Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Mar thuismitheoir, tá cead agat saoire do thuismitheoirí a ghlacadh, mar bhloc leanúnach de 18 seachtaine nó, le comhaontú d'fhostóra, briste suas thar thréimhse ama.

Má ghlacann tú saoire do thuismitheoirí, gheobhaidh tú creidmheasanna i dtaca le gach seachtain iomlán a ghlacann tú. Cinnteoidh sé seo go gcothófar do chumhdach reatha i gcomhair na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Ba chóir do d'fhostóir scríobh chuig Seirbhísí Intofachta na gCliant chun an fad ama, an líon seachtainí agus na dátaí cruinne de do shaoire do thuismitheoirí a dheimhniú.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Seirbhísí Intofachta na gCliant
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall

Guthán: (01) 471 5898
Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 471 5898, le do thoil

Chun a thuilleadh eolais ar shaoire do thuismitheoirí a fháil, déan teagmháil le:

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
4ú Urlár, Teach Jervis
Sráid Jervis
Baile Átha Cliath 1

Íosghlao: 1890 245 545 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) +353 1 858 9601 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch)

Láithreán Gréasáin: www.ihrec.ie

Last modified:08/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais