Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Má tá fianaise agat gur mícheart, neamhiomlán nó míthreorach iad na taifid de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí a ndeonaítear rochtain orthu duit, is cóir duit iarratas a dhéanamh chuig an Oifigeach SF chun go leasófar iad.

Is féidir leat feidhm a bhaint as an bhfoirm iarrata FOI 2 chun d’iarraidh a dhéanamh nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le:

Guthán: (071) 9193302
Íosghlao: 1890 662244
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar +353 71 91 93302

Tabhair faoi deara

le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Má dhiúltaítear d’iarraidh (go hiomlán nó go páirteach), féadfaidh tú athbhreithniú ó oifigeach níos sinsearaí ar an gcinneadh sin a iarraidh. Má tá tú fós míshásta, féadfaidh tú an cinneadh a achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais