Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chead i scríbhinn a fháil sula dtosóidh tú oiliúint nó oideachas. Mura ndéanfaí amhlaidh, b’fhéidir go gcaillfí íocaíocht an tSochair Bhreoiteachta.

Is ceadmhach duit na cineálacha oibre seo a leanas a dhéanamh gan chead i scríbhinn a fháil ón Roinn:

  • obair éadrom nach mbíonn, nó nach mbeadh de ghnáth, aon airgead iníoctha ina leith,
  • obair a dhéantar mar chuid de chóir leighis le linn duit a bheith i d’othar in ospidéal nó in áit eile dá leithéid ar chuntar nach mó do thuilleamh ná €50 in aghaidh na seachtaine,
  • obair a dhéantar faoi scéim charthanúil, ar chuntar nach mó do thuilleamh ná €50 in aghaidh na seachtaine.

Tabhair faoi deara
Más mian leat aon chineál fostaíochta eile a thosú le linn duit a bheith ag fáil an tSochair Bhreoiteachta, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Cumais Pháirtigh.

Is éard atá sa Sochar Cumais Pháirtigh ná scéim leasa shóisialaigh a ligeann duit filleadh ar an obair (má tá tú i gcumas laghdaithe obair a dhéanamh) agus leanúint d’íocaíocht a fháil ón Roinn seo.

Chun cáiliú do Shochar Cumais Pháirtigh, is gá ceann de na híocaíochtaí seo a bheith á fháil agat faoi láthair:

    • Sochar Breoiteachta (le 6 mhí anuas ar a laghad), nó
    • Pinsean Easláine.

Níl cead agat obair a dhéanamh go dtí go mbeidh cead i scríbhinn faighte agat ina leith ón Roinn seo. Níl aon teorainn leis an tuilleamh ná leis an líon uaireanta an chloig is féidir leat a dhéanamh.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí