte ag ceachtar páirtí roimhe sin foraithne deiridh bunaidh an scaoilte maidir le páirtnéireachtaí sibhialta cláraithe go léir roimhe sin
 • Más páirtnéir sibhialta marthanach ceachtar den dá pháirtí deimhniú báis den pháirtnéir sibhialta agus teastas páirtnéireacht shibhialta

D'fhéadfadh go mbeadh doiciméadú breise ag teastáil i gcásanna áirithe mar i gcás colscartha a bheith tugtha lasmuigh den Stát agus nach mór a dheimhniú cibé an bhfuil sé aitheanta de réir dlí na hÉireann nó nach bhfuil. Comhairleoidh an Cláraitheoir faoina bhfuil riachtanach i ngach cás ag an gcoinne fhógrúcháin.

(3) Mionsonraí Breise Riachtanach

 • An dáta socraithe don pháirtnéireacht shibhialta
 • Ainmneacha agus dátaí breithe don bheirt fhinnéithe, agus
 • Mionsonraí an ionaid mholta.

Baic ar Pháirtnéireacht Shibhialta

Tá bac ar pháirtnéireacht shibhialta nuair atá:

 • Duine amháin nó an bheirt pháirtithe faoi 18 d'aois ar an dáta a bhfuil beartaithe an páirtnéireacht shibhialta a chlárú.
 • Duine amháin nó an bheirt pháirtithe don pháirtnéireacht shibhialta bheartaithe mar pháirtí do pháirtnéireacht shibhialta nó pósadh ar marthain roimhe sin.
 • Ní thugann duine amháin nó an bheirt pháirtithe toiliú dá d(h)eoin féin agus go feasach.
 • Níl na páirtithe den ghnéas céanna.
 • Bheadh an pháirtnéireacht shibhialta ar neamhní de bhrí foraithní coiscthe an chaidrimh.

Ní fhéadfaidh duine páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh le duine laistigh de na céimeanna coiscthe caidrimh mar atá leagtha amach sa tábla thíos. Ba chóir caidrimh laistigh den tábla sin a fhorléiriú mar chaidrimh lena n-áirítear caidrimh sa leathghaol (m.sh. áirítear mar shiblín, siblín nach bhfuil ach tuismitheoir amháin i gcoiteannas ann srl.) agus áirítear sna caidrimh go léir caidrimh agus iarchaidrimh trí uchtú

 • Ní fhéadfaidh fear páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh lena:
  • Seanathair
  • Deartháir a Sheanathar
  • Athair
  • Deartháir a Athar
  • Deartháir a Mháthar
  • Deartháir
  • Nia
  • Mac
  • Garmhac
  • Garnia
 • Ní fhéadfaidh bean páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh lena:
  • Seanmháthair
  • Deirfiúr a Seanmháthar
  • Máthair
  • Deirfiúr a Máthar
  • Deirfiúr a Athar
  • Deirfiúr
  • Neacht
  • Iníon
  • Gariníon
  • Garneacht

Ar ais go barr

Last modified:21/10/2013