Clár um Fhilleadh ar Oideachas - SW70


Print page

B - Cúrsaí Oideachais, oiliúna agus forbartha

 1. Cad iad na cúrsaí oideachais, oiliúna agus forbartha?
 2. Conas a cháilítear?
 3. Conas a dhéantar iarratas?
 4. An bhfaighidh mé fós m’íocaíocht leasa shóisialaigh?
 5. An ndéanfaidh mé ‘síniú’ fós ar an gcaoi chéanna?
 6. Conas a lorgóidh mé oiliúint?

1. Cad iad na cúrsaí oideachais, oiliúna agus forbartha?

Féadfar réimse leathan cúrsaí amhail forbairt phearsanta, oideachas bunúsach, oiliúint ghinearálta nó jabscileanna sonracha a chuimsiú faoi Chúrsaí Oideachais, Oiliúna agus Forbartha. Ní mór duit coinníollacha na scéime a chomhlíonadh agus ní foláir nó gur léir go bhfeabhsóidh an cúrsa d’ionchais fostaíochta.

Ní mór do Chásoifigeach (ar a dtugtaí éascaitheoir tráth) na cúrsaí a fhaomhadh i dtosach).

Is féidir leat coinne a shocrú le Cásoifigeach trí theagmháil a dhéanamh le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Tabhair faoi deara:
Sula dtosóidh tú cúrsa, déan seiceáil i gcónaí le
do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil chun a fháil amach cibé acu atá nó nach bhfuil tú i dteideal íocaíochta. Níl an rogha oideachais, oiliúna agus forbartha ar fáil do dhaoine a dhéanann an rogha go ngabhfaidh siad do chúrsaí lánaimseartha.

2. Conas a cháilítear?

Má tá tú 21 bhliain d’aois nó os a chionn sin, cláraithe mar dhuine dífhostaithe agus más mian leat freastal ar chúrsa, ní mór ceann de na híocaíochtaí seo a leanas a bheith á fháil agat nó ní mór duit a bheith ag síniú i gcomhair ‘creidmheasanna’ le sé mhí (156 lá) ar a laghad:

 • Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, nó
 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta

Má tá tú 18 mbliana d’aois agus faoi bhun 21 bhliain d’aois agus má tá an t-oideachas foirmiúil fágtha agat le dhá bhliain nó níos mó, is féidir leat cáiliú má tá ceann de na híocaíochtaí seo a leanas á fháil agat nó má tá tú ag síniú i gcomhair ‘creidmheasanna’ le sé mhí:

 • Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta

Ní mór duit na coinníollacha seo a chomhlíonadh roimh duit an cúrsa a thosú.

Tabhair faoi deara:
Murab ionann agus an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, ní áirítear am a chaitear ar SDOG/VTOS, SOLAS, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, Scéim Shóisialta na Tuaithe, Liúntas um Fhilleadh ar Obair, Tionscnamh Jabanna SOLAS nó Postchúnamh ó thaobh na tréimhse cáiliúcháin sé mhí.

3. Conas a dhéantar iarratas?

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh, nuair a bheadh áit i scoil, i gcoláiste nó i gcomhlacht faofa oiliúna faighte agat, trí fhoirm BTE 1 a líonadh. Cuir an fhoirm BTE 1 líonta ar ais chuig do Chásoifigeach i do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

4. An bhfaighidh mé fós m’íocaíocht leasa shóisialaigh?

Leanfaidh tú de d’íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil sa ghnáthshlí, ar chuntar gurb ann fós do theidlíocht ar íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta.

5. An ndéanfaidh mé ‘síniú’ fós ar an gcaoi chéanna?

Is féidir go ndéanfaidh do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil socruithe ‘síniúcháin’ ar leith a dhéanamh más gá sin.

6. Conas a lorgóidh mé oiliúint?

Is éard atá i SOLAS (ar a dtugtaí FÁS tráth) ná an tÚdarás Náisiúnta Oiliúna agus Fostaíochta. Má tá obair nó oiliúint á lorg agat, is cóir duit clárú le d’Oifig SOLAS áitiúil.

Thairis sin, is féidir leat eolas ar chúrsaí a fháil uathu seo:

 • Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil)
 • do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil (ar a dtugtaí Coiste Gairmoideachais tráth) nó do scoil, nó
 • áiteanna eile mar leabharlann phoiblí.

Tabhair faoi deara:

 1. Má tá tú ag gabháil do chúrsa faofa oideachais, oiliúna nó forbartha, ní féidir leat liúntas oiliúna a fháil le linn duit Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a éileamh.
 2. Tá an t-ioncam ar fad atá agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir inmheasúnaithe chun críocha an Fhorlíonaidh Chíosa nó Úis Mhorgáiste. Ciallaíonn sé seo go rachaidh aon mhéadú ar ioncam, cuir i gcás mar gheall ar liúntas oiliúna nó deontas cothabhála, i bhfeidhm ar d’Fhorlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste.

  Déan teagmháil le d’Oifigeach Leasa Phobail chun a fháil amach conas mar a fhéadfaidh ioncam breise dul i bhfeidhm ar d’Fhorlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste.
Last modified:26/09/2016