Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Bás duine a bhí ag fáil an tSochair Bhreoiteachta

Tar éis do dhuine, a bhí ag fáil an tSochair Bhreoiteachta, bás a fháil, leanfar den íocaíocht go ceann 6 seachtaine lena c(h)éile, lena p(h)áirtnéir sibhialta nó lena c(h)omhchónaitheoir

  • má chuimsigh an íocaíocht méadú dó/di mar dhuine fásta cáilithe (nó dá gcuimseodh sí méadú ina leith murach go bhfuair sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh eile dá c(h)eart féin).

Ní bhfaighidh an céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir marthanach Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh ná Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora go dtí deireadh na tréimhse 6 seachtaine seo

Bás duine fhásta cháilithe nó bás linbh cháilithe

Má fhaigheann duine fásta cáilithe nó leanbh cáilithe bás, leanfar den méadú ina leith a íoc go ceann 6 seachtaine tar éis a b(h)áis nó go ceann tréimhse is lú ná sin má fhilleann tú ar an obair roimh dheireadh na tréimhse 6 seachtaine.

Íocaíochtaí gaolmhara eile

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Má tá tú i mbaintreachas nó más páirtnéir sibhialta marthanach thú, is féidir go gcáileoidh tú do Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach nó Neamh-Ranníocach).

Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Má tá tú i mbaintreachas nó más páirtnéir sibhialta marthanach thú agus má tá leanaí cáilithe agat, is féidir go gcáileoidh tú do Dheontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh).

Tá a thuilleadh eolais ar na híocaíochtaí thuas le fáil ar www.welfare.ie.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí