Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Féadfaidh tú glacadh le hobair agus fós cuid de d’Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó an Íocaíocht sin ar fad a choimeád. Cuirtear do thuilleamh ón bhfostaíocht san áireamh, áfach, nuair a mheasúnaítear d’acmhainn. Féach an sampla ar roinn 7 chun a thuilleadh eolais a fháil.

Is féidir go gcáileoidh tú do scéimeanna fostaíochta nó oideachais fad is a chomhlíonfaidh tú coinníollacha áirithe.

Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair;

Is féidir go gcáileoidh tú don Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair in ionad d’Íocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora má bhíonn tú i mbun fostaíochta nó má théann tú i mbun fostaíochta.

Maidir leis an gcéad bhliain (52 sheachtain), is é ráta na díbhinne is iníoctha ná €29.80 i dtaca le gach leanbh atá cáilithe cheana, faoi réir ceathrar leanaí intofa ar a mhéad a bheith ann.

Is ionann é seo agus €29.80 in aghaidh an linbh cháilithe, faoi réir uasíocaíochta €119.20 sa tseachtain (4 x €29.80). Laghdóidh sé seo go 50%, nó leath an mhéid sin, sa dara bliain.

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair;

Má tá tú ag fáil na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora le 12 mhí anuas ar a laghad agus más mian leat a bheith féinfhostaithe, is féidir go gcáileoidh tú don Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Is ar scála laghdaitheach agus thar thréimhse dhá bhliain atá an liúntas iníoctha, is é sin 100% d’íocaíocht leasa shóisialaigh an duine sa chéad bhliain agus 75% sa dara bliain.

Ní bhaintear cáin ná ÁSPC as an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. Féadfar cáin agus ÁSPC a ghearradh, áfach, ar d’ioncam ón bhfostaíocht nó ón bhféinfhostaíocht.

Féadfaidh tú aon sochar tánaisteach atá agat cheana a choimeád freisin, mar shampla, Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil, Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
 
Coimeádfaidh tú do chárta leighis go ceann ré na scéime freisin. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.hse.ie.
Coimeádfaidh tú do chárta leighis ar feadh tréimhse na scéime freisin. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.hse.ie.

Scéimeanna Fostaíochta Pobail

Ón 16 Eanáir 2012 ní bheidh rannpháirtithe nua ar na Scéimeanna Fostaíochta Leasa Phobail in ann íocaíocht leasa shóisialaigh eile, agus an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora san áireamh, a áileamh ag an am céanna.
 
I gcás rannpháirtithe reatha ar Scéim Fostaíochta Pobail, scoirfear den chuid um leanbh cáilithe den íocaíocht sin ón 16 Eanáir 2012. Leanfar den mhéadú um leanbh cáilithe a íoc ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora ar chuntar go leanfaidh tú de choinníollacha na híocaíochta a chomhlíonadh.

Last modified:15/09/2015