Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

Is féidir. Féadfar stad a chur le híocaíocht do ShochairBhreoiteachta mura gcomhlíonann tú coinníollacha áirithe le linn duit an Sochar Breoiteachta a fháil.

Is iad na coinníollacha seo ná nach foláir nó:

  • nach n-éiríonn tú éagumasach chun oibre trí do mhí-iompar féin,
  • nach dteipeann ort, gan chúis mhaith, freastal ar mheasúnú míochaine de chuid Mheasúnóir Míochaine na Roinne seo,
  • nach dteipeann ort treoracha do dhochtúra a
    chomhlíonadh,
  • nach n-iompraíonn tú thú féin ar shlí ar dócha go gcuirfear moill ar do théarnamh,
  • nach dteipeann ort bualadh le haon Oifigeach ón Roinn seo agus ceisteanna réasúnacha faoi d’éileamh a fhreagairt.

Tabhair faoi deara
Má dheanann tú ráiteas bréagach nó míthreorach chun Sochar Breoiteachta a fháil duit féin nó d’aon duine eile, féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Má fhaigheann tú Sochar Breoiteachta nach gcáilíonn tú dó, ní mór duit é a aisíoc linn. Féadfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí airgead atá dlite ort a aisghabháil trí chaingean dlí nó trí asbhaintí ó aon íocaíocht leasa shóisialaigh eile dá gcáilíonn
tú.

Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí