�isteachta


Print page

Eolas

Is sc�im � an Sc�im um Sochar C�ire�la a re�cht�lann an Roinn Coimirce S�isiala� agus a chuireann seirbh�s� fiacl�ireachta, s�l agus cluas ar f�il do dhaoine inch�ilithe. T� an Sc�im um Sochar C�ire�la ar f�il d'oibrithe a bhfuil �rachas acu agus do dhaoine at� ar scor agus a bhfuil an l�on ceart rann�oca�ochta� �SPC acu. Faoin sc�im, faigheann t� rann�oca�ocht i dtreo na gcostas a bhaineann leis. T� sealbh�ir� c�rta� leighis go dleathach i dteideal seirbh�s� fiacl�ireachta,oftalmacha agus seirbh�s� cluas a fh�il � Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte (FSS) ach, i nd�ir�re, b�onn �ags�il san bhf�il a bh�onn ar na seirbh�s� sin � limist�ar go limist�ar. Faoin Sc�im um Sochar C�ire�la, is f�idir leat a bheith inch�ilithe le haghaidh:

 • Sochar fiacl�ireachta
 • Sochar s�l
 • Sochar cluas
 • Lionsa� tadhaill
 • �iseanna �isteachta

Sochar C�ire�la san AE

Ar an 5 Meitheamh 2005, rinne an tAire Coimirce S�isiala� leas� ar na rialacha chun cead a thabhairt c�ire�il a dh�anamh i mballst�it eile de chuid an AE. Sa ch�s go roghna�onn duine �igin c�ire�il a bheith acu i mballst�t eile de chuid an AE, �ocfaidh an Roinn suim comhionann leis an r�ta a �ocadh le haghaidh c�ire�lacha comhchos�la a rinneadh in �irinn n�, an suim d�reach a �ocadh ar an gc�ire�il - cib� acu is �sle. Caithfidh na rann�oca�ochta� �SPC inch�ilithe a bheith agat f�s.

Sula dtaistileoidh t� t�igh i dteagmh�il leis an Rann�g Sochar C�ire�la chun foirm iarratas agus sonra� an m�id a bheith �octha ag an Roinn a fh�il.


Rialacha

Coinn�ollacha rann�oca�ochta

N� m�r duit rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta Aicme A, E, P n� H a bheith �octha agat.

Braitheann an m�id �rachais sh�isialaigh at� ag teast�il uait ar d'aois.

(1) Faoi 21 bliain d'aois

M� t� t� faoi 21 bliain d'aois, f�adfaidh t� c�ili� m� bh�onn ar a laghad 39 rann�oca�ocht �octha agat ag aon tr�th.

(2) Idir 21-24 bliain d'aois

F�adfaidh t� c�ili� idir na haoiseanna sin m� bh�onn ar a laghad 39 rann�oca�ocht �octha agat agus

 • Ar a laghad 39 �octha n� curtha chun sochair agat sa bhliain rann�oca at� i r�im (i gc�s �ilimh a rinneadh i 2012, is � 2010 an bhliain rann�oca at� i r�im)agus 13 rann�oca�ocht �octha i mbliain rann�oca le d�ana�, n�
 • 26 rann�oca�ocht �octha i ngach ceann den dara agus den tr�� bliain deiridh rann�oca�ochta. Le haghaidh �ilimh d�anta i 2012, is � 2010 an dara bliain rann�oca�ochta deiridh agus is � 2009 an tr�� bliain rann�oca�ochta deiridh.

(3) Idir 25 -65 bliain d'aois

� 25 bliain d'aois ar aghaidh, n� m�r duit ar a laghad 260 rann�oca�ocht �octha a bheith agat agus

 • Ar a laghad 39 �octha n� curtha chun sochair sa bhliain rann�oca at� i r�im agus 13 rann�oca�ocht �octha i mbliain rann�oca le d�ana�, n�
 • 26 rann�oca�ocht �octha i ngach ceann den dara agus den tr�� bliain deiridh rann�oca�ochta. Le haghaidh �ilimh d�anta i 2012, is � 2010 an dara bliain rann�oca�ochta deiridh agus is � 2009 an tr�� bliain rann�oca�ochta deiridh.

(4) 66 bliain d'aois

T� rialacha speisialta ann do dhaoine at� 66 bliain d'aois agus os a chionn. Go bun�sach, caithfidh 260 rann�oca�ocht a bheith �octha agat ag aon tr�th; n� m�r duit 39 a bheith �octha agat n� curtha chun sochair in aon cheann den d� bhliain rann�oca sula mb�onn t� 66 bliain d'aois agus 13 rann�oca�ocht �octha i mbliain rann�oca�ochta le d�ana� (gairid i ndiaidh duit 66 bliain d'aois a shroichint).

T� roinnt eisceachta� �fach leis sin.

M� bh� t� 66 bliain d'aois roimh 6 I�il 1992, n� theasta�onn 13 rann�oca�ocht �octha le d�ana� uait.

M� bh� t� 66 bliain d'aois roimh 1 Deireadh F�mhair 1987, teast�idh 156 rann�oca�ocht �octha uait in �it 260; m� bh� t� 66 bliain d'aois idir 1 Deireadh F�mhair 1987 agus 6 I�il 1992, teast�idh 208 rann�oca�ocht �octha uait.

M� t� t� ag f�il Pinsean St�it beidh na ceanglais faoi rann�oca�ochta� �SPC �ags�il de r�ir aoise mar seo a leanas:

M� t� t�: Caithfidh t� ar a laghad:
66 bliain d'aois roimh 1 Deireadh 1987 156 seachtaine �SPC a bheith �octha agat � thosaigh t� ag obair an ch�ad l� riamh n� curtha chun sochair in aon cheann den 2 bhliain c�nach ioml�n deiridh sula shroich t� 66 bliain d'aois.
A bheith 66 bliain d'aois idir 1 Deireadh F�mhair 1987 agus 6 I�il 1992 208 seachtain �SPC a bheith �octha agat � thosaigh t� ag obair an ch�ad l� riamh agus 39 seachtaine �octha n� curtha chun sochair in aon cheann den 2 bhliain c�nach ioml�n deiridh sula shroich t� 66 bliain d'aois.
A bheith 66 bliain d'aois ar an 6 I�il 1992 n� d� �is 260 seachtaine �SPC a bheith �octha agat � thosaigh t� ag obair an ch�ad l� riamh agus 39 seachtain �octha n� curtha chun sochair in aon cheann den 2 bhliain c�nach ioml�n deiridh sula shroich t� 66 bliain d'aois.

M� chomhl�na�onn t� na coinn�ollacha seo nuair a shroicheann t� aois scoir, beidh t� f�s c�ilithe an chuid eile de do shaol.

An riail a bhaineann leis an mbliain rann�oca�ochta is d�ana� d�ibh sin faoi 66 bliain d'aois

Tr�d is tr�d, caithfidh 13 rann�oca�ocht �octha a bheith agat i mbliain rann�oca�ochta le d�ana�. Is f�idir leis sin a bheith ar an mbliain ch�anna a bhfuil na 39 �octha agat n� rann�oca�ochta� creidmheasa agus is f�idir leis na 13 �octha a bheith mar chuid den 39 sin. Is f�idir leis freisin a bheith ar aon cheann den d� bhliain rann�oca roimhe sin n� bliain ina dhiaidh sin.

M� t� t� ag f�il aon cheann de na h�oca�ochta� seo a leanas, n� bheidh ort na 13 rann�oca�ochta� le d�ana� a bheith �octha agat:

N� g� duit 13 rann�oca�ocht �octha le d�ana� a bheith agat m� t� t� ar Sc�im Fosta�ochta Pobail, ar Sc�im Filleadh ar an Obair, ar Sc�im Dheiseanna Oili�int Ghairme agus ar Chl�r Forbartha Fosta�ochta Pobail.

M� t� t� 55 bliain n� n�os m� agus mura bhfuil t� ag f�il �oca�ocht ar bith ach go bhfuil t� ag s�ni� duill�n d�fhosta�ochta, n� theast�idh na 13 rann�oca�ochta� �octha le d�ana� uait ach an oiread.

Inch�ilithe ag 60

M� t� t� inch�ilithe le haghaidh sochair ag 60 bliain d'aois, coinneoidh t� an teidl�ocht sin an chuid eile de do shaol. M� t� t� idir 61 agus 65 bliain d'aois agus mura gcomhl�onann t� na coinn�ollacha c�il�ochta ag aois 60, caithfidh t� na coinn�ollacha c�il�ochta don aoisghr�pa 25-65 a chomhl�onadh. Mar sin f�in, m� chuaigh t� ar scor mar gheall ar dhrochshl�inte n� m� mheastar go bhfuil t� d�fhostaithe, f�adfaidh t� iarratas a dh�anamh ar Shochar Breoiteachta n� ar Shochar Cuardaitheora Poist, agus beidh s� sin faoi r�ir ag na coinn�ollacha reacht�la a chomhl�onadh. B'fh�idir go mbronnfa� rann�oca�ochta� creidmheasa ort freisin mar ghealll go bhfuil t� i dteideal na sochar sin, agus f�adfar iad sin a ghlacadh san �ireamh chun an cl�dach do shochair c�ire�la ar feadh tr�imhs� breise amach anseo a leathn�

C�ile/p�irtn�ir sibhialta/comhch�naitheoir

F�adfaidh c�il�/p�irtn�ir� sibhialta/comhch�naitheora, ar nd�igh, c�ili� ina gceart f�in m� bh�onn d�thain rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta acu.

Mura mb�onn d�thain rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta ag do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta/chomhch�naitheoir, f�adfaidh s�/s� c�ili� le haghaidh Shocar C�ire�la mar do thaifead �rachais sh�isialaigh. Chun � seo a dh�anamh, caithfidh t� bheith inch�ilithe le haghaidh Sochair C�ire�la agus caithfidh do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta/chomhch�naitheoir bheith ag brath ort.

Caithfidh do ch�ile/ph�irtn�ir sibhialta/chomhch�naitheoir,:

 • Bheith ollioncam de �100 n� n�os l� aige/aici in aghaidh na seachtaine
 • Bheith ioncam n�os m� n� �100 in aghaidh na seachtaine agus bheith ina cleithi�nach ort sula ndeachaigh s�/s� ag obair i bhfosta�ocht in�rachais n� ar ais ann (ag Aicme A, E, H n� P)
 • Gan bheith ag f�il �oca�ocht leasa sh�isialaigh (seachas Pinsean M�chumais, Li�ntas Leasa Forl�ontach, Sochar C�ram�ra n� Sochar Leana�)
 • Bheith ag f�il Li�ntas C�ram�ra n� Pinsean St�it (Neamhrann�ocach) ina cheart f�in agus bheith ina cleithi�nach ort d�reach sula bhfuair s�/s� li�ntas n� pinsean.

M� fhaigheann duine at� 60 bliain n� os a chionn le h�rachas b�s agus m� bh� an c�ile n� an p�irtn�ir sibhialta cleithi�nach i dteideal sochar ag an am a bhfuair s�/s� b�s, coinn�onn an c�ile teidl�ocht chomh fada agus gur baintreach fir/baintreach n� p�irtn�ir sibhialta marthanach i gc�na� �/�.

Sochar Fiacl�ireachta

Faoin sc�im seo, �ocann an Roinn costas ioml�n an scr�d� bh�il. T� an scr�d� sol�thartha ag fiacl�ir� pr�obh�ideacha at� ar phain�al de chuid na Roinn Coimirce S�isiala�. T� liosta de na fiacl�ir� at� ar an bpain�al ar f�il ag oifig� Roinn Coimirce S�isiala�. T� formh�r fiacl�ir� ar an bpain�al mar sin n�or ch�ir go mbeadh aon fhadhb agat duine a aimsi�. Beidh na foirmeacha iarratais ag an bhfiacl�ir n� ag an Roinn. Teasta�onn sonra� ar n�s Uimhir Phearsanta na Seirbh�se Poibl� (UPSP) ar na foirmeacha sin. M�s c�ile n� p�irtn�ir sibhialta cleithi�nach t�, ba ch�ir duit UPSP an duine a bhfuil �rachas aige/aici a thabhairt.

Sochar S�l

Faoin Sc�im Sochair C�ire�la t� t� i dteideal t�st�il radhairc saor in aisce. �fach, n�l t�st�lacha radhairc i gc�s VDU, cead�nais tiom�na, srl., cl�daithe faoin sc�im. Sol�thra�onn radharceolaithe/oftailmeolaithe a bhfuil conradh acu leis an Roinn Coimirce S�isiala� an sochar.

M� theasta�onn lionsa� tadhaill uait mar gheall ar do shl�inte, �ocfaidh an Roinn suas go dt� leath an chostais, faoi r�ir ag uasmh�id �500, ar an gcoinn�oll go mbeidh s� molta ag an docht�ir. Baineann s� le m�id beag coinn�ollacha s�ile a chur chun feidhme nach f�idir gloin� a chaitheamh. N� chl�da�tear lionsa� aon-uaire faoin Sc�im um Sochar C�ire�la. N�l lionsa� tadhaill ar fhoras opt�il n� cosmaideach ar f�il.

Sochar Cluas

D'fh�adfadh sol�thr�ir� a bhfuil conradh acu leis an Roinn Coimirce S�isiala� �iseanna �isteachta a chur ar f�il freisin. �ocann an Roinn leath de chostas �is �isteachta faoi r�ir ag uasmh�id �500 gach 4 bhliain. �ocann s� freisin leath den chostas chun na h�iseanna a dheisi�.

Faoiseamh c�nach

F�adfaidh t� faoiseamh c�nach a fh�il ar roinnt c�ire�lacha fiacl�ireachta neamhgn�th.

Sc�im um Sochar C�ire�la agus Rialach�in de chuid an AE

M� bh� t� fostaithe le h�rachas roimhe seo i dt�r at� cl�daithe ag Rialach�in de chuid an AE agus mura gc�il�onn t� ar do thaifead �SPC in �irinn, f�adfar do thaifead �rachais sh�isialta sa t�r eile de chuid an AE a �s�id chun cuidi� leat c�ili� le haghaidh Sochar C�ire�la. Caithfidh ar a laghad rann�oca�ocht �SPC amh�in inr�ofa a bheith �octha agat (Aicm� A, E, H agus P) � th�inig t� ar ais go h�ireann.

Conas iarratas a dh�anamh

Beidh ort foirm D1 a chomhl�n� m� t� t� ag d�anamh iarratais ar sheirbh�s� fiacl�ireachta faoin Sc�im um Sochar C�ire�la (foirm D2 m� t� t� ag d�anamh iarratais ar sheirbh�s� fiacl�ireachta mar dhuine f�sta inch�ilithe). T� foirmeacha ar f�il � d'fhiacl�ir.

Beidh ort foirm O1 a chomhl�n� m� t� t� ag d�anamh iarratais ar sheirbh�s� s�l faoin Sc�im um Sochar C�ire�la (foirm O2 m� t� t� ag d�anamh iarratais ar sheirbh�s� s�l mar dhuine f�sta inch�ilithe). T� foirmeacha ar f�il � do radharceola�, oifig Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh �iti�il n� �n Rann�g Sochair C�ire�la.

Beidh ort foirm MA a chomhl�n� m� t� t� ag d�anamh iarratais ar sheirbh�s� cluas faoin Sc�im um Sochar C�ire�la (foirm MA2 m� t� t� ag d�anamh iarratais ar sheirbh�s� clois mar dhuine f�sta inch�ilithe). T� foirmeacha ar f�il � shol�thr�ir� n� �n Rann�g Sochair C�ire�la.

T� foirmeacha iarratais ar sheirbh�s� fiacl�ireachta, s�l n� cluas faoin Sc�im um Sochar C�ire�la i mballst�it eile de chuid an AE beag�in�n difri�il �na foirmeacha thuas. T�igh i dteagmh�il leis an Rann�g Sochair C�ire�la ag an seoladh th�os chun c�ipeanna a fh�il de na foirmeacha agus chun tuilleadh eolais a fh�il.


C� h�it a dhe�nfaidh m� iarratas?

An Rann�g Sochair C�ire�la

B�thar Naomh Oilibh�ar Pluinc�ad
Leitir Ceanainn
D�n na nGall
�IRE

Tel:(074) 916 4480
Locall:1890 400 400
Homepage:http://www.welfare.ie

Is f�idir leat r�omhphost don Rann�g Sochair C�ire�la a sheoladh tr�d an fhoirm fhiosraithe daingnithe Sochair C�ire�la a �s�id.


Last modified:
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img