Athruithe ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aon Tuismitheora - Ceisteanna Coitianta


Print page
  1. Cad é an Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora?
  2. Cén athruithe atá á ndéanamh ar an scéim in Iúil 2015?
  3. An gcuirfidh na hathruithe ar an scéim isteach ar na rátaí íocaíochta?
  4. Tá leanbh agam atá faoi mhíchumas a dtugaim aire dó/di sa bhaile. Cén tionchar a imreoidh na hathruithe ar an scéim ar m’íocaíocht?
  5. Má fhaigheann mo pháirtnéir bás agus tá beirt leanaí agam 15 agus 17 mbliana d’aois, cén tacaíochtaí ioncaim a mbeidh mé i dteideal a fháil?
  6. An bhfuil mé i dteideal aon tacaíochtaí ioncaim eile a fháil a luaithe a chuirtear deireadh le m’éileamh?
  7. Cén deiseanna oideachais, oiliúna agus um fhilleadh ar fhostaíocht atá ar fáil dom mar thuismitheoir aonair?
  8. Cé ar féidir liom teagmháil a dhéanamh leis maidir leis na hathruithe a dhéanfar ar an scéim Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora?
 

 

C1. Cad é an Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora?

F. Íocaíocht í an Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora (ÍTA) ar a ndéantar tástáil mhaoine d’fhir agus do mhná a bhfuil leanbh – nó leanaí – á dtógáil aníos acu – gan tacaíocht a bheith á fáil acu ó pháirtnéir. Ní mór d’éilitheoir a bheith idirscartha, colscartha, páirtnéireacht shibhialta a bheith acu a díscaoileadh, bheith ina baintreach/bhaintreach fir, bheith ina p(h)áirtnéir sibhialta marthanach, bheith neamhphósta nó bheith ina c(h)éile príosúnaigh, ina p(h)áirtnéir sibhialta nó ina c(h)omháitritheoir.  Chun cáiliú d’Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora, ní mór go bhfuil an duine a chónaíonn leo i gceannas go príomha ar an leanbh/na leanaí agus go dtugann sé/sí an cúram príomhúil dó/di/dóibh, ní mór nach bhfuil an duine ag comhchónaí le duine eile agus ní mór go ndearna siad iarrachtaí chun cothabháil a lorg ó thuismitheoir eile an linbh.

 

C2. Cén athruithe atá á ndéanamh ar an scéim in Iúil 2015?

F. Ón 2 Iúil 2015 ar aghaidh, cuirtear stop leis an ÍTA nuair a bhaineann an leanbh is óige 7 mbliana d’aois amach. Sa chás go gcáilíonn custaiméir do ÍTA, tá méadú do leanbh cáilithe iníoctha maidir leis na leanaí eile sa teaghlach atá faoi 18 mbliana d’aois, agus idir 18 agus 22 bliain má tá siad in oideachas lánaimseartha.

D’fhéadfadh forálacha speisialta a bheith i gceist:

  • Sa chás go bhfuil Liúntas Cúram Baile (LCB) á íoc

Sa chás go bhfuil LCB á fháil ag custaiméir d’aon leanbh sa teaghlach, féadtar leanúint le hÍocaíocht Teaghlach Aontuismitheora a fháil a fhad le breithlá 16 bliana an linbh a leantar le LCB a íoc ina leith.

go dtí go mbaineann an leanbh is óige an aois chuí cháilitheach amach, pé ceann is déanaí.

  • Sa chás go raibh duine thíos le méala le déanaí

Sa chás go raibh duine thíos le méala le déanaí, féadfaidh siad Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora a éileamh ar feadh a fhad le dhá bhliain ó dháta bhás an chéile/an pháirtnéara shibhialta/an chomháitritheora nó go dtí go mbaineann a leanbh is óige 18 mbliana d’aois amach, pé ceann is luaithe.

 

C3. An gcuirfidh na hathruithe ar an scéim isteach ar na rátaí íocaíochta?

F. Ní chuirfidh. Leanfaidh an ráta pearsanta bheith €188.00 sa tseachtain – agus beidh €29.80 ann sa bhreis do gach leanbh cáilithe breise.

Má cháilíonn tú do ÍTA bunaithe ar aois an linbh is óige i do theaghlach (agus faoi réir choinníollacha eile na híocaíochta a shásamh), leanfar le méadú do leanbh cáilithe (MLC) a íoc do leanaí eile sa teaghlach go dtí go mbaineann siad 18 mbliana nó 22 bliain amach má tá siad in oideachas lánaimseartha.

 

C4. Tá leanbh agam atá faoi mhíchumas a dtugaim cúram dó/di sa bhaile. Cén tionchar a imreoidh na hathruithe ar an scéim ar m’íocaíocht?

F. Má tá Liúntas Cúram Baile á fháil agat do do leanbh, leanfar leis an ÍTA a íoc leat go dtí go mbaineann do leanbh aois 16 bliana amach – agus féadfaidh sé nó sí Liúntas Míchumais a éileamh ag an bpointe sin ina gceart féin.

 

C5. Má fhaigheann mo pháirtí bás agus tá beirt leanaí agam atá 15 agus 17 mbliana d’aois, cén tacaíochtaí ioncaim a bheidh mé i dteideal a fháil?

F. Má bhí tú thíos le méala le déanaí (tar éis a bheith pósta, ag comhchónaí nó i bpáirtnéireacht shibhialta), féadfaidh tú ÍTA a éileamh ar feadh tréimhse a fhad le 2 bhliain ó dháta bhás do chéile / pháirtnéara shibhialta / chomháitritheora, nó go dtí go mbaineann do leanbh is óige aois 18 mbliana amach, go gcuirfear ar do chumas agat dul i ngleic le do chúinsí athraithe.

 

C6. An bhfuil mé i dteideal aon tacaíochtaí ioncaim eile a fháil a luaithe a chuirtear deireadh le m’éileamh?

F. Tá. Má theastaíonn tacaíocht ioncaim fós uait, b’fhéidir go bhfuil tú i dteideal Sochar nó Liúntas Cuardaitheora Poist a éileamh, nó, má tá tú fostaithe i bhfostaíocht ísealphá ar feadh breis agus 19 n-uaire an chloig agus má tá níos lú ná an tairseach chuí ioncaim á thuilleamh agat, d’fhéadfá Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT) a éileamh féach an Nóta). Anuas air sin, féadfaidh tú an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua a éileamh (faoi réir go gcomhlíonann tú na coinníollacha cáilitheacha eile chun an íocaíocht a fháil).

 

C7. Cén deiseanna oideachais, oiliúna, agus um fhilleadh ar fhostaíocht atá ar fáil dom mar thuismitheoir aonair?

F. Oibríonn an Roinn Coimirce Sóisialaí réimse seirbhísí tacaíochta fostaíochta atá in ainm is tacú le faighteoirí leasa shóisialaigh atá in aois oibre, tuismitheoirí aonair ina measc, chun filleadh ar obair. Soláthraítear na seirbhísí seo trí líonra Ionaid Intreo na Roinne. Féadfaidh Oifigigh Cháis oibriú leat chun cabhrú leat na cláir oiriúnacha oiliúna nó forbartha a shainaithint a chuirfidh feabhas ar do scileanna. Oibríonn siad i gcomhoibriú dlúth le gníomhaireachtaí agus soláthraithe seirbhíse eile, lena n-áirítear SOLAS, Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), soláthraithe oideachais agus oiliúna eile agus an earnáil áitiúil phobail agus dheonach.

 

C8. Cé ar féidir liom teagmháil a dhéanamh leis maidir leis na hathruithe a dhéanfar ar an scéim Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora?

F. Chun teacht ar bhreis faisnéise ar an ÍTA agus na hathruithe seo, tabhair cuairt ar 'www.welfare.ie', cuir glao ar Íosghlao 1890 66 22 44 (idir 9am agus 5pm), nó ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (ó Luan go hAoine idir 9am agus 8pm) nó tabhair cuairt ar d’Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó d’Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh nó seol ríomhphost chuig info@welfare.ie.

 

Nóta – féadfaidh tú Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh a éileamh fad atá ÍTA á fháil agat. Má chuirtear deireadh le do ÍTA a íoc, d’fhéadfadh an méid de FIT atá á fháil agat dul i méid.

 

Last modified:20/10/2015
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí