Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Cuimsíonn an tSaoire Mháithreachais 26 seachtaine de shaoire agus 16 seachtaine de shaoire roghnach gan phá.

Creidmheasanna le linn duit Sochar Máithreachais a fháil

Má tá tú i bhfostaíocht inárachaithe agus má dhámhtar an Sochar Máithreachais duit ón Roinn Coimirce Sóisialaí, cuirfear creidmheasanna go huathoibríoch le do thaifead i leith na tréimhse a n-íocfar an Sochar leat (suas le 26 seachtaine ar a mhéad).

Creidmheasanna le linn duit a bheith ar Shaoire Mháithreachais gan phá

Má dhéanann tú an rogha go nglacfaidh tú saoire bhreise gan phá, ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig Rannóg an tSochair Mháithreachais chun go gcuirfear creidmheasanna le do thaifead i leith na tréimhse seo de shaoire gan phá (suas le 16 seachtaine ar a mhéad) tar éis duit filleadh ar obair.

Faoi théarmaí an Achta um Chosaint Mháithreachais, 1994, má tá tú i bhfostaíocht inárachaithe, féadfar ranníoc fostaíochta a chur chun sochair do do thaifead i dtaca le gach seachtain a nglacfaidh tú saoire bhreise mháithreachais gan phá (suas le 16 seachtaine ar a mhéad). Cinntíonn sé seo go gcoinnítear do chumhdach ó thaobh na sochar leasa shóisialaigh cothrom leis an eolas is déanaí. Ionas gur féidir creidmheasanna a chur le do thaifead i leith na tréimhse de do shaoire gan phá, ní mór duit socruithe a dhéanamh chun go líonfaidh d’fhostóir an fhoirm iarratais ar Chreidmheasanna um Shaoire Mháithreachais ar leathanach 23 tar éis duit filleadh ar obair agus ag an tráth sin amháin.


Tabhair faoi deara,

le do thoil, nach mór an tréimhse seo de shaoire mháithreachais gan phá a ghlacadh díreach tar éis dheireadh na tréimhse 26 seachtaine de do Shochar Máithreachais le pá.

An bhfuilim i dteideal na gcreidmheasanna um shaoire mháithreachais fiú mura bhfuilim i dteideal an tSochair Mháithreachais?

Mura bhfuil tú i dteideal an tSochair Mháithreachais ón Roinn Coimirce Sóisialaí, ach má ghlacann tú saoire mháithreachais ó d’fhostaíocht, beidh tú i dteideal creidmheasanna a bheith curtha le do thaifead i dtaca le tréimhse do shaoire máithreachais.

Sa chás seo, ní mór duit daingniúchán i scríbhinn a chur ar fáil ó d’fhostóir faoi na tréimhsí de shaoire mháithreachais ar mian leat iarratas ar chreidmheas a dhéanamh ina dtaobh, tar éis duit filleadh ar obair agus ag an tráth sin amháin (tá feidhm aige seo maidir le suas le 42 sheachtain ar a mhéad – 26 seachtaine de shaoire mháithreachais móide liúntas suas le 16 seachtaine de shaoire bhreise mháithreachais gan phá).

Cuir an t-iarratas líonta/litir ón bhfostóir chuig:

Rannóg an tSochair Mháithreachais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 1 47 15898 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch)

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais