Athruithe ar an �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora


Print page

Eolas

Is �oca�ocht d�fhir agus do mhn� faoi bhun 66 at� ag t�g�il clainne gan taca�ocht ph�irtn�ara at� i gceist leis an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora (ITA). Chun an �oca�ocht seo a fh�il, n� m�r duit roinnt coinn�ollacha agus t�st�il mhaoine a sh�samh.

Is f�idir leat leas a bhaint as an Sc�im Bhuis�adta Teaghlaigh chun cabhr� leat do chuid bill� a bhainisti� m� t� an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora � f�il agat. D�fh�adf� freisin a bheith i dteideal sochar eile ar n�s Li�ntas Breosla, Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh, an Sc�im Li�ntais Leasa Fhorl�ontaigh n� c�rta leighis.

M� mheasann t� gur di�lta�odh th� go h�ag�rach �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a fh�il, n� mura bhfuil t� s�sta le cinneadh a rinne Oifigigeach Cinnidh Leasa Sh�isialaigh faoi do theidl�ochta�, t� s� de rogha agat an cinneadh seo a acomharc.

Is foinse inch�naithe ioncaim an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora.

Rialacha

Chun c�ili� don �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora:

 • T� t� faoi bhun 66 bliana d'aois (Is f�idir leat pinsean St�it a �ileamh � 66 bliana d'aois amach.)
 • N� m�r duit bheith i do thuismitheoir, leastuismitheoir, tuismitheoir uchta�och n� caomhn�ir dl�thi�il linbh ch�ilithe
 • Caithfidh t� bheith mar an bpr�omhch�ram�ir do leanbh amh�in c�ilithe, ar a laghad, agus n� m�r don leanbh sin c�na� leat N�l an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora in�octha m� t� coime�d cothrom ag na tuismitheoir� i gcomhair linbh n� leana�
 • N� m�r duit �425 n� n�os l� a bheith � thuilleamh agat sa tseachtain
 • N� m�r duit t�st�il mhaoine a sh�samh
 • N� m�r duit gn�thch�na� bheith ort in �irinn
 • N� f�idir leat bheith i do ch�na� le c�ile, le p�irtn�ir sibhialta n� bheith ag comh�iti�

M� t� t� scartha, colscartha n� m� rinneadh do ph�irtn�ireacht shibhialta a dh�scaoileadh, caithfidh:

 • Go bhfuil t� i do ch�na� in �it eile seachas le do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta ar feadh 3 mh� ar a laghad
 • Go ndearna t� iarrachta� ar chothabh�il a fh�il � do ch�ile n� p�irtn�ir sibhialta (m�s �/� do ph�irtn�ir sibhialta tuismitheoir an linbh/na leana�)
 • Nach bhfuil cothabh�il acmhainneach � d�anamh ag do ch�ile duit (m�s �/� do ph�irtn�ir sibhialta tuismitheoir an linbh/na leana�)

M� t� do ch�ile n� do ph�irtn�ir sibhialta sa phr�os�n:

 • Caithfidh s�/s� tr�imhse phr�os�nachta �s cionn s� mh� ar a laghad a bheith gearrtha air/uirthi, n� s� mh� ar a laghad a bheith caite aige/aici faoi choime�d.

Mura raibh t� p�sta le tuismitheoir do linbh/leana�, n� g� duit cothabh�il �n tuismitheoir eile a lorg nuair a �il�onn t� an ITA den ch�ad uair. Caithfidh t� iarrachta� a dh�anamh chun cothabh�il a fh�il, �fach, �n tuismitheoir eile le lean�int de bheith inch�ilithe don ITA.

T� tuilleadh faisn�ise ar f�il maidir le c�ard at� i gceist le tuismitheoir� scartha agus le tuismitheoir� neamhph�sta a dh�anann iarracht chun cothabh�il a fh�il. F�ach freisin 'Dliteanas Teaghlach a Chothabh�il' th�os.

Cothabh�il

Meastar ioncam ioml�n � chothabh�il mar acmhainn. �ir�tear cothabh�il duitse agus cothabh�il chugatsa le haghaidh duine ar bith de do leana� araon anseo. M� fhaigheann t� cothabh�il � n�os m� n� duine amh�in cuirfear � go l�ir le ch�ile agus measfar an t-ioml�n mar acmhainn. �fach, f�adfar d'ais�oca�ocht c�osa n� morg�iste d'uasmh�id �95.23 sa tseachtain a fhrith�ireamh in aghaidh �oca�ochta� cothabh�la. Ansin meastar leath an fhu�lligh mar acmhainn agus beidh d��oca�ocht leasa sh�isialaigh laghdaithe leis an m�id sin. N� m�r duit fianaise a thabhairt ar d'�oca�ochta� c�osa n� morg�iste. T� tuilleadh eolais ar f�il faoi conas cothabh�il a mheas mar acmhainn.

Dliteanas Teaglach a Chothabh�il

T� dualgas ar fhir agus ar mhn�, de r�ir dl�, cothabh�il a �oc le ch�ile, le ph�irtn�ir sibhialta n� le chomhch�naitheoir at� cleithi�nach agus le haon leanbh cleithi�nach nach gc�na�onn leo. Tugtar 'gaolta faoi dhliteanas' ar na daoine seo. M�s gaol faoi dhliteanas th� agus m� theipeann ort d�thain cothabh�la a �oc le do ch�ile, do ph�irtn�ir sibhialta n� do chomhch�naitheoir agus/n� do leanbh cleithi�nach/leana� cleithi�nacha, n� m�r duit rann�oca�ocht a dh�anamh as costas na h�oca�ochta Teaghlaigh Aontuismitheora, a �octar le do theaghlach.

D�anfaidh an tAonad Aisghabh�la Cothabh�la na Roinne Coimirce S�isiala� teagmh�il leis an ngaol faoi dhliteanas mura mb�onn d�thain cothabh�la �octha aige/aici, nuair a dheona�tear an �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora. Is f�idir teagmh�il a dh�anamh leis an tAonad Aisghabh�la Cothabh�la ag (071) 96 72599 chun a thuilleadh eolais a fh�il. Is f�idir leat freisin faigh amach tuilleadh faoi �Dhliteanas Teaglach a Chothabh�il�.

�oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus Rialacha an AE

� 5 Bealtaine 2005 ar aghaidh, n� bheidh ar na dreamanna seo a leanas: Saor�naigh an AE, saor�naigh LEE agus n�isi�naithe de chuid na hEilv�ise at� fostaithe n� f�infhostaithe in �irinn, agus at� ag �oc rann�oca�ochta� le C�ras �rachais S�isialta na h�ireannna crit�ir ghn�thch�naithe a chomhl�onadh le bheith inch�ilithe don �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora.

�oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus Sochar Banch�ile Thr�igthe

M� bh� ort aistri� � Shochar Banch�ile Thr�igthe go h�oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheoira ionas go bhf�adf� p�irt a ghlacadh ar Sc�im Fosta�ochta Pobail, f�adfaidh t� iarratas a dh�anamh anois go dtabharfa� an Sochar Banch�ile Thr�igthe ar ais duit. C� nach dtugtar an Sochar Banch�ile Thr�igthe d'iarratas�ir� nua a thuilleadh �octar f�s � leo si�d a bh� i dteideal � a fh�il roimh 2 Ean�ir 1997.

T� uasr�ta �oca�ochta n�os airde i gceist i gc�s Sochar Banch�ile Thr�igthe n� mar at� i gc�s �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora. M� t� t� i dteideal an Sochar Banch�ile Thr�igthe a thabhairt ar ais duit d'fh�adf� a bheith i dteideal riar�ist� a fh�il ar ais freisin.

Aoisteorainn do leanbh c�ilithe

Chun �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a fh�il, n� m�r duit ar a laghad leanbh c�ilithe amh�in a bheith agat faoin aoisteorainn chu�.

T� an aoisteorainn � laghd� de r�ir a ch�ile chuig 7 mbliana d'aois. T� an laghd� seo ar an aoisteorainn � chur i bhfeidhm i measc custaim�ir� nua agus reatha ar bhonn c�imnithe. N� dh�anfaidh s� aon difear d��ilitheoir� reatha go dt� 2013.

N�l custaim�ir� ar thosaigh a n-�ileamh ar an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora idir an 27 Aibre�n 2011 agus Aibre�n 2012, i dteideal an �oca�ocht a fh�il go dt� go mbaineann a leanbh is �ige 14 bliana amach. F�gra�odh seo i mBuis�ad 2011.

Thar an tr�imhse 2012 go dt� 2015 braithfidh do theidl�ocht i leith na h�oca�ochta Teaghlach Aontuismitheora ar an m�id a leanas:

 • Cathain a rinne t� d��ilimh i dtosach b�ire ar an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora agus
 • Aois do linbh is �ige
D�ta an �ilimh 2012 2013 2014 2015
1. M� thosaigh d��ileamh roimh an 27 Aibre�n 2011, leanfar do d'�oc go dt� go mbeidh do leanbh is �ige: 18 17 16 7
2. M� thosaigh d��ileamh idir an 27 Aibre�n 2011 agus Aibre�n 2012, leanfar do d'�oc go dt� go mbeidh do leanbh is �ige: 14 12 10 7
3. M� thosaigh d��ileamh i ndiaidh Aibre�n 2012, leanfar do d'�oc go dt� go mbeidh do leanbh is �ige: 12 10 7

Sampla�

Thosaigh M�ire a h�ileamh roimh an 27 Aibre�n 2011. Bainfidh a leanbh is �ige 11 bhliain d�aois amach in 2012. Cialla�onn seo go stopfar leis an �oca�ocht a �oc l�i in 2012, nuair a bhainfidh a leanbh 14 bliana amach agus laghd�far an aoisteorainn chuig 7 mbliana d'aois.

Thosaigh Seaic a �ileamh idir an 27 Aibre�n 2011 agus Aibre�n 2012. Bainfaidh a leanbh is �ige 14 bliana d�aois amach in 2012. Coime�dfaidh Seaic an �oca�ocht go dt� breithl� 14 bliana a linbh is �ige.

Tos�idh Magda a h�ileamh i ndiaidh Aibre�n 2012. Beidh a leanbh is �ige 9 mbliana d�aois in 2012. Coime�dfaidh s� a h�oca�ocht go dt� breithl� 10 mbliana d'aois a linbh is �ige in 2013. �n d�ta seo ar aghaidh, n� bheidh s� inch�ilithe don �oca�ocht.

Eisceachta� leis na haoisteorainneacha

Li�ntas C�ram Baile

M� t� Li�ntas C�ram Baile (DCA) � fh�il agat do leanbh, leanfaidh an ITA go dt� go mbainfidh an leanbh 16 bliana amach agus gur f�idir leo iarratas a dh�anamh ar Li�ntas M�chumais. Ina theannta sin, gheobhaidh t� m�ad� do Leanbh C�ilithe (MLC) d�aon leana� eile at� sa teaghlach go dt� go mbainfidh siad 18 mbliana d�aois amach (n� 22 bliain m� t� siad ag pl� le hoideachas l�naimseartha) fad a bh�onn an LCB (agus an ITA) � �oc.

B�s c�ile, p�irtn�ara n� p�irtn�ara shibhialta

M�s �ilitheoir nua th� agus m� t� t� i do thuismitheoir leat f�in de bharr go bhfuair do ch�ile, do ph�irtn�ir n� do ph�irtn�ir sibhialta b�s, is f�idir leat an ITA a fh�il ar feadh 2 bhliain � dh�ta an bh�is n� go dt� go mbainfidh do leanbh is �ige 14 bliana amach.

Oideachas l�naimseartha

� Ean�ir 2013 ar aghaidh, m� bh� an ITA � fh�il agat roimh an 27 Aibre�n 2011, stopfar an �oca�ocht nuair a bhainfidh do leanbh 17 mbliana d�aois amach. M� t� do leanbh ag pl� le hoideachas l�naimseartha agus m� t� s�/s� idir 17 agus 22 bliain d�aois, leanfaidh an �oca�ocht chuig deireadh na bliana acad�la 2012-2013.

�oca�ochta� do leana� n�os sine

M� t� t� i dteideal na h�oca�ochta Teaghlach Aontuismitheora a fh�il bunaithe ar aois an linbh is �ige sa teaghlach, leanfaidh �oca�ocht Mh�adaithe do Leanbh C�ilithe (MLC) do leana� eile sa teaghlach go dt� go mbainfidh siad 18 mbliana d�aois amach (n� 22 bliain m� t� siad ag pl� le hoideachas l�naimseartha).

�oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus Rialacha an AE

� 5 Bealtaine 2005 ar aghaidh, n� bheidh ar na dreamanna seo a leanas:Saor�naigh an AE, saor�naigh LEE agus n�isi�naithe de chuid na hEilv�ise at� fostaithe n� f�infhostaithe in �irinn, agus at� ag �oc rann�oca�ochta� le C�ras �rachais S�isialta na h�ireannna crit�ir ghn�thch�naithe a chomhl�onadh le bheith inch�ilithe don �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora.

�oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus Sochar Banch�ile Thr�igthe

M� bh� ort aistri� � Shochar Banch�ile Thr�igthe go h�oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheoira ionas go bhf�adf� p�irt a ghlacadh ar Sc�im Fosta�ochta Pobail, f�adfaidh t� iarratas a dh�anamh anois go dtabharfa� an Sochar Banch�ile Thr�igthe ar ais duit. C� nach dtugtar an Sochar Banch�ile Thr�igthe d'iarratas�ir� nua a thuilleadh �octar f�s � leo si�d a bh� i dteideal � a fh�il roimh 2 Ean�ir 1997.

T� uasr�ta �oca�ochta n�os airde i gceist i gc�s Sochar Banch�ile Thr�igthe n� mar at� i gc�s �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora. M� t� t� i dteideal an Sochar Banch�ile Thr�igthe a thabhairt ar ais duit d'fh�adf� a bheith i dteideal riar�ist� a fh�il ar ais freisin.

An �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora agus obair

Is f�idir leat oibri� agus an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a fh�il. Braitheann m�id na h�oca�ochta ar d�ollmhaoin sheachtaini�il.

Neamhaird ar ioncam

 • N� chuirtear san �ireamh (n� tugtar neamhaird ar) an ch�ad �130 de d�olltuillimh sheachtaini�la. Cialla�onn seo gur f�idir leat a mh�id agus �130 a thuilleamh sa tseachtain agus c�ili� don �oca�ocht ioml�n Teaghlach Aontuismitheora.
 • D�anfar meas�n� ar leath fhu�lleach d�olltuilleamh chuig a mh�id agus �425 sa tseachtain mar mhaoin. M� thuilleann t� idir �130 agus �425 sa tseachtain, d�fh�adf� c�ili� d��oca�ocht laghdaithe. L�ir�tear i Leabhr�n SW 19 � R�ta� �oca�ochta Leasa Sh�isialaigh an m�id den ITA at� in�octha i dteannta do mhaoine.

T� s� beartaithe chun an neamhaird ar ioncam don ITA a laghd� n�os m� sna ceithre bliana amach romhainn.

N� chuirtear san �ireamh rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta, rann�oca�ochta� aoisli�ntais/�SPC agus s�nti�is cheardchumainn agus meas�n� � dh�anamh ar thuillimh. N� m�r do d�olltuillimh, �fach, bheith faoi bhun �425 sula gcead�far aon asbhaint�.

Taca�ochta� breise

D'fh�adf� c�ili� don Fhorl�onadh Ioncam Teaghlaigh (FIT), m� bh�onn t� ag oibri� ar a laghad19 n-uaire sa tseachtain. Is f�idir leat lean�int agus an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a �ileamh agus n� chuirfear d��oca�ocht FIT san �ireamh mar mhaoin. Faigh amach n�os m� faisn�ise faoin bhForl�onadh Ioncam Teaghlaigh.

M� ghlacann t� le hobair l�naimseartha, d�fh�adf� bheith i dteideal li�ntais bhreise ch�nach faoi sc�im Postch�naimh na gCoimisin�ir� Ioncaim. M�s mian leat bheith f�infhostaithe, d�fh�adf� c�ili� don Li�ntas Fiontra�ochta um Fhilleadh ar Obair.

�n 5 Ean�ir 2012 ar aghaidh, n� bheidh f�il ar �oca�ocht shealadach leathr�ta na h�oca�ochta Teaghlach Aontuismitheora sa ch�s go s�ra�onn tuillimh an duine �425 sa tseachtain. M� t� an �oca�ocht leathr�ta � f�il agat cheana f�in, n� dh�anfar difear do d��oca�ocht.

M� t� do ph� � obair laghdaithe

D�fh�adf� bheith i dteideal m�ad� a fh�il ar d'�oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora m� t� do ph� laghdaithe. Chun m�ad� a fh�il ar d��oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, seol duill�n reatha p� (a l�ir�onn do ph� laghdaithe) le litir � d�fhost�ir, a dheimhn�onn do ch�s nua oibre, chuig an Oifig Leasa Sh�isialaigh a dh�ile�lann le d��ileamh.

M� t� do ph� laghdaithe agus m� t� Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh (FIT) � fh�il agat, fanfaidh d'�oca�ocht FIT mar an gc�anna. M� laghda�tear an l�on uaireanta a oibr�onn t� sa tseachtain faoi 19 n-uaire (38 uair sa choic�s) n�l t� i dteideal an FIT a fh�il n�os m�. Ba cheart duit an rann�g FIT a chur ar an eolas m� thiteann an l�on uaireanta a oibr�onn t� faoin �osmh�id a theasta�onn.

D�fh�adf� bheith i dteideal m�ad� a fh�il ar d� Fhorl�onadh C�osa. M� t� c�ir�ocht ar c�os agat � �dar�s �iti�il n� � chomhlachas tith�ochta, ba cheart duit teagmh�il a dh�anamh leo lena dheimhni� an bhfuil t� i dteideal laghd� a fh�il ar do ch�os. Mura bhfuil c�rta leighis n� c�rta cuairte LG � fh�il agat, ba cheart duit a dheimhni� an gc�il�onn t� anois d�ibh.

Rann�oca�ochta� creidi�naithe

M� t� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora � f�il agat agus m� ghlacann t� am saor �n obair i ndiaidh gur saola�odh leanbh leat, gheobhaidh t� rann�oca�ochta� creidi�naithe.

�oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora agus oideachas n� oili�int

Is f�idir leat filleadh ar an oideachas agus d��oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a choime�d fad at� an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas � fh�il agat faoi choinn�ollacha �irithe.

Is f�idir leat tabhairt faoi ch�rsa oili�na F�S agus d��oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a choime�d. D�anfar do ITA a laghd�, �fach, de bharr go nd�anfar do li�ntas oili�na F�S a mheas�n� ina leith mar ioncam. N� bhfaighidh t� b�nas oili�na �20 sa tseachtain, mura bhfuil t� ag lean�int ar aghaidh tar �is 12 mh� a chaitheamh ar Sc�im FP n� ar chl�r Tionscnamh Jabanna.

R�ta�

R�ta� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora 2012:

�oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora R�ta Seachtaini�il (uasta)
R�ta pearsanta (faoi 66) �188
Leanbh cleithi�naigh �29.80

N� m�r duit iarratas a dh�anamh ar an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora laistigh de thr� mh� tar �is duit bheith inch�ilithe.


Conas iarratas a dh�anamh

Ba cheart duit Foirm OFP1 a �osch�ipe�il agus a chomhl�n� (pdf). L�on isteach an fhoirm agus cuir ar ais � leis na c�ip�is� cu� taca�ochta chuig an Roinn Coimirce S�isiala� ag an seoladh th�os.

M�s baintreach th�, ba cheart duit iarratas a dh�anamh taobh istigh de 3 mh� � bh�s do ch�ile.

Muna bhfuil t� p�sta, ba cheart duit iarratas a dh�anamh taobh istigh de 3 mh� � bhreith do linbh.

M� t� t� scartha/colscartha, ba cheart duit iarratas a dh�anamh taobh istigh de 6 mh� � dh�ta an scartha � do ch�ile. N� m�r duit a bheith scartha ar a laghad ar feadh 3 mh� roimh duit a bheith in ann iarratais a dh�anamh.

M�s c�ile pr�os�naigh th�, ba cheart duit iarratas a dh�anamh:

 • nuair at� do ch�ile faoi choime�d ar feadh ar a laghad 6 mh� gan t�arma a bheith gearrtha f�s air/uirthi n�
 • nuair a chuireann do ch�ile t�s lena t(h)�arma sa phr�os�n, nach m�r a bheith ar feadh ar a laghad 6 mh�.

Beidh �thas ar an bhfoireann san oifig �iti�il leasa sh�isialaigh c�namh a thabhairt duit an fhoirm iarratais a chomhl�n� agus aon cheisteanna at� agat a fhreagairt.

F�adfar an �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora a �oc leat tr� �oca�ocht dh�reach le do bhanc n� is f�idir leat do Ch�rta Seirbh�s� S�isialacha a �s�id ag oifig an phoist chun do chuid airgid a bhaili�. Nuair a fhaigheann t� do Ch�rta Seirbh�s� S�isialacha, s�nigh ar an gc�l � agus coinnigh in �it sh�bh�ilte �.


C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas

An Roinn Coimirce S�isiala�

Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar an Chol�iste
Sligeach
�ire

Tel:(071) 915 7100
Locall:1890 500 000
Homepage:http://www.welfare.ie/

Sol�thra�onn na heagra�ochta� seo th�os c�namh agus taca�ocht d'aontuismitheoir:

Treoir (Comhdh�il Seirbh�s� do Thuismitheoir� nach bhfuil P�sta agus d� gClann)

14 Teach Gandon
Sr�id an Mh�ara �ochtarach,
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: 353 (0)1 6700120
Locall:1890 252084
Fax: 353 (0)1 6700199
Homepage:http://www.treoir.ie
Email:info@treoir.ie

OPEN

7 L�na na B� Deirge
Margadh na Feirme
Baile �tha Cliath 7
�ire

Tel: 353 (0)1 814 8860
Fax: 353 (0)1 814 8890
Homepage:http://www.oneparent.ie
Email:enquiries@oneparent.ie

Clann Amhain

Teach Cherish
2 Sr�id Pheambr�g �ochtarach
Baile �tha Cliath 2
�ire

Tel: 353 (0)1 6629212
Locall:1890 662212
Fax: 353 (0)1 6629096
Homepage:http://www.onefamily.ie
Email:info@onefamily.ie


Last modified:28/03/2011
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img