Athruithe ar an bPinsean Rann�ocach Baintr�, Baintr� Fir n� Ph�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh 2012/13


Print page

Treoir ar Sc�im Sh�isialta na Tuaithe

Freagra� ar do chuid Ceisteanna

 1. C�ard � Sc�im Sh�isialta na Tuaithe ann?
 2. C�ard iad na sochair a bhaineann le SST do phobail tuaithe?
 3. An f�idir liom tionscadal a chur isteach faoi SST?
 4. C�ard a bheidh le d�anamh ag na rannph�irtithe i SST?
 5. An f�idir liomsa a bheith rannph�irteach i SST?
 6. M� t�im ar Sc�im Fhosta�ocht Phobail (FP) faoi l�thair, an f�idir liom aistri� direach chuig an SST?
 7. C� mh�ad a �ocfar liom?
 8. An mbeidh m� ag �oc �MAT agus �SPC?
 9. An post buan a bheidh i gceist?
 10. C� mh�ad �it a bheidh ar f�il ar SST i mo r�igi�nsa?
 11. An f�idir liom obair eile a dh�anamh seachas feirmeoireacht/iascaireacht?
 12. An f�idir liom mo ch�rta leighis agus sochair th�naisteacha eile a choime�d?
 13. Sa ch�s go bhfuil mo ch�ile ag obair, an bhf�adaim p�irt a ghlacadh i SST?
 14. An f�idir le mo ch�ile a bheith rannph�irteach ar SST i m� �it?
 15. M� t� mo ch�ile ag tuilleamh � fhostaiocht, an f�idir liom �ileamh a dh�anamh ar mh�ad� do phaiste (phaist�) cleithi�nach(a)?
 16. C�ard ba ch�ir dom a dh�anamh m� bh�m i dteideal Pinsean Baintr�(Fir) (rann�ocach n� neamh- rann�ocach), �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora n� an Sochar M�chumais le linn dom a bheith ag glacadh p�irte ar an sc�im?
 17. C�n chaoi a nd�anfaidh m� iarratas ar an sc�im, n� c� leis a dh�anfaidh m� teagmh�il le haghaidh breis eolais?

C.1 C�ard � Sc�im Sh�isialta na Tuaithe ann?

Ba � an tAire � Cu�v, a thionscain Sc�im Sh�isialta na Tuaithe (SST), agus f�gra�odh � sa Ch�inaisn�is um Nollaig na bliana 2003. Sheol an tAire � Cu�v an SST ar an 17� Bealtaine 2004. Is iad aidhmeanna na sc�ime n� taca�ocht ioncaim a shol�thar d�fheirmeoir� agus d�iascair� a bh�onn ag f�il �oca�ochta� leasa sh�isialaigh go fadt�armach agus chun seirbh�s� �irithe a rachaidh chun sochair na bpobal tuaithe a chur ar f�il. Tabharfaidh an SST deis do na feirmeoir� agus na hiascair� �d ar ioncam �seal nach mb�onn in ann a mbeatha a shaothr� �n bhfeirmeoireacht n� �n iascaireacht; tabharfaidh s� deis d�ibh ioncam forl�ontach a thuilleamh.

C� go mbeidh An Roinn Gn�tha� Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta freagrach as feidhmi� na SST, beidh an sc�im � bainisti�, thar ceann na Roinne, ag an leibh�al �iti�il ag Cuideachta Forbartha �iti�la agus i gc�s na Gaeltachta, beidh s� � bainisti� ag Cuideachta Forbartha �iti�la i gcomhar le h�dar�s na Gaeltachta (na Comhlachta� Feidhmithe). 

Back to top

C.2. C�ard iad na sochair a bhaineann le SST do phobail tuaithe?

 • Cuirfidh an SST tuilleadh acmhainn� ar f�il chun na saor�id� agus na h�iseanna �iti�la a choime�d agus a fheabhs� sna pobail tuaithe.
 • Rachaidh scileanna agus buanna na bhfeirmeoir� agus na n-iascair� �iti�la chun sochair na bpobal.
 • Beidh deiseanna ag rannph�irtithe cur lena gcuid scileanna, n� scileanna nua a fhorbairt, agus obair fhi�ntach a dh�anamh sa phobal.

Back to top

C.3. An f�idir liom tionscadal a chur isteach faoi SST?

Tabharfaidh gach comhlacht forfheidhmithe cuireadh d�iarratais, roimh an 1 Aibre�n gach bliain � thionscn�ir� f�ideartha tionscadail do thionscadail oibre a bh�onn oiri�nach do chusp�ir� na SST agus a r�it�onn leis na catag�ir� a dtugtar achoimre orthu i C.4. Is f�idir breis eolais ar conas tionscadail a chur isteach, mar aon le foirm iarratais, a fh�il � do Chomhlacht Feidhmithe �iti�il.

Back to top

C.4. C�ard a bheidh le d�anamh ag na rannph�irtithe i SST?

Beidh an obair ar fad a dh�anfar le linn na sc�ime tairbheach don phobal �iti�il. �ireofar i measc na gcine�lacha tionscadal a chuirfear i gcr�ch faoi SST:

 • Cothabh�il agus feabhs� ar bheala� bealach-rianaithe, ar shi�l�id� ar aonta�odh orthu agus ar bh�ithre portaigh,
 • Obair chaomhnaithe fuinnimh do dhaoine scothaosta agus do dhaoine nach mb�onn an oiread sin airgid acu,
 • Tionscadail fheabhsaithe do shr�idbhailte agus don tuath,
 • C�ram s�isialta agus c�ram do dhaoine scothaosta, c�ram pobail do ghr�pa� r�amhscola�ochta agus do ghr�pa� iar-scoile araon,
 • Obair chothabh�la na timpeallachta - cothabh�il agus air�ochas na saor�id� pobail agus sp�irt,
 • Tionscadail a bhaineann le hionaid oidhreachta agus cult�ir nach mb�onn ag feidhmi� ar mhaithe le brab�s a shaothr�,
 • Riarach�n pobail/duaglais chl�ireachais,
 • Aon tionscadal pobail chu� eile a aithneofar le linn na Sc�ime.

Oibreoidh t� 19.5 uair in aghaidh na seachtaine agus beidh na huaireanta seo bunaithe ar sceideal a bheidh feili�nach d�fheirmeoir n� d�iascaire.

D�anfar do theidl�ocht um Shaoire Bhliant�il a r�omh de r�ir th�arma� an tAcht um Eagr� Ama Oibre, 1997.

Back to top

C.5 An f�idir liomsa a bheith rannph�irteach i SST?

Chun gur f�idir leat a bheith rannph�irteach i SST n� m�r duit a bheith ag f�il C�namh Feirme/�isc

N�

Na crit�ir a leagtar amach th�os maidir le Feirmeoir n� Iascaire a sh�samh, agus a bheith ag f�il ceann de na li�ntais seo a leanas �n Roinn Coimirce S�isiala�:

Crit�ir maidir le Feirmeoir F�infhostaithe

Le gur f�idir a mheas go bhfuil t� inch�ilithe d'�it i Sc�im Sh�isialta na Tuaithe a athnuachan, caithfidh t� c�ip de cheann amh�in d�obh seo a leanas a chur ar f�il don Chomhlacht Feidhmithe mar chruth�nas go bhfuil t� i mbun feirmeoireachta go gn�omhach: 

(a) D'iarratas ar Sc�im Aon�oca�ochta an AE don bhliain i l�thair, a �ir�onn uimhir tr�ada bail� mar aon le c�ip den admh�il a ghabhann leis (cruth� postais oifigi�il) n�

(b) Cuir c�ip don leathanach �Athbhreithni� & Cuir ar Ais� agus c�ip don leathanach �Dearbh�ch�in� i gc�ir an bhliain sc�ime 2010 istigh le d�iarratas Sc�im na hAon�oca�ochta Aontas Eorpach ar-l�ne, n�

(c) Dearbh� �n Oifig Thr�idliachta Cheantair (D.V.O.) ag deimhni� sonra� an stoic ag an t�st�il dheireanach.

Crit�ir maidir le hIascaire F�infhostaithe

Glactar leis go bhfuil iascair� a chomhl�onann ceann ar bith de na catag�ir� a leanas inch�ilithe chun p�irt a ghlacadh sa SST:

 • Iascaire f�infhostaithe ar bh�d iascaireachta, at� iontr�ilte i gCl�r na mB�d Iascaireachta.
 • Iascaire f�infhostaithe ar eis�odh a bh�d le Cead�nas Iascaireachta Pota. Thug an Roinn Cumars�ide, Fuinnimh agus Acmhainn� N�d�rtha � seo isteach do bh�id bheaga iascaireachta cos�il le curacha, a rinne iascaireacht go traidisi�nta do Ghliomaigh agus a bh� gan chead�nas go coitianta.
 • Iascaire f�infhostaithe a eis�odh le Cead�nas Iascaireachta Tr�cht�la Brad�in � cheann de na seacht mBord R�igi�nacha Iascaireachta.
 • Iascaire f�infhostaithe a eis�odh le Cead�nas Iascaireachta Tr�cht�la Eascainne � cheann de na seacht mBord R�igi�nacha Iascaireachta.
 • Iascaire f�infhostaithe a eis�odh le cead�nas dreidireachta � cheann de na seacht mBord R�igi�nacha Iascaireachta.
 • Sealbh�ir� de chead�nas Dobharshaothraithe eisithe ag an Roinn Cumars�ide, Fuinnimh agus Acmhainn� N�d�rtha.
 • Sealbh�ir� ar chead�nais d'iascaireacht sliog�isc eisithe ag Comharchumann cl�raithe
�oca�ochta� inch�ilithe de chuid na Roinne Coimirce S�isiala�:
 • Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta
 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta, m� bh� t� ar an Sc�im Fosta�ochta Pobail (FP) roimhe sin n� ar SST AGUS gur le 12 m� anuas a th�inig deireadh le do thr�imhse ar an sc�im sin
 • �oca�ocht Teaghlaigh Tuismitheora Amh�in
 • Pinsean Baintr� n� Baintreach Fir � (Rann�oca�och n� Neamhrann�oca�och)
 • Li�ntas M�chumais
 • Aosach at� faoi bhun 66 bliain d�aois at� ina chleithi�na� de chuid duine at� ag f�il Pinsean St�it Neamhrann�ocach

Tabhair chun d�aire: N�l Sochar Breoiteachta mar �oca�ocht inch�ilithe don SST �n Roinn Coimirce S�isiala�.

Teideal leana�/dearth�r n� deirf�ar le hUin�ir Tr�aduimhreach:

Sa ch�s gur leanbh/dearth�ir n� deirfi�r le h�in�ir Tr�aduimhreach at� ionat agus go bhfuil ar do chumas deimhni� go bhfuil t� i do ch�na� agus/n� ag obair ar an bhfeirm AGUS i dteideal cheann de na h�oca�ochta� c�ilithe Leasa Sh�isialaigh, mar a leagtar amach thuas, t� t� inch�ilithe chun p�irt a ghlacadh ar SST mar gheall ar Thr�aduimhir do thuismitheora, do dhearth�r n� do dheirf�ar.

M�s amhlaidh an c�s maidir leatsa, ba cheart sin a thabhairt le fios ar an bhFoirm iarratais agus � a phl� do Chomhlacht Feidmithe �iti�il.

Tugtar faoi deara nach bhfuil ach �it amh�in ann ar SST in aghaidh gach Tr�aduimhreach.

Back to top

C.6. M� t�im ar Sc�im Fhosta�ocht Phobail (FP) faoi l�thair, an f�idir liom aistri� direach chuig an SST?

N�l daoine at� ar FP faoi l�thair a chomhl�onann crit�ir bhun�sacha don SST i dteideal aistri� d�reach chuig an SST a thuilleadh. Le bheith inch�ilithe chun p�irt a ghlacadh ar SST caithfidh t� na crit�ir a chomhl�onadh agus a bheith ag f�il ceann de na h�oca�ochta� c�ilithe �n Roinn Coimirce S�isiala� mar a dh�antar cur s�os orthu i gCeist 5.

Back to top

C.7. C� mh�ad a �ocfar liom?

Is de r�ir na h�oca�ochta Leasa Sh�isialaigh tr�na gc�il�tear don Sc�im, chomh maith le c�rsa� teaghlaigh, bunaithe ar an r�ta �oca�ochta faoi SST, .i. b�onn r�ta� �ags�la le h�oc sa ch�s go bhfuil c�ile cleithi�naigh agus/n� leana� cleithi�naigh agat.

Sonra�onn an t�bla th�os an t-uasluach do d��oca�ocht ioml�n sheachtaini�il.

M�s rud � go bhfuil t� inch�ilithe don SST tr�na bheith:

 • Ag fail C�namh Feirme/�isc, Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta, n� Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta a c�il�odh lena aghaidh, n� bheifear mar chliant de chuid na Roinne Coimirce S�isiala� le linn na tr�imhse ar an Sc�im. Beidh luach airgid na h�oca�ochta c�ilithe Leasa Sh�isialaigh m�ide �oca�ocht bhreise � SST san �oca�ocht sheachtaini�il ar SST, de r�ir an t�bla th�os.
 • Ag fail �oca�ocht Teaghlaigh Tuismitheora Amh�in, Pinsean Tuismitheora Amh�in, Pinsean Baintr� n� Bhaintreach Fir (cib� acu Rann�oca�och n� Neamhrann�oca�och) n� Li�ntas M�chumais a c�il�odh lena aghaidh, leanfar ag f�il na h�oca�ochta Leasa Sh�isialaigh �n Roinn Coimirce S�isiala�. Gheofar dh� �oca�ocht in aghaidh na seachtaine � an �oca�ocht Leasa Sh�isialaigh agus �oca�ocht � SST � agus luach ioml�n na n-�oca�ochta� � shocr� de r�ir na gc�ins� agus � r�omh de r�ir an t�bla th�os.
 • Chleithi�nach Aosach ag duine at� ag f�il Pinsean St�it Neamhrann�oca�och duit a c�il�odh lena aghaidh, leanfaidh do ch�ile ag fail luach ioml�n na h�oca�ochta Leasa Sh�isialaigh �n Roinn Coimirce S�isiala�. D�anfar luach na h�oca�ochta leat ar SST a r�omh de r�ir an t�bla th�is. �ocfar t� ar bhonn seachtaini�il. D�anfar d��oca�ocht a thaisceadh d�reach i do chuntas bainc ar an Aoine gach seachtain agus eiseofar duilleog p� sheachtaini�il duit freisin.
a c�il�odh lena aghaidh, n� bheifear mar chliant de chuid na Roinne Coimirce S�isiala� le linn na tr�imhse ar an Sc�im. Beidh luach airgid na h�oca�ochta c�ilithe Leasa Sh�isialaigh m�ide �oca�ocht bhreise � SST san �oca�ocht sheachtaini�il ar SST, de r�ir an t�bla th�os.

M� bh�onn aon athr� ar do ch�ins� pearsanta, a d�fh�adfadh �ifeacht a imirt ar an �oca�ocht leat agus/n� ar rannph�irt�ocht lean�nach agat ar SST, n� fol�ir duit do Chomhlachta� Forfheidhmithe a chur ar an eolas faoi l�ithreach, agus cuirfidh said tuilleadh comhairle ort.  

T� na r�ta� seo ceart le h�ifeacht �n 4� Eanair 2010

 Catag�ir Rannph�irt� 

�oca�ocht Ioml�n Sheachtaini�il

 Rannph�irt� gan Cleithi�na� Aosach 

 �216.00

 Rannph�irt� le Cleithi�na� Aosach 

 �346.10

 Gach P�iste Cleithi�nach (R�ta Ioml�n)

 �29.80

 Gach P�iste Cleithi�nach (Leath-R�ta)

 �14.90

 
Back to top

An mbeidh m� ag �oc �MAT agus �SPC?

Beidh ioncam SST inmheasta faoi �MAT. Braithfidh an tsuim ch�nach in�octha ar ch�ins� agus ar li�ntais an duine aonair. Beidh ar gach rannph�irt� Deimhni� Li�ntais Saor � Ch�in reatha a chur isteach. Is � an toradh a bheidh le haon mhoill ag cur isteach an deimhni� seo, agus t� tosaithe ar SST, n� gearradh na c�nach �igeand�la ar bhonn sealadach go dt� cib� tr�th agus a shol�thr�far an deimhni� sin. �ocfaidh t� rann�oca�ochta� fostaithe don �SPC de r�ir an li�ntais reatha �SPC saor � ch�in. Beidh an aicme �SPC lena nd�anfaidh t� rann�oca�ochta� sple�ch ar d��oca�ocht ioml�n sheachtaini�il.

Back to top

An post buan a bheidh i gceist?

N�l rannph�irt�ocht bhuan i gceist le SST. D�antar athbhreithni� bliant�il ar oibri� SST ar an 1 Aibre�n. Roimh an d�ta sin, d�anann na Comhlachta� Feidhmithe poibl�ocht mar gheall ar SST, ag lorg iarratas�ir� do SST maidir le rannph�irtithe a earc�, chomh maith le cur faoi bhr�id � eagra�ochta� �iti�la at� ag cur togra� agus pleananna oibre chun cinn faoin Sc�im. Sa ch�s go n-�ir�onn le d�iarratas, tairgeofar �it ar SST duit ar feadh tr�imhse tosaigh go dt� an 31 M�rta ina dhiaidh sin (d�ta athnuachana bliant�il na gconartha�). Tar �is do chonartha tosaigh beidh ort foirm athnuachana a l�onadh agus m� t� t� f�s inch�ilithe agus ag comhl�onadh crit�ir bhun�sacha na sc�ime agus m� t� a nd�thain sp�sanna f�s ar f�il, cuirfear san �ireamh th� chun p�irt a ghlacadh do th�arma eile n� le bheith ar aon liosta feithimh a d�fh�adfadh a bheith ag oibri�, de r�ir. Sa ch�s go mb�onn an r�-�ileamh ann � iarratas�ir� inch�ilithe, d�anfar na hiarratais ar fad a mheas agus d�anfar hiarratais ar fad a mheas agus d�anfar d�ileadh ar na h�iteanna ar fad at� ar fail de r�ir chrit�ir shonracha c�ilithe. M�s g�, cuirfear liosta feithimh le ch�ile maidir le h�iteanna do na hiarratas�ir� eile.

Back to top

C. 10. C� mh�ad �it a bheidh ar f�il ar SST i mo r�igi�nsa?

Faoi l�thair, t� 2,600 �it ar f�il ar fud na t�re. T� l�on na n-�iteanna at� ar f�il faoi r�ir ag athbhreithni� lean�nach. Ba choir duit dul i dteagmh�il le do Chomhlacht Feidhmithe �iti�il a bheidh in ann tuilleadh comhairle a chur ort.

Back to top

C. 11. An f�idir liom obair eile a dh�anamh seachas feirmeoireacht/iascaireacht?

Beidh cead agat, i do rannph�irt� ar SST duit, tabhairt faoi fhosta�ocht taobh amuigh den phr�omhtheacht isteach agat � obair feirmeoireachta n� iascaireachta. Ba ch�ir ina dhiaidh sin go bhfanfadh an teacht isteach at� agat taobh istigh den teorainn ioncaim, a bhaineann leis an �oca�ocht Leasa Sh�isialaigh at� agat agus is bun le do chuid rannph�irt�ochta. Sa ch�s go s�ra�tear, de bharr an teacht isteach sin, an teorainn ioncaim ba bhun leat a bheith i dteideal na h�oca�ochta c�ilithe Leasa Sh�isialaigh sa ch�ad �it, d�fh�adfadh go gcuirf� isteach ar rannph�irt�ocht lean�nach i SST.

Back to top

C.12. An f�idir liom mo ch�rta leighis agus sochair th�naisteacha eile a choime�d?

C� go nglactar le Sc�im S�isialta na Tuaithe mar chine�l �oca�ochta c�ilithe chun cr�che teideal ar shochair th�naisteacha �irithe ar n�s c�rta leighis, li�ntas breosla, �ada� don scoilbhliain nua agus li�ntas coisbhirt a mheas, is faoi na h�dar�is �oca�ochta cu� amh�in sa Roinn Coimirce S�isiala� agus i bhFeidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte, teideal Rannph�irtithe SST ar shochair d� leith�id a mheas..

D� bhr� sin, i do rannph�irt� ar SST duit, beidh dlite ort i gc�na� na t�arma� agus na coinn�ollacha a bhaineann leis na sochair th�naisteacha, de r�ir mar at� leagtha s�os ag an �dar�s �oca�ochta a bhaineann le h�bhar, a sh�samh, sula mbeifear i dteideal �oca�ochta� d� leith�id.

M�s d�igh leat go gcuirfeadh rannph�irt�ocht ar SST isteach ar aon teideal reatha ar shochair th�naisteacha at� in�octha leat f�in n� le do ch�ile faoi l�thair, ba ch�ir duit � sin a shoil�iri� le d�Oifig Leasa Sh�isialaigh/Feidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte, mar is cu�.

Back to top

Sa ch�s go bhfuil mo ch�ile ag obair, an bhf�adaim p�irt a ghlacadh i SST?

M� mheastar go bhfuil t� ina theideal faoi na crit�ir a leagtar amach i gCeist 5, n� chuirfidh obair do ch�ile isteach ar do ph�irt i SST. M� t� tuilleamh comhl�n seachtaini�il do ch�ile n�os l� n� �310.00, d�fh�adf� bheith i dteideal Li�ntas Cleithi�naigh a fh�il mar a leagtar amach sa t�bla ar leathnach cuig maidir leis na li�ntais sin. Sa ch�s gur airde tuilleamh do ch�ile n� �310.00 n� bheidh t� i dteideal an Li�ntais Chleithi�naigh.

Back to top

C.14. An f�idir le mo ch�ile a bheith rannph�irteach ar SST i m� �it?

M� mheastar t� a bheith inch�ilithe de r�ir na gcrit�ar a leagtar amach i gCeist 5, agus mura mian leat f�in a bheith rannph�irteach i SST, tig le do ch�ile cleithi�nach d��it a th�g�il. D�fh�adfadh do ch�ile, de rogha air sin, do Thr�aduimhir a �s�id d�fhonn c�ili� don sc�im, sa ch�s go bhfuil do ch�ile ag f�il ceann de na h�oca�ochta� c�ilithe Leasa Sh�isialaigh ach an Tr�aduimhir faoi d�ainmse. Sa ch�s go dtagann t� leis na crit�ir bhun�sacha c�ilithe maidir le feirmeoir n� iascaire f�infhostaithe, agus go bhfuil t� ag f�il Pinsean Seanaoise Neamh-rann�oca�och lena n-�ir�tear Ard� maidir le Li�ntas Aosaigh C�ilithe, t� do ch�ile i dteideal p�irt a ghlacadh ar SST ach a bheith faoi 66 bliain d�aois. M� bhaineann aon ch�s acu sin leatsa, ba cheart duit sin a thabhairt le fios ar an bhfoirm iarratais agus � a phl� le do Chomhlacht Feidmithe �iti�il.

Back to top

C.15. M� t� mo ch�ile ag tuilleamh � fhostaiocht, an f�idir liom �ileamh a dh�anamh ar mh�ad� do phaiste (phaist�) cleithi�nach(a)?

�octar M�ad� P�iste Chleithi�naigh ag r�ta ioml�n de �29.80 in aghaidh na seachtaine maidir le gach p�iste at� inch�ilithe nuair nach bhfuil tuilleamh comhl�n seachtaini�il do ch�ile n�os m� n� �310.00. M� t� tuilleamh comhl�n seachtaini�il do ch�ile/ph�irt� idir �310.01 agus �400.00, t� t� i dteideal M�ad� P�iste Chleithi�naigh ag leath-r�ta de �14.90 in aghaidh na seachtaine a fh�il do gach p�iste inch�ilithe. M�s rud � go bhfuil tuilleamh comhl�n do ch�ile/ph�irt� n�os m� n� �400 �fach, n�l t� i dteideal M�ad� P�iste Chleithi�naigh.

Back to top

C.16. C�ard ba ch�ir dom a dh�anamh m� bh�m i dteideal Pinsean Baintr�(Fir) (rann�ocach n� neamh- rann�ocach), �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora n� an Sochar M�chumais le linn dom a bheith ag glacadh p�irte ar an sc�im?

Ba ch�ir duit �ileamh a dh�anamh ar an �oca�ocht leasa sh�isialaigh agus do Mhaoirseoir/Comhlacht Forfheidhmithe a chur ar an eolas faoin athr� staide l�ithreach. Beidh t� i dteideal dh� �oca�ocht a fh�il in aghaidh na seachtaine ansin � d��oca�ocht leasa sh�isialaigh agus �oca�ocht bhreise �n SST. Beidh luach ioml�n an d� �oca�ocht seo le ch�ile, �fach, mar a ch�ile leis an uasmh�id in�octha d� mba rud � go raibh t� f�s ag f�il �oca�ocht amh�in �n SST.

Back to top

C�n chaoi a nd�anfaidh m� iarratas ar an sc�im, n� c� leis a dh�anfaidh m� teagmh�il le haghaidh breis eolais?

�s go h�iti�il a dh�antar an riarach�n ar an sc�im seo, ba ch�ir duit i ngach c�s dul i dteagmh�il le d�Oifig Comhlacht Feidhmithe le haghaidh bhreis eolais, n� le haghaidh fhoirm iarratais.

F�ach na sonra� teagrnh� i gcomhair gach Comhlachta� Feidhmithe, at� ceangailte.

Last modified:12/03/2012
 

 Íoslódáilí

 
 

 Foirmeacha Iarratais