An Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua


Print page

 

Tá an scéim seo dúnta anois d’iarratais.

 1. Cad é an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil?
 2. Cad iad na coinníollacha cáilitheacha don Liúntas?
 3. Má cháilím don Liúntas seo, cé mhéid a gheobhaidh mé?
 4. An gá dom iarratas a dhéanamh ar an Liúntas seo?
 5. Tá leanbh agam atá os cionn 18 mbliana a bheidh ag filleadh ar oideachas dara leibhéal i Meán Fómhair. An bhfaighidh mé a (h)íocaíocht go huathoibríoch?
 6. Cathain a gheobhaidh na custaiméirí siúd atá á n-íoc go huathoibríoch a litreacha?
 7. Cathain a eiseofar na híocaíochtaí uathoibríocha?
 8. Tá Sochar Máithreachais nó Sochar Uchtaíoch á fháil agam ach níl méadú á fháil agam do mo leanbh. An gcáileoidh mé don Liúntas seo?
 9. Tá íocaíocht Chuardaitheora Poist á fáil agam ach níl méadú á fháil agam do mo leanbh mar gheall ar thuillimh mo chéile/mo pháirtnéara. An gcáileoidh mé don Liúntas seo?
 10. Níor tugadh cinneadh dom go fóill maidir le m’íocaíocht Leasa Shóisialaigh/tá achomharc á dhéanamh ar chinneadh gan íocaíocht Leasa Shóisialaigh a thabhairt dom?
 11. Teastaíonn foirm iarratais uaim. Cár féidir liom ceann a fháil?
 12. Conas a oibríonn an tástáil mhaoine?
 13. Cén teorainn ioncaim sheachtainiúil a bhaineann liom?
 14. Cá mbeidh mé in ann m’íocaíocht a bhailiú?
 15. Cá seolaim an fhoirm iarratais chomhlánaithe?
 16. Nílim sásta leis an gcinneadh a rinne an Roinn ar m’iarratas. Cad é an chéad rud eile is féidir liom a dhéanamh?
 17. Má cháilím don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil, an gá dom cáin a íoc air?
 18. Cár féidir liom teacht ar bhreis faisnéise?
 19. Cad iad na “híocaíochtaí cáilitheacha” a luaitear i gCeist 2?

1. Cad é an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil?

Íocaíocht atá sa Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil a dhéantar uair sa bhliain chun cabhair a thabhairt maidir le costas éadaí agus coisbhirt. Tá sé iníoctha maidir le leanaí idir aois 4 agus 11 bhliain agus leanaí idir 12 agus 22 bliain d’aois. Ní mór do leanaí idir 18 agus 22 bliain a bheith in oideachas dara leibhéal chun cáiliú dó.

 


2. Cad iad na coinníollacha cáilitheacha don Liúntas?

Chun cáiliú don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil, ní mór an méid a leanas a bheith á fháil/á dhéanamh agat féin nó ag do chéile;

 • íocaíocht cháilitheach (féach ceist 19 chun teacht ar liosta de na híocaíochtaí cáilitheacha) agus ní mór go n-áireofar le d’íocaíocht méadú/méaduithe maidir le do leanbh/leanaí, agus
 • tástáil mhaoine a shásamh.

 


3. Má cháilím don Liúntas seo, cé mhéid a gheobhaidh mé?

Is iad na rátaí íocaíochtaí do leanaí idir aois 4 agus 11 bhliain €100.00 agus 4 bhliain agus €200.00 do leanaí idir 12 agus 22 bliain d’aois. Ní mór do leanaí idir 18 agus 22 bliain a bheith in oideachas dara leibhéal chun cáiliú dó..

 


4. An gá dom iarratas a dhéanamh ar an Liúntas seo?

Ní gá do gach duine iarratas a dhéanamh ar an Liúntas seo. Íocfaimid na custaiméirí siúd go huathoibríoch a fuair an Liúntas anuraidh agus atá fós i dteideal an Liúntas a fháil in 2015, de réir ár gcuntas. Scríobhfaimid chuig na custaiméirí sin go luath i Meitheamh agus eiseofar a n-íocaíochtaí uathoibríocha sa tseachtain dar críoch Dé hAoine, an 17 Iúil 2015. Ní bheidh ach orthu siúd nach bhfaigheann íocaíocht uathoibríoch iarratas a dhéanamh ar an Liúntas trí fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh chugainn.

 


5. Tá leanbh agam atá os cionn 18 mbliana a bheidh ag filleadh ar oideachas dara leibhéal i Meán Fómhair. An bhfaighidh mé a (h)íocaíocht go huathoibríoch?

Sa chás go bhfuil leanbh 18 mbliana d’aois nó os a chionn, beidh ort iarratas a dhéanamh ar an liúntas maidir leis an leanbh seo agus deimhniú a sholáthar go bhfuil sé/sí ag filleadh ar oideachas dara leibhéal..

 


6. Cathain a gheobhaidh na custaiméirí siúd atá á n-íoc go huathoibríoch a litreacha?

Scríobhfaimid chuig gach custaiméir a bhfuil íocaíocht uathoibríoch dlite acu go luath i Meitheamh agus cuirfimid ar an eolas iad nach gá dóibh iarratas a dhéanamh ar an íocaíocht i mbliana.

 


7. Cathain a eiseofar na híocaíochtaí uathoibríocha?

Eiseofar na híocaíochtaí uathoibríocha i rith na seachtaine dar críoch an 17 Iúil 2015 agus tá siad le bailiú ar an lá céanna a bhailítear íocaíocht sheachtainiúil an chustaiméara.

 


8. Tá Sochar Máithreachais nó Sochar Uchtaíoch á fháil agam ach níl méadú á fháil agam do mo leanbh. An gcáileoidh mé don Liúntas seo?

Féadfaidh tú cáiliú má shásaíonn tú an tástáil mhaoine. Nuair a chuirtear foirmeacha iarratais ar fáil, ba cheart duit iarratas a dhéanamh. .

 


9. Tá íocaíocht Chuardaitheora Poist á fáil agam ach níl méadú á fháil agam do mo leanbh mar gheall ar thuillimh mo chéile/mo pháirtnéara. An gcáileoidh mé don Liúntas seo?

D’fhéadfadh go gcáileofaí thú. Nuair a chuirtear foirmeacha iarratais ar fáil, ba cheart duit iarratas a dhéanamh.

 


10. Níor tugadh cinneadh dom go fóill maidir le m’íocaíocht Leasa Shóisialaigh/tá achomharc á dhéanamh ar chinneadh gan íocaíocht Leasa Shóisialaigh a thabhairt dom?

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an liúntas. Deimhneofar do theidlíocht don LÉCFS nuair a chríochnófar d’éileamh Leasa Shóisialaigh.

 


11. Teastaíonn foirm iarratais uaim. Cár féidir liom ceann a fháil?

Mura bhfaigheann tú litir uainn go luath i Meitheamh agus más gá duit iarratas a dhéanamh, cuirfear foirmeacha iarratais ar fáil a luaithe a scríobhamar chuig gach custaiméir a fhaigheann íocaíocht uathoibríoch.

 


12. Conas a oibríonn an tástáil mhaoine?

Braitheann an teorainn a chuirtear ar d’ioncam seachtainiúil don tástáil mhaoine seo ar an líon leanaí atá agat agus ar cibé acu an tuismitheoir aonair nó nach tuismitheoir aonair thú. Ríomhaimid d’ioncam seachtainiúil amhail d’ioncam iomlán (lúide ÁSPC), móide do phríomhíocaíocht leasa shóisialaigh (más ann di) agus aon ioncam ó obair chúntóir baile (lúide ÁSPC), lúide liúntas taistil €20.00.

 


13. Cén teorainn ioncaim sheachtainiúil a bhaineann liom?

Léirítear sa tábla seo an teorainn ar ioncam seachtainiúil don tástáil mhaoine do thuismitheoirí aonair agus do lánúineacha araon a bhfuil a mhéid le seisear leanaí acu.

Teorainneacha an Liúntais Éadaí agus Choisbhirt chun Filleadh ar Scoil (2015)
Lánúin Teorainn Ioncaim Tuismitheoir Aonair Teorainn Ioncaim 
1 Leanbh
€563.60
Leanbh 
€410.10
2 Leanbh
€593.40
2 Leanbh
€439.90
3 Leanbh 
€623.20
3 Leanbh 
€469.70
4 Leanbh 
€653.00
4 Leanbh 
€499.50
5 Leanbh
€682.80
5 Leanbh 
€529.30
6 Leanbh
€712.60
6 Leanbh 
€559.10

(Méadaítear an teorainn faoi € 29.80 i dtaobh gach leanbh breise.)

 


14. Cá mbeidh mé in ann m’íocaíocht a bhailiú?

Beidh íocaíochtaí uathoibríocha ar fáil ar an modh céanna íocaíochta a bhíonn d’íocaíocht sheachtainiúil ar fáil. I gcás na ndaoine siúd a dhéanann iarratas ar an liúntas, nuair a bhíonn an fhoirm seo á comhlánú agat, féadfaidh tú an rogha a dhéanamh go n-íocfar thú ag Oifig an Phoist nó isteach i do chuntas bainc.

 


15. Cá seolaim an fhoirm iarratais chomhlánaithe?

Seol d’fhoirm iarratais chomhlánaithe, mar aon le haon cháipéisíocht tacaíochta, chuig:

An Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach

 


16. Nílim sásta leis an gcinneadh a rinne an Roinn ar m’iarratas. Cad é an chéad rud eile is féidir liom a dhéanamh?

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go ndéanfaidh Oifigeach Breithiúnachta athbhreithniú trí scríobh chugainn agus insint dúinn cén fáth a gceapann tú go raibh an cinneadh mícheart. Is é an seoladh ar cheart duit scríobh chuige:

An Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach 


17. Má cháilím don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil, an gá dom cáin a íoc air?

Ní gá. Ní chaitear leis an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil mar ioncam ar mhaithe le cuspóir cáin ioncaim.

 


18. Cár féidir liom teacht ar bhreis faisnéise?

Chun teacht ar bhreis faisnéise ar an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil:

 • Féach www.welfare.ie – nuashonróimid an láithreán gréasáin go rialta le faisnéis faoi amanna próiseála etc.
 • Déan teagmháil le Citizens Information Centred’Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh
 • Íosghlao 1890 66 22 44

 


19. Cad iad na “híocaíochtaí cáilitheacha” a luaitear i gCeist 2?

An Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil – Íocaíochtaí Cáilitheacha
Sochar Uchtaíoch Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) Sochar Díobhálacha Ceirde
Pinsean na nDall Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) Liúntas Réamhscoir
Liúntas Cúramóra Sochar Sláinte agus Sábháilteachta Liúntas Banchéile Príosúnaigh
Sochar Cúramóra Sochar Breoiteachta Pinsean Stáit (Ranníocach)
Liúntas Banchéile Thréigthe Forlíonadh Éagumais Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)
Sochar Banchéile Thréigthe Liúntas Cothabhála Galar Tógálach Liúntas Leasa Forlíontach
Líuntas Míchumais Pinsean Easláine Pinsean Ranníocach Baintrí/Baintreach Fir/Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
Líuntas Athshlánaithe Duine atá faoi Mhíchumas Liúntas Cuardaitheora Poist Pinsean Neamh-Ranníocach Baintrí/Baintreach Fir/Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
Sochar Míchumais Sochar Cuardaitheora Poist Pinsin a íocann an Roinn Oibre agus Pinsean (An RA) 
Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair
Cúnamh Feirme Sochar Máithreachais Feach anseo chun teacht ar bhreis sonraí

 

Last modified:08/06/2015