Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Má chomhlíonann tú na coinníollacha ar alt 2 agus má tá tú éagumasach chun oibre de dheasca breoiteachta, díobhála, galair nó míchumais, is féidir go gcáileoidh tú do chreidmheasanna.

Má fhaigheann tú Sochar Breoiteachta, Pinsean Easláine nó Sochar Díobhála Ceirde, deonófar creidmheasanna go ceann ré na n-íocaíochtaí seo.

Gheobhaidh tú creidmheas i dtaca le gach seachtain iomlán den bhreoiteacht, ar chuntar go gcáileoidh tú do chreidmheasanna.

Forlíonadh Éagumais

Má tá do theidlíocht ar Shochar Breoiteachta nó ar Shochar Díobhála Ceirde ídithe agat agus má cháilíonn tú d'Fhorlíonadh Éagumais, is cóir duit leanúint de theastais an dochtúra a chur isteach gach mí (mura gcuirtear a mhalairt in iúl duit) chun deimhin a dhéanamh de go leanfaidh tú de chreidmheasanna a fháil go ceann ré do bhreoiteachta nó do mhíchumais.

Is féidir leat teastais an dochtúra a fhágáil isteach ag d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó iad a chur chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bosca OP 1650
Baile Átha Cliath 1

Liúntas Míchumais

Má fhaigheann tú Liúntas Míchumais agus mura bhfuair tú Sochar Breoiteachta roimh ré, is féidir go gcáileoidh tú do chreidmheasanna más amhlaidh atá ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair agat i gceachtar den dá bhliain chánach dheiridh. Is féidir go dtabharfar creidmheasanna, ón dáta a mbronntar do Liúntas Míchumais go dtí go gcuirfear deireadh le d'íocaíocht.

Má bhronn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Liúntas Cothabhála Daoine faoi Mhíchumas roimh 2 Deireadh Fómhair 1996, is féidir go dtabharfar creidmheasanna duit ó 2 Deireadh Fómhair 1996. Stadfaidh tú de chreidmheasanna a fháil chomh luath agus a stadfaidh d'íocaíocht.

An féidir liom creidmheasanna a fháil mura gcáilím d'íocaíocht bhreoiteachta?

Má dhéanann tú iarratas ar Shochar Breoiteachta nó ar Shochar Díobhála Ceirde agus mura gcáilíonn tú d'íocaíocht, is féidir go mbeidh tú i dteideal ranníocaíochtaí curtha chun sochair.

Má cháilíonn tú do chreidmheasanna, is cóir duit leanúint de theastais an dochtúra a chur isteach.

Obair sa tseirbhís phoiblí a thabhairt suas de dheasca easláinte

Má oibríonn tú sa tseirbhis phoiblí agus má tá ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicmí B, C, nó D íoctha agat agus má tá ort obair a thabhairt suas de dheasca easláinte, is féidir leat do thaifead árachais shóisialaigh a chothabháil trí theastais an dochtúra a chur isteach uair sa bhliain. Cosnóidh na creidmheasanna a thabharfar do theidlíocht ar Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar na creidmheasanna seo trí fhoirm iarratais CR35 a líonadh. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais