An féidir post a ghlacadh nó dul faoi oideachais nó oiliúint agus an Liúntas Míchumais a fháil i gcónaí?


Print page
Inneachar an leathanaigh
 • Cad is Liúntas Míchumais ann?
 • Conas a cháilítear?
 • Cad is tástáil acmhainne ann?
 • An dtéann an t-ioncaim ar fad i bhfeidhm ar an liúntas?
 • Conas a dhéantar measúnú sláinte?
 • Conas a fhaightear an íocaíocht?
 • Cé mhéid is féidir a fháil?
 • Cad iad na híocaíochtaí is féidir a fháil i leith na gcleithiúnaithe?
 • Cad a tharlaíonn má cháilíonn lánúin don Liúntas Míchumais?
 • 10  Cad iad na méaduithe eile a fhéadfar a fháil?
 • 11  Cá fhad a mhaireann an íocaíocht?
 • 12  Conas a dhéantar iarratas?
 • 13  Cad iad na sochair eile a fhéadfar ar fáil?
 • 14  An féidir a chur faoi deara go athrófar cinneadh?
 • 15  An féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh?
 • 16  An féidir dul i mbun fostaíochta, oideachas nó oiliúna agus fós an Liúntas Míchumais?
 • 17  An féidir ranníocaíochtaí curtha chun sochair a fháil le linn dom Liúntas Míchumais a éileamh?
 • 18  Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?

  Tacaí Fostaíochta

  Fostaíocht
  Más mian leat dul i mbun fostaíochta, mar fhostaí nó mar fhéinfhostaí, is cóir duit scríobh chuig Rannóg an Liúntais Mhíchumais agus na sonraí iomlána a thabhairt den chineál oibre is rún duit a dhéanamh, lena
  n-áirítear uaireanta iomlána an chloig a oibreoidh tú in aghaidh na seachtaine agus an méid airgid a thuillfidh tú agus déanfar athbhreithniú ar d’éileamh.

  Is féidir leat leas a bhaint as neamhaird tuillimh nuair a bheidh áireamh á dhéanamh againn ar d’acmhainn sheachtainiúil, is é sin go dtabharfar neamhaird ar an gcéad €120 de do thuilleamh agus go dtabharfar neamhaird ar 50% den tuilleamh idir €120 agus €350 freisin. Áireofar mar acmhainn an tuilleamh ar fad os cionn na teorann seo.

  Má fhágann tú an Liúntas Míchumais chun dul i mbun fostaíochta, is féidir go laghdófar do ráta íocaíochta nó is féidir go gcuirfear deireadh le d’íocaíocht. Má chuirtear deireadh leis an íocaíocht, is féidir go gcoinneoidh tú do phas saorthaistil go ceann cúig bliana. Má stadann d’fhostaíocht agus más mian leat filleadh ar an Liúntas Míchumais laistigh de dhá mhí dhéag, tapófar d’fhilleadh ar an Liúntas Míchumais.

  Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

  Má tá an Liúntas Míchumais á fháil agat le 12 mhí anuas ar a laghad agus más mian leat a bheith féinfhostaithe, is féidir go mbeidh tú in ann aistriú chuig an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. Má tá tú ag dul i mbun féinfhostaíochta, íocfar liúntas is ionann agus 100% de do Liúntas Míchumais leat sa chéad bhliain agus liúntas is ionann agus 75% sa dara bliain. Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair roimh duit féinfhostaíocht a thosú. Chun a thuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

  Le linn duit a bheith ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, coimeádfaidh tú gach sochar tánaisteach atá agat cheana, sochair amhail an Saorthaisteal agus an Liúntas Leictreachais. Lena chois sin, coimeádfaidh tú aon Liúntas Breosla atá á fháil agat cheana.
  Is féidir go ndéanfar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú a tharraingt siar de réir a chéile thar cheithre bliana. Chun a thuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

  Coimeádfaidh tú do chárta leighis le linn duit an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a fháil, is cuma faoi d’ioncam.
  Mura bhfuil tú in ann leanúint ar aghaidh leis an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, tosóidh tú ag fáil an Liúntais Mhíchumais go huathoibríoch arís.
  Chun a thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, nó le:

  Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta

  An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
  Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  Tithe an Rialtais
  Lóiste na Sionainne
  Cora Droma Rúisc
  Contae Liatroma
  Guthán: (071) 9672616
  Íosghlao: 1890 92 79 99
  Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, cuir glao, le do thoil, ar + 353 71 9672616

  Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh soláthraithe seirbhísí éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid a bhaint as uimhreacha 1890 (Íosghlao).

  Tacaí Oideachais


  Clár um Fhilleadh ar Oideachas


  Má fhaigheann tú an Liúntas Míchumais, is féidir leat cúrsaí breisoideachais a dhéanamh gan iad a bheith ag dul i bhfeidhm ar d’íocaíochtaí. Is cóir duit, áfach, é a chur in iúl do Rannóg an Liúntais Mhíchumais má thosaíonn tú ar aon chineál cúrsa oideachais.

  Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

  Tugann an íocaíocht seo cumhdach i gcomhair na gcúrsaí faofa ar an dara leibhéal agus ar an tríú leibhéal araon.
  Chun an íocaíocht seo a fháil, ní mór duit a bheith:

  • 18 mbliana d’aois nó os a chionn sin,
  • ag fáil an Liúntais Mhíchumais le 3 mhí anuas ar a laghad maidir leis an rogha dara leibhéal nó le 9 mí anuas maidir leis an rogha tríú leibhéal,
   agus
  • ag freastal ar chúrsa lánaimseartha faofa ar an dara leibhéal nó ar an tríú leibhéal i scoil aitheanta nó i gcoláiste aitheanta.

  Agus an cúrsa á dhéanamh agat, gheobhaidh tú ráta reatha an Liúntais Mhíchumais agus is féidir leat gach sochar tánaisteach atá agat cheana a choimeád, sochair amhail an Saorthaisteal nó an Liúntas Breosla. Is féidir aon ioncam eile a bheith agat, ioncam amhail tuilleamh ó obair pháirtaimseartha nó obair shaoire, gan é a bheith ag dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht.

  Rachfar i bhfeidhm, áfach, ar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste atá á fháil agat. Is cóir duit teagmháil a dhéanamh le d’Oifigeach Leasa Phobail le féachaint an bhfuil an scéal amhlaidh.
  Chun a thuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

  Má tá de rún agat freisin iarratas a dhéanamh ar dheontas cothabhála ón Údarás Áitiúil nó ó Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann, comhairlítear duit seiceáil a dhéanamh ar cibé acu a íoctar nó nach
  n-íoctar an deontas seo in éineacht leis an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas.

  Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais
  (SDOG/VTOS)

  Oibrítear an Scéim seo trí Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann. Maireann na cúrsaí suas le dhá bhliain agus is iad na teastais a fhéadfaidh teacht astu ná an Teastas Sóisearach, an Ardteistiméireacht, an Teastas Iar-Ardteistiméireachta agus an Teastas Cathrach agus Ceardchuallachtaí (City & Guilds).
  Ní íocann tú aon táille i leith an chúrsa faoin scéim seo. Cuirtear leabhair agus ábhair ar fáil saor in aisce.
  Chun páirt a ghlacadh, ní mór duit a bheith:

  • 21 bhliain d’aois, agus
  • ag fáil an Liúntais Mhichumais le 6 mhí anuas ar a laghad.

  Gheobhaidh tú ráta uasta an Liúntais Mhíchumais faoi scéim seo agus coimeádfaidh tú gach sobhar tánaisteach atá agat cheana, sochair amhail an Saorthaisteal nó an Liúntas Breosla.

  Ón uair nach ndéantar tástáil acmhainne i dtaobh na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais, beidh cead agat dul ag obair agus ní rachaidh sé sin i bhfeidhm ar d’íocaíochtaí. Rachaidh aon ioncam breise i bhfeidhm, áfach, ar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú.
  Chun a thuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo nó déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

  Breisoideachas agus Oiliúint


  Má ghlacann tú páirt sa bhreisoideachas agus san oiliúint, is féidir leat liúntas oiliúna a fháil in ionad do Liúntais Mhíchumais. Tá sé seo coibhéiseach le do ráta reatha den Liúntas Míchumais. Má fhaigheann tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe, Méadú um Leanbh Cáilithe, Méadú um Chónaí Aonair nó Liúntas Breosla, áireofar iad le do Liúntas Oiliúna chomh maith. B’fhéidir go bhfaighfeá Bónas Oiliúna freisin.
  B’fhéidir freisin go leanfá de cháiliú dóibh seo a leanas:

  • Pacáiste na Sochar don Líon Tí (an Liúntas Leictreachais, an Liúntas Gáis Nádúrtha nó an Liúntas d’Athlán Gáis Bhuidéalaithe agus an Saorcheadúnas Teilifíse),
  • an Saorthaisteal,
  • Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste.

  Mura bhfuil tú in ann leanúint ar aghaidh leis an gcúrsa oiliúna, tosóidh tú ag fáil an Liúntais Mhíchumais go huathoibríoch arís.
  Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus le Rannóg an Liúntais Mhíchumais chun a chur faoi deara go n-atosófaí d’éileamh.


   

Last modified:03/05/2019
 

 Íoslódáilí