Deontas Méala - SW 47


Print page

Rannóga na mBileog


Íocaíocht atá bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC is ea Deontas Méala. Íoctar é ar bhás duine de na daoine seo a leanas:

 • duine faoi árachas,
 • céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir duine faoi árachas,
 • baintreach, baintreach fir nó páirtnéir sibhialta marthanach duine faoi árachas,
 • leanbh faoi bhun 18 mbliana d'aois (sa chás go bhfuil ceachtar tuismitheoir nó an duine a raibh cónaí ar an leanbh leis/léi de ghnáth ag sásamh na gcoinníollacha ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh),
 • leanbh faoi bhun 22 bliain d'aois má tá sé/sí ag gabháil d'oideachas lánaimseartha (sa chás go bhfuil ceachtar tuismitheoir nó an duine a raibh cónaí ar an leanbh leis/léi de ghnáth ag sásamh na gcoinníollacha ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh),
 • leanbh atá idir 16 agus 22 bliain d'aois agus atá ag fáil Liúntas Míchumais (sa chás go bhfuil ceachtar tuismitheoir nó an duine a raibh cónaí ar an leanbh leis/léi de ghnáth ag sásamh na gcoinníollacha ranníocaíochta Árachais Shóisialaigh),
 • pinsinéir ranníocach,
 • céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir pinsinéara ranníocaigh,
 • duine fásta cáilithe pinsinéara ranníocaigh,
 • leanbh cáilithe,
 • d�lleachta a fhaigheann Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) nó ar bhás a c(h)aomhnóra.

Tabhair faoi deara
Ní mór duit foirm iarratais BG 1 a chomhlánú. Tá íocaíocht an Deontais Méala faoi réir chomhlíonadh na gcoinníollacha árachais shóisialaigh atá leagtha amach sa leabhrán seo.

Má fhaigheann duine bás mar thoradh ar thimpiste san obair, nó mar gheall ar ghalar forordaithe ceirde, nó má bhí Pinsean Míthreorach á fháil aige/aici ar measadh gurbh fhiú 50% nó níos mó é aimsir a b(h)áis, seans go bhfaighidh tú Deontas Sochraide ar an ráta céanna leis an Deontas Méala.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:29/05/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí