Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta

Má chomhlíonann tú na coinníollacha ar alt 2 agus má tá tú dífhostaithe go hiomlán agus má fhaigheann tú Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, faigheann tú creidmheasanna go huathoibríoch. Má tá do theidlíocht ar Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ídithe agat agus má cháilíonn tú do Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, is féidir go leanfaidh tú de chreidmheasanna a fháil.

Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta

Má chomhlíonann tú na coinníollacha ar alt 2 agus má fhaigheann tú Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, cáilíonn tú do chreidmheasanna.

Creidmheasanna do Lucht Cuardaigh FostaíochtaM

Má tá tú dífhostaithe agus mura gcáilíonn tú d'íocaíocht dífhostaíochta, is féidir leat síniú i gcomhair creidmheasanna i d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil chun do thaifead árachais shóisialaigh a choinneáil cothrom le dáta fad is a cháilíonn tú do chreidmheasanna.

Gheobhaidh tú creidmheas i dtaca le gach seachtain iomlán de dhífhostaíocht chruthaithe. Ní mór duit a bheith ar fáil chun oibre, a bheith dáiríre ar lorg oibre agus a bheith i gcumas oibre.

Má tá tú ag síniú i gcomhair creidmheasanna amháin, is féidir go mbeidh éagsúlacht bheag ar na socruithe síniúcháin i ngach Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh. Déan teagmháil le d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil chun sonraí a fháil.

Má ghlacann tú páirt i gceann amháin díobh seo a leanas

  • Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (Rogha Dara Leibhéal nó Tríú Leibhéal)
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG/VTOS)
  • Cúrsaí oiliúna SOLAS, an Údaráis Náisiúnta Forbartha Turasóireachta, BIM nó Teagasc

Gheobhaidh tú creidmheasanna go ceann ré an chúrsa, ar chuntar go raibh tú intofa do chreidmheasanna roimh duit an cúrsa a thosú.

Más duine a d'fhág an scoil thú a ghlacann páirt i gcúrsa oiliúna SOLAS nó i gcúrsa oiliúna eile agus murar íoc tú aon ranníocaíocht ÁSPC, ní cháilíonn tú do chreidmheasanna le linn duit a bheith ar an gcúrsa.

Má tá tú dícháilithe ó íocaíocht dífhostaíochta a fháil toisc go bhfuil tú páirteach i stailc, is féidir go gcáileoidh tú do chreidmheasanna go ceann ré na stailce.

Má tá tú páirteach i stailc, is cóir duit iarratas a dhéanamh ar chreidmheasanna i d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Last modified:05/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais