Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua


Print page

Réamhrá

Cuidíonn an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (LÉCSN) le costas na héidí agus coisbhirt do ghasúir ag dul ar scoil.

Caithfidh tusa (an tuismitheoir nó caomhnóir) a bheith ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe nó ag tógáil páirte i dtraenáil, fostaíocht nó scéimeanna oideachas aosaigh agus caithfidh do ghasúr/úir a bheith idir 4 agus 17 bliana d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair don bhliain a dhéanann tú iarratas nó idir 18 agus 22 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair má tá in oideachas dara leibhéal.

Osclaíodh scéim 2017 ar an 1ú Meitheamh 2017. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratais ná an 30 Meán Fómhair 2017.

Íocann an Roinn Choimirce Sóisialaí an LÉCSN go huathoibríoch le go leor custaiméirí. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil orthu iarratas a dhéanamh don íocaíocht. Má tá tú i dteideal go huathoibríoch, gheobhaidh tú litir ag cur in iúl cén uair agus cén chaoi a n-íocfar do Liúntas. (Cuirfear ar fáil na litreacha seo ar nó roimh an 14 Meitheamh. Íocfar an íocaíocht i rith na seachtaine dar críoch 14 Iúil.)

Rialacha

D’fhéadfá a bheith i dteideal don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua má tá tú:

•Ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh (Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh agus Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair san áireamh) nó íocaíocht Feidhmeannaigh na Seirbhíse Sláinte, nó

•Ag tógáil páirte i scéim fostaíochta ceadaithe (scéim um fhilleadh ar an obair) Taking part in an approved employment scheme (back to work scheme) JobBridge san áireamh nó

•Ag tógáil páirte in oideachas aitheanta nó cúrsa traenála, nó

•Páirteach Scéim Chomhpháirtíochta Ceantair, nó

•Ag freastal ar BOO (Fás roimhe seo),Bord Fáilte Éireann nó scéim traenála nó SFÁ

Caithfidh do ghasúr a bheith 4-17 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 2017. Má tá siad idir 18-22 bliain d’aois caithfidh siad a bheith in oideachas dara leibhéal i scoil nó coláiste aitheanta.

Go ginearálta caithfidh tú a bheith ag fáil Méadú i leith Leanbh Cáilithe (MLC) le d’íocaíocht. Tá roinnt eisceachtaí leis seo. Mar shampla, d’fhéadfá a bheith ag fáil íocaíocht cáilithe ach níl tú ag fáil méadú ar do leanbh (mar ní chuireann rialacha na scéime ar fáil íocaíocht linbh) – is samplaí iad Sochar Máithreachais nó Sochar Uchtála. I gcásanna mar seo is féidir leat éileamh a dhéanamh ar LÉCSN má chomhlíonann tú an chritéir eile. I gcásanna eile ní íocfar MLC mar go bhfuil ioncam do chéile nó páirtí os cionn teorainneacha sonraithe ach d’fhéadfá cáiliú má tá d’ioncam teaghlaigh iomláin laistigh de na teorainneacha sonraithe atá le feiceáil thíos Ní féidir leat éileamh a dhéanamh ar LÉCSN ar leanbh nach bhfuil ina c(h)ónaí sa Stát. Níl páistí altrama i dteideal don LÉCSN mar gheall ar an tacaíocht airgeadais a fhaigheann tuismitheoirí ó Tusla – Cuidíonn an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Liúntas Cúraim Altrama) le costas éadaigh agus coisbheart don leanbh.

Tabhair faoi deara má tá iarratas déanta agat d’íocaíocht leasa shóisialaigh nó má lorg tá achomharc ar chinneadh gan íocaíocht leasa shóisialaigh a thabhairt duit agus ag fanacht le cinneadh ar d’iarratas, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an LÉCSN sula gcríochnóidh an scéim ar an 30 Meán Fómhair 2017. Deimhneofar do theidlíocht nuair a fhaigheann tú cinneadh ar d’iarratas nó achomharc.

Teorainneacha ioncam

Chun a bheith i dteideal don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua, caithfidh do ionam teaghlaigh iomláin a bheith níos lú ná na suimeanna leagtha síos sa tábla thíos. Tógfar do leanaí cleithiúnacha ar fad san áireamh do na teorainneacha ioncaim. (na leanaí nach bhfuil i dteideal LÉCSN, mar go bhfuil siad faoi 4 san áireamh).

San áireamh i d’ioncam teaghlaigh iomláin tá do phríomh leasa shóisialaigh nó íocaíocht Feidhmeannaigh na Seirbhíse Sláinte, ioncam d’aon leanaí cleithiúnacha ar an gClár Ógtheagmhála agus aon ioncam eile atá agat le do phá san áireamh (roimh cháin, gan ÁSPC san áireamh agus liúntas taistil bunúsach suas le €20 sa tseachtain), cothabháil, coigiltis agus infheistíochtaí.

Coigiltí agus infheistíochtaí (réadmhaoin san áireamh, ach ní do theach):

Caipiteal Acmhainn sheachtainiúil mheasúnaithe
An chéad €5,000 Ní ghlactar san áireamh
An chéad €10,000 eile €1 sa €1,000
An chéad €25,000 eile €2 sa €1,000
Iarmhéid €4 sa €1,000

Ní chomhairtear aon ioncam a fhaigheann tú ó Shochar Linbh, Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste, Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh, íocaíochtaí caomhnóirí, Liúntas Leasa na nDall, Liúntas Traenála Athshlánaithe, fostaíocht athshlánúcháin (suas le €120 sa tseachtain), Liúntas Cúraim Baile agus Liúntas Luaineachta.

Teorainneacha ioncaim do lánúin 2017

Lánúin le Teorainn ioncam
Páiste amháin €576.90
2 pháiste €606.70
3 pháiste €636.50
4 pháiste €666.30*

*Tá teorainn an ioncam méadaithe ó €29.80 do gach leanbh cleithiúnach breise.

Teorainneacha ioncaim do thuismitheoirí aonair 2017

Tuismitheoir aonair le Teorainn ioncam
Páiste amháin €418.10
2 pháiste €447.90
3 pháiste €477.70
4 pháiste €507.50*

*Tá teorainn an ioncam méadaithe ó €29.80 do gach leanbh cleithiúnach breise.

An Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas nó SDOG

Má tá tú ag fáil Liúntas chun Filleadh ar an OideachasLiúntas SDOG, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua. Déanfar measúnú ort ag úsáid na rialacha bunúsacha agus caithfidh d’ioncam teaghlaigh iomláin a bheith níos lú ná na teorainneacha ioncaim.

Scéimeanna um fhilleadh ar an obair

Tá roinnt coinníollacha speisialta do dhaoine atá ar Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair, Fostaíocht Pobail, Scéim Shóisialta Tuaithe,Tús agus an Clár na Seirbhísí Pobail.

Má bhí tú ar íocaíocht leasa shóisialaigh sula ndeachaigh tú ar cheann de na scéimeanna seo, déanfar measúnú ort ar dtús ag úsáid an tástáil acmhainne bunúsacha don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua

Má theipeann ort a bheith i dteideal ag úsáid an tástáil acmhainne bunúsacha, déanfar athmheasúnú ort chun fáil amach an féidir leat an Liúntas a choinneáil mar shochar tánaisteach faoi na scéimeanna um fhilleadh ar an obair difriúla. San athmheasúnú is féidir leat do theidlíocht don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (nó iarratas a dhéanamh air mura raibh leanbh incháilithe agat roimhe seo), chomh fada is atá d’ollioncam teaghlaigh níos lú ná €317.43.

San athmheasúnú d’acmhainní, ní thógfar san áireamh luach an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair agus Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh sa ríomh de do ollioncam teaghlaigh. Is iad na daoine is dóichí a bheidh i dteideal ag úsáid an measúnú sochair thánaistigh €317.43) ná na daoine ag fáil Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair.

Rátaí

Is é an liúntas íoctha do gach leanbh incháilithe ó 4-11 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 2017 ná €125.

Is é an liúntas íoctha do gach leanbh incháilithe ó 12-22 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair ná €250. Caithfidh leanaí idir 18 agus 22 bliain d’aois a bheith in oideachas dara leibhéal go lánaimseartha i scoil nó coláiste aitheanta.

Conas iarratas a dhéanamh

Osclaíonn an scéim ón 1 Meitheamh 2017. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratais ná an 30 Meán Fómhair 2017.

Íocann an Roinn Choimirce Sóisialaí an LÉCSN go huathoibríoch le go leor custaiméirí.

Mura bhfuair tú íocaíocht go huathoibríoch caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar an Liúntas. Má tá aon duine de do leanaí 18 nó os a chionn, beidh ort iarratas a dhéanamh ar an Liúntas dóibh agus fianaise a chur ar fáil go bhfuil siad in oideachas dara leibhéal (fiú má eisíodh íocaíochtaí go huathoibríoch do leanaí eile sa teaghlach).

Cén áit is féidir iarratas a dhéanamh

Tá foirmeacha iarratas ar fáil ar líne (pdf) agus in oifigí leasa shóisialaigh ón 14 Meitheamh. Is féidir leat iarratas d’fhoirm a dhéanamh ar líne, trí SMS (téacs Foirm LÉCSN le d’ainm agus seoladh ina dhiaidh chuig 51909) nó trí ríomhphost a sheoladh chuig an Roinn ag BSCFA@welfare.ie. Is féidir foirmeacha iarratas comhlíonta a sheoladh le doiciméid tacaíochta chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialta

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
F91 T384

Teil:(071) 919 3318
Lóghlao:1890 66 22 44

Athbhreithnithe

Má tá tú míshásta leis an gcinneadh a rinneadh ar d’iarratas, ba cheart duit litir a sheoladh chuig an Roinn Athbhreithnithe Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ag an seoladh thíos ag leagadh amach na fáthanna nach bhfuil tú sásta leis an gcinneadh agus ag fiafraí ar athbhreithniú ar an éileamh. Ba chóir duit iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh laistigh 21 lá ón dáta a fhaigheann tú an cinneadh.

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Roinn Athbhreithnithe Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
F91 T384

Last modified:08/08/2017
 

 Related Topics

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img