Pinsean na nDall


Print page

Eolas

Íocaíocht le scrúdú maoine é Pinsean Daill a íoctar leis na daill agus le daoine atá faoi mhíchumas na súl a bhfuil gnáthchónaí in Éirinn orthu. An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a dhéanann an íocaíocht. Le bheith i dteideal an phinsin ní mór scrúdú súl a fháil déanta ag lia oftailmeach (íocfaidh an Roinn as) ar mhaithe le míchumas na súl a chinntiú. D'fhéadfadh sé go mbeadh daoine áirid a bhfuil lagú amhairc orthu i dteideal an phinsin freisin.

Tá an íocaíocht a gheobhaidh tú déanta suas de ráta pearsanta duit féin agus suimeanna eile do dhuine fásta cáilithe agus aon pháistí cleithiúnacha (breathnaigh na rátaí thíos). Má fhaigheann tú Pinsean Daill d’fhéadfadh sé go mbeadh tú in ann Liúntas Leasa na nDall a fháil freisin. Gheobhaidh tú Pas Saor Thaistil agus Pas Saor Thaistil Chompánaigh. (Pas Saor Thaistil a thugann deis duit taisteal ar sheirbhísí iompair phoiblí an Stáit saor in aisce. Tugann Pas Saor Thaistil Chompánaigh deis do chompánach atá 16 bliana nó ós a chionn taisteal in éineacht leat in aisce). D'fhéadfadh sé freisin go mbeadh tú i dteideal liúntas eile, Liúntas Cónaithe i d'Aonair agus an Scéim Liúntas don Líon Tí.

Má cheapann tú go raibh cinneadh a tógadh gan Pinsean Daill a thabhairt duit mícheart, nó má tá tú míshásta maidir le cinneadh a thóg Oifigeach Leasa Shóisialaigh maidir lena bhfuil tú ina theideal, tá an rogha agat achomharc a lorg ar an gcinneadh seo.

É Pinsean na nDall foinse inchánach ioncaim.

Rialacha

Más duine dall thú nó má tá tú faoi mhíchumas dona amhairc roimh duit ocht mbliana déag a bhaint amach ba cheart duit éileamh a dhéanamh ar an bPinsean seo 4 mhí roimh d'ochtú breithlá déag. (Má tá tú idir 16-18, d'fhéadfadh sé go mbeadh tú in ann Liúntas Míchumais) a fháil.) Féadfaidh tú Pinsean na nDall a fháil go dtí go sroichfidh tú 66 bliana d’aois.

Más i ndiaidh duit ocht mbliana déag a bhaint amach a thagann daille nó míchumas amhairc ort, ba cheart duit iarratas a dhéanamh chomh luath agus a tharlaíonn sé. Tá sé seo tábhachtach mar ní féidir íocaíocht a thabhairt ach ón lá a thagann an t-iarratas isteach. Má theastaíonn cúram lánaimseartha uait d'fhéadfadh sé go mbeadh an cúramaí i dteideal ceann de na híocaíochtaí seo a leanas - Liúntas CúramaíSochar Cúramaí.

An Scrúdú maoine

I measc na bpríomhnithe a chuirtear san áireamh mar mhaoin tá:

 • Aon ioncam airgid thirim atá agat nó ag do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir
 • Luach aon choigiltis, infheistíochtaí, scaireanna, talún, & rl
 • Aon áitreabh atá agat
 • Íocaíocht chothabhála a fhaigheann tú má tá tú tréigthe, scartha nó páirtnéir sibhialta nach bhfuil ina c(h)ónaí leis an bpáirtnéir sibhialta eile

Ní chuirtear na nithe seo san áireamh mar mhaoin:

 • Do theach cónaithe féin
 • Íocaíocht ón Roinn seo atá dhá fháil ag ball eile den líon tí
 • Luach an chéad €20,000 de shócmhainní caipitiúla (mar shampla coigiltis)
 • Airgead a fuair tú ó eagraíocht aitheanta carthanachta (gan údarás poiblí nó áitiúil a bheith san áireamh)
 • An chuid chothabhála de dheontas ard aoideachais a íoctar ar do shon, ar son duine fhásta cháilithe nó ar son leanaí cleithiúnacha i leith cúrsaí faoi leith
 • Ioncam go huasteorainn faoi leith ón bhfostaíocht athshlánaithe
 • Ioncam ó thraenáil athshlánaithe
 • Liúntas Cúraim Bhaile a íoctar ar son leanaí cleithiúnacha
 • Sochar Leanaí, Liúntas Breise Leasa ná liúntais i dtaobh leanaí atá faoi chúram altrama nó gaolta
 • Liúntas Soghluaisteachta ón Roinn Sláinte.
 • Liúntas Leasa na nDall

Obair agus Pinsean Daill

Is féidir leat €120 sa tseachtain a shaothrú ón bhfostaíocht athshlánaithe roimh don ioncam sin a bheith curtha san áireamh don scrúdú maoine.

Má bhíonn tú i bhfostaíocht athshlánaithe le tuarastal idir €120 agus €350 in aghaidh na seachtaine. Má tá do thuillimh ó obair athshlánaithe os cionn €120 sa tseachtain, ní thógfar 50% ded' thuillimh idir €120 agus €350 san áireamh sa tástáil acmhainne don Pinsean na nDall. Má tá Pinsean na nDall agat measúnófar aon thuillimh os cionn €350 agus laghdófar do theidlíocht do Phinsean na nDall ar aon dul leis na rátaí laghdaithe íocaíochta cuí do Phinsean na nDall.

Rátaí

Rátaí seachtainiúla uasta Pinsean na nDall ón 30 Márta 2018

Pinsean na nDall Rátaí ó 30 Márta 2018, €
Ráta pearsanta 198.00
Duine Fásta Cáilithe 131.40
Cleithiúnach is leanbh 31.80 (ráta iomlán)

15.90 (leath-ráta)

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir foirm iarratais (BP1) do Phinsean na nDall a íoschóipeáil anseo (pdf). Tá leagan i gcló braille agus ar chaiséad fuaime den fhoirm iarratais seo ar fáil freisin ó Chomhairle Náisiúnta do na Daill in Éirinn. Tá an fhoirm iarratais seo ar fáil freisin ón oifig áitiúil leasa shóisialaigh. Beidh cúnamh ar fáil duit ón bhfoireann san oifig áitiúil leasa shóisialaigh leis an bhfoirm seo a chomhlánú agus is féidir leo aon cheisteanna atá agat a fhreagairt.

Agus iarratas á dhéanamh agat ar Phinsean na nDall, is féidir go gcaithfidh tú teastais mar iad seo a leanas a chur chugainn má tharla an bhreith (na breitheanna), an pósadh, an pháirtnéireacht shibhialta nó an t-aontas sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann.

Achomharc a dhéanamh maidir le d'éileamh

Má tá tú míshásta le cinneadh a bhaineann le d'éileamh ar Phinsean na nDall is féidir leat achomharc a dhéanamh. Léigh tuilleadh maidir le córas achomhairc leasa shóisialaigh anseo.

Cá háit a dheánfaidh mé iarratas?

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Uaireanta Oscailte:Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
Teil: (071) 915 7100 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 71 915 7100)
Lóghlao: 1890 500 000 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

Is féidir leat ríomhphost don Rannóg Pinsean na nDall a sheoladh tríd an fhoirm fhiosraithe daingnithe a úsáid.

Last modified:30/03/2018
 

 Related Topics

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img