N�l an leathanach seo ar f�il as Gaeilge f�s


Print page

Is féidir go gcáileoidh tú don Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh. Seo íocaíocht atá saor ó cháin do theaghlaigh, agus teaghlaigh aontuismitheora san áireamh, atá ag obair ar phá íseal.

Is féidir go gcáileoidh tú don Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh:

 • más fostaí thú atá i bhfostaíocht lánaimseartha íoctha a bhfuil súil leis go mairfidh sí 3 mhí ar a laghad.
 • má oibríonn tú 19 n-uaire an chloig in aghaidh na seachtaine (nó 38 n-uaire an chloig in aghaidh na coicíse) ar a laghad agus,
 • má tá leanbh cáilithe amháin ar a laghad agat, a chónaíonn leat de ghnáth nó atá mar chuid de theaghlach dá soláthraíonn tú. Is leanbh cáilithe aon leanbh atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nó atá 18-22 se bhlianta d’aois in oideachas lánaimseartha, agus
 • má tá do mheán-ghlanioncam seachtainiúil (ollioncam lúide cáin, ÁSPC an fhostaí, MSU (Muirear Sóisialta Uilíoch), ranníocaíochtaí le Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta, tobhach pinsin na seirbhíse poiblí agus aoisliúntas) faoi bhun méid áirithe i dtaca le líon do theaghlaigh.

   

  Leagtar amach sa tábla thíos na teorainneacha seachtainiúla ioncaim (le héifeacht ó Mhí an Mhárta 2013). 

  Líon leanaí

  Teorainn sheachtainiúil ioncaim

  1

  €506

  2

  €602

  3

  €703

  4

  €824

  5

  €950

  6

  €1,066

  7

  €1,202

  8 nó níos mó

  €1,298

   

  Tabhair faoi deara

  Má tá tusa agus do chéile nó do pháirtnéir ag obair, cuirfimid an dá ioncam le chéile chun críche na teorann seachtainiúla ioncaim.

  Féach an leabhrán eolais SW 22 le do thoil, chun a thuilleadh sonaí den scéim seo a fháil.

   

   
Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí