An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair


Print page

Réamhrá

Tá de chuspóir ag scéim na Díbhinne Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (DTFAO) cabhrú le teaghlaigh aistriú ó leas sóisialach isteach san fhostaíocht. Tugann an díbhinn tacaíocht airgeadais do dhaoine a bhfuil leanaí cáilithe acu atá fostaithe nó féinfhostaithe nó a ghlacann le fostaíocht nó le féinfhostaíocht agus mar thoradh air sin, a chuireann stop le híocaíocht chuardaitheora poist nó íocaíocht teaghlach aontuismitheora a éileamh an 5 Eanáir 2015 nó ina dhiaidh sin.

Chun cáiliú, ní mór duitse, agus gach duine muinteartha i do theaghlach (do dhuine fásta cleithiúnach san áireamh) díshíniú de gach buníocaíocht leasa shóisialaigh a fháil. Ní féidir an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair a íoc le Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (roimhe seo Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh) agus roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh neamhphríomha eile. Féadfaidh tú sochair breoiteachta gearrthéarmaí agus díobhálacha a éileamh, chomh maith, leis an DTFAO ar feadh a fhad le 36 lá (féach ‘Íocaíochtaí eile agus an DTFAO’ thíos). Baineann coinníoll an ghnáthchónaithe leis an DTFAO.

Rialacha

D’fhéadfá a bheith i dteideal an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (DTFAO) a fháil má tá leanbh cáilithe amháin, ar a laghad agat, agus má tá ceann amháin de na híocaíochtaí a leanas á bhfáil agat:

Féadfaidh tú an t-am a chaitear le híocaíocht chuardaitheora poist a fháil a chur san áireamh leis an am a caitheadh ar scéimeanna oideachais, oiliúnadífhostaíochta chun na ceanglais cháilitheachta a chomhlíonadh. Má d’aistrigh tú ó íocaíocht cháilitheach go dtí scéim oideachais, oiliúna nó fostaíochta agus má aimsíonn tú obair ina dhiaidh sin, féadfaidh tú bheith rannpháirteach láithreach bonn i scéim an DTFAO gan síniú le d’íocaíocht bhunaidh.

Ní mór duit scor de cheann amháin de na híocaíochtaí nó na scéimeanna cáilitheacha chun cáiliú don DTFAO. Mura bhfuil tú i bhfostaíocht nó féinfhostaíocht inárachais cheana féin, ní mór duit glacadh le fostaíocht laistigh de 4 seachtaine tar éis d’íocaíocht nó scéim bhunúil a fhágáil.

Tabhair faoi deara, má bhí tú fostaithe nó féinfhostaithe agus má bhí ÍTA á fháil agat agus má cuireadh stop le do ÍTA mar gheall gur bhain do leanbh is óige an aoisteorainn amach, b’fhéidir go mbeidh tú incháilithe an DTFAO a fháil – mura gcláraíonn tú do bhuníocaíocht leasa shóisialaigh eile.

Is féidir an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair a íoc leis an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht agus ní chuirtear í san áireamh sa tástáil mhaoine don FIT. Anuas air sin, is féidir í a íoc le Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe ar d’íocaíocht do do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir agus má aimsíonn siad obair. Ní mór duitse, áfach, na coinníollacha thuas a chomhlíonadh agus íocfar an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair leat (mar fhaighteoir na buníocaíochta leasa shóisialaigh).

Íocaíochtaí eile agus an DTFAO

Níl tú i dteideal an DTFAO a fháil má tá buníocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agatsa nó ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir nó má tá páirt á glacadh acu i scéim fostaíochta nó oiliúna. Ní féidir leat DTFAO a fháil do leanbh a n-íoctar Méadú do Leanbh Cáilithe nó Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe thar a gceann nó a bhfuil íocaíocht á fáil acu ina gceart féin. Ní íoctar an DTFAO i dteannta an Liúntais Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Is féidir an DTFAO a íoc leis na híocaíochtaí a leanas (leatsa nó le do chéile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir):

 • Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil
 • Sochar Linbh
 • Sochar Míthreorach agus Sochar Báis (faoi scéim an SDC)
 • Liúntas Cúram Baile
 • Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht
 • Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla agus Práinneacha faoi scéim an LLF
 • Íocaíocht Chaomhnóra (neamh-ranníocach)
 • Sochar Breoiteachta agus Sochar Díobhála (faoi scéim an SDC) ar feadh 36 lá
 • Forlíonadh Ús Morgáiste
 • Forlíonadh Cíosa
 • Deontas Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Ní dhéantar measúnú ar an DTFAO mar mhaoin le haghaidh Forlíonadh Cíosa.

Féadfaidh tú an DTFAO agus Sochar Breoiteachta nó Sochar Díobhála (faoi scéim an SDC) a éileamh ar feadh 36 lá (6 seachtaine). Cuirfear do DTFAO ar fionraí i ndiaidh an 36ú lá de d’éileamh ar Shochar Breoiteachta nó Díobhála.

Fad na scéime

Mairfidh an DTFAO ar feadh 2 bhliain, ar a mhéid, a fhad agus a fhanann tú san fhostaíocht. Má éilíonn tú íocaíocht leasa shóisialaigh ag aon tráth laistigh den tréimhse dhá bhliain, cuirfear deireadh leis an DTFAO. Má éilíonn do chéile nó do pháirtnéir íocaíocht, cuirfear deireadh le híocaíocht an DTFAO, chomh maith.

Má chailleann tú do phost agus má éilíonn tú íocaíocht leasa shóisialaigh, cuirfear deireadh leis an DTFAO ach d’fhéadfaí í a atosú má fhaigheann tú post nua – ceadaítear a mhéid le 2 atosú in aghaidh an éilimh. Ní mór duit do theidlíocht i leith an DTFAO a úsáid laistigh de 3 bliana.

Rátaí

Tá an DTFAO bunaithe ar ráta caighdeánach €31.80 an Mhéadaithe do Leanbh Cáilithe (MLC). Má bhí MLC ar leathráta á fháil agat le d’íocaíocht, gheobhaidh tú DTFAO ar ráta caighdeánach. Tá uasteorainn €127.20 sa tseachtain ann (4 leanbh). Íocfar thú gach seachtain trí Ríomhaistriú Airgid (EFT) i riaráistí.

Níl an DTFAO incháinithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le d’ionad Intreo nó le d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh chun breis faisnéise a fháil ar an scéim. Míneoidh siad duit conas a oibrítear an próiseas iarratais agus tabharfaidh siad an fhoirm iarratais duit. Féadfaidh tú an fhoirm a fháil ar líne, chomh maith (pdf).

Féadfaidh tú cinneadh ar d’éileamh a achomharc leis an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh.

Is gnách go n-íoctar an DTFAO leat ó dháta d’éilimh. Féadfaidh oifigigh bhreithiúnachta an DTFAO a shiardhátú ar feadh a fhad le 6 mhí ó d’éileamh má bhí údar maith leis an moill.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seol d’iarratas ar an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair chuig d’ionad Intreo nó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Last modified:25/04/2018
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img