Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Liúntas Cúramóra

Má thugann tú suas do phost chun cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil do dhuine éagumasaithe agus má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra, is féidir go cáileoidh tú do chreidmheasanna le linn duit an íocaíocht seo a fháil. Bronntar na creidmheasanna ar an ráta céanna agus do ranníocaíocht dheireanach ÁSPC a íocadh.

Sochar Cúramóra

Má thugann tú suas do phost chun cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil do dhuine éagumasaithe agus má fhaigheann tú Sochar Cúramóra, is féidir go cáileoidh tú do chreidmheasanna le linn duit an íocaíocht seo a fháil. Bronntar na creidmheasanna ar an ráta céanna agus do ranníocaíocht dheireanach ÁSPC a íocadh.

Creidmheasanna um shaoire chúramóra

Má ghlacann tú saoire chúramóra (saoire shealadach gan phá ón obair chun aire a thabhairt do dhuine) ach mura bhfaigheann tú Sochar Cúramóra ná Liúntas Cúramóra, cáileoidh tú do chreidmheasanna um shaoire chúramóra do gach seachtain de shaoire chúramóra suas le 104 seachtaine ar a mhéad. Cinnteoidh sé seo go bhfanfaidh do thaifead árachais shóisialaigh gan bhriseadh.

Nuair a fhillfidh tú ar obair, is cóir do d'fhostóir foirm iarratais ar chreidmheasanna um shaoire chúramóra a líonadh. Gheobhaidh tú creidmheasanna i dtaca le tréimhse do shaoire cúramóra agus cuirfear do thaifead árachais shóisialaigh bord ar bhord leis an eolas is déanaí. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Chun eolas ar an Acht um Shaoire Chúramóra, 2001 a fháil, déan teagmháil le:

An tSeirbhís do Chustaiméirí um Chaidreamh san Áit Oibre
An Roinn Post, Fiontraíochta agus Núálaíochta
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach

Guthán: (059) 9178990
Íosghlao: 1890 80 80 90

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 59 91 78990, le do thoil

Láithreán Gréasáin: www.workplacerelations.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais