An féidir post a ghlacadh nó dul faoi oideachais nó oiliúint agus an Liúntas Míchumais a fháil i gcónaí?


Print page

 

Tacaíochtaí Fostaíochta

Fostaíocht athshlánúcháin

Más mian leat dul i mbun fostaíochta, mar fhostaí nó mar fhéinfhostaí, is cóir duit scríobh chuig Rannóg an Liúntais Mhíchumais agus na sonraí iomlána a thabhairt den chineál oibre is rún duit a dhéanamh, lena n-áirítear uaireanta iomlána an chloig a oibreoidh tú in aghaidh na seachtaine agus an méid airgid a thuillfidh tú, agus déanfar athbhreithniú ar d’éileamh.

Má mheastar gur de chineál athshlánúcháin í an fhostaíocht, is féidir neamhaird áirithe a thabhairt ar airgead a thuilleann tú nuair a dhéanfaimid áireamh ar d’acmhainn sheachtainiúil, is é sin go dtabharfar neamhaird ar an gcéad €120 de do thuilleamh agus go dtabharfar neamhaird ar 50% de do thuilleamh idir
€120 agus €350 freisin. Áireofar tuilleamh os cionn na teorann seo mar acmhainn.

Mura meastar nach de chineál athshlánúcháin í d’fhostaíocht nó d’fhéinfhostaíocht, ní bheidh feidhm ag an neamhaird agus measúnófar do thuilleamh ar fad mar acmhainn.

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Má tá an Liúntas Míchumais á fháil agat le 12 mhí anuas ar a laghad agus más mian leat a bheith féinfhostaithe, is féidir go mbeidh tú in ann aistriú chuig an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. Má tá tú ag dul i mbun féinfhostaíochta, íocfar liúntas is comhionann le 100% de do Liúntas Míchumais leat sa chéad bhliain agus liúntas is comhionann le 75% sa dara bliain. Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an an Liúntas Fiontraíochta um
Fhilleadh ar Obair roimh duit féinfhostaíocht a thosú. Chun athuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Le linn duit a bheith ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, coimeádfaidh tú gach sochar tánaisteach atá agat cheana, sochair amhail an Saorthaisteal, an Liúntas Leictreachais agus an Liúntas Gutháin. Lena chois sin, coimeádfaidh tú aon Liúntas Breosla atá agat cheana.

Is féidir go ndéanfar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú a tharraingt siar de réir a chéile thar thréimhse cheithre bliana. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Coimeádfaidh tú do chárta leighis le linn duit an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a fháil, is cuma faoi d’ioncam.

Mura bhfuil tú in ann leanúint ar aghaidh ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, gheobhaidh tú an Liúntas Míchumais arís go huathoibríoch.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, nó:

Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma
Guthán: (071) 9672616
Íosghlao: 1890 92 79 99

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 71 9672616

 

Tacaíochtaí Oideachais

Clár um Fhilleadh ar Oideachas

Má fhaigheann tú an Liúntas Míchumais, is féidir leat cúrsaí breisoideachais a dhéanamh gan iad a bheith ag dul i bhfeidhm ar d’íocaíochtaí. Is cóir duit, áfach, é a chur in iúl do Rannóg an Liúntais Mhíchumais má thosaíonn tú ar aon chineál cúrsa oideachais.

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Íocfar an liúntas seo i dtaca le cúrsaí faofa dara leibhéal agus tríú leibhéal araon.

Chun an íocaíocht seo a fháil, ní mór duit a bheith:

 • 18 mbliana d’aois nó os a chionn sin,
 • ag fáil an Liúntais Mhíchumais le 3 mhí anuas ar a laghad maidir leis an rogha dara leibhéal nó le 9 mí anuas maidir leis an rogha tríú leibhéal,
  agus
 • ag freastal ar chúrsa lánaimseartha faofa dara leibhéal nó tríú leibhéal i scoil aitheanta nó i gcoláiste aitheanta.

Agus an cúrsa á dhéanamh agat, gheobhaidh tú ráta reatha an Liúntais Mhíchumais agus is féidir leat gach sochar tánaisteach atá agat cheana a choimeád, sochair amhail an Saorthaisteal nó an Liúntas Breosla. Is féidir aon ioncam eile a bheith agat, ioncam amhail tuilleamh ó obair pháirtaimseartha nó obair shaoire, gan é a bheith ag dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht.

Rachfar i bhfeidhm, áfach, ar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’Oifigeach Leasa Phobail chun a fháil amach an mbeadh an scéal amhlaidh.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
Má tá sé de rún agat freisin iarratas a dhéanamh ar dheontas cothabhála ón Údarás Áitiúil nó ón gCoiste Gairmoideachais, comhairlítear duit seiceáil a dhéanamh ar cibé acu a íoctar nó nach n-íoctar an deontas seo in éineacht leis an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas.

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Oibrítear an Scéim seo trí na Coistí Gairmoideachais áitiúla. Maireann na cúrsaí suas le dhá bhliain agus is iad na teastais is féidir teacht astu ná an Teastas Sóisearach, an Ardteistiméireacht, an Teastas Iar-Ardteistiméireachta agus an Teastas Cathrach agus Ceardchuallachtaí (City & Guilds).

Níl ort táille an chúrsa a íoc faoin scéim seo. Cuirtear leabhair agus ábhair ar fáil saor in aisce.

Chun páirt a ghlacadh, ní mór duit a bheith:

 • 21 bhliain d’aois nó os a chionn sin,
  agus
 • ag fáil an Liúntais Mhíchumais le 6 mhí anuas ar a laghad.

Gheobhaidh tú uasráta an Liúntais Mhíchumais faoin scéim seo agus coimeádfaidh tú gach sochar tánaisteach atá agat cheana, sochair amhail an Saorthaisteal nó an Liúntas Breosla.

Ón uair nach ndéantar tástáil acmhainne i dtaobh na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais, tá cead agat dul ag obair agus ní rachaidh sé sin i bhfeidhm ar d’íocaíochtaí. Rachaidh aon ioncam breise i bhfeidhm, áfach, ar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie nó déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Gairmoiliúint

Má ghlacann tú páirt sa ghairmoiliúint, is féidir leat liúntas oiliúna a fháil in ionad do Liúntais Mhíchumais. Tá sé seo coibhéiseach le huasráta pearsanta an Liúntais Mhíchumais. Má fhaigheann tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe, Méadú um Leanbh Cáilithe, Méadú um Chónaí Aonair nó Liúntas Breosla, áireofar iad le do Liúntas Oiliúna chomh maith. B’fhéidir go bhfaighfeá Bónas Oiliúna freisin.

B’fhéidir freisin go leanfá de cháiliú dóibh seo a leanas:

 • Pacáiste na Sochar don Líon Tí (an Liúntas Leictreachais, an Liúntas Gáis Nádúrtha nó an Liúntas d'Athlán Gáis Bhuidéalaithe agus an Saorcheadúnas Teilifíse),
 • an Saorthaisteal,
 • Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste.

Mura bhfuil tú in ann leanúint ar aghaidh ar an gcúrsa oiliúna, gheobhaidh tú an Liúntas Míchumais arís go huathoibríoch.

Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do Bhord Oideachais agus Oiliúna agus le Rannóg an Liúntais Mhíchumais chun a chur faoi deara go n-atosófar d’éileamh.

 

Last modified:27/05/2015
 

 Íoslódáilí