T�st�il Acmhainne


Print page

R�amhr�                                               

N� m�r t�st�il acmhainne a chomhl�onadh chun go gc�ileofar d'�oca�ocht ar ch�namh s�isialta.  Scr�da�tear d'fhoins� ioncaim go l�ir le scr�d� acmhainne.  N� chuirtear ioncam �irithe san �ireamh, �fach, agus d'acmhainn� � r�omh.

Cuirtear acmhainn� san �ireamh maidir leis na h�oca�ochta� seo a leanas: 

 • Pinsean St�it (Neamh-Rann�ocach)
 • Li�ntas C�ram�ra
 • �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora 
 • Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir (Neamh-Rann�ocach)
 • �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach)
 • Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta
 • Li�ntas R�amhscoir (PRETA)
 • C�namh Feirme
 • Pinsean na nDall
 • Li�ntas M�chumais
 • Li�ntas Leasa Forl�ontach (SWA)2
 • Li�ntas C�osa

R�omhfaidh Oifigeach Leasa Pobail � Fheidhmeannacht na Seirbh�s� Sl�inte d'acmhainn� i gc�s an Li�ntais Leasa Fhorl�ontaigh.

Beidh sonra� faoi d'acmhainn� � lorg ag Cigire Leasa Sh�isialaigh nuair a dh�anfaidh t� iarratas ar �oca�ocht ar a nd�anfar t�st�il acmhainne.  F�adfaidh an Cigire sin a iarraidh ag d'Oifig Leasa Sh�isialaigh �iti�il n� f�adfaidh s�/s� teacht chuig do theach.  Caithfidh an Cigire sonra� a fh�il uait maidir leis na nithe ar acmhainn� iad.  D'fh�adfadh go n-iarrfa� ort doicim�id ar n�s cuntas n� r�iteas bainc a chur ar f�il.  Is Oifigeach Breithi�nachta eile a dh�anfaidh cinneadh ar d'acmhainn�.

C�ard at� i gceist le hAcmhainn�? 

Seo a leanas na pr�omhnithe a �ir�tear mar acmhainn�:

 • ioncam airgid tirim                                     
 • ioncam � fhosta�ocht/f�infhosta�ocht                      
 • luach aon r�admhaoin at� agat, gan do bhaile san �ireamh                                 
 • luach aon infheist�ochta� agus caipitil at� agat                                                     
 • maidir leis an Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta n� an Li�ntas R�amhscoir, luach aon 'sochar agus pribhl�id', bord agus l�ist�n, mar shampla.

M�s rud � go bhfuil t� p�sta agus i do ch�na� le do ch�ile n� i do ch�na� le duine �igin mar fhear c�ile agus mar bhean ch�ile, f�adfar acmhainn� do ch�ile/ph�irt� a chur san �ireamh sa t�st�il acmhainne

TABHAIR AR AIRD
Maidir leis an �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) n� �ir�tear na nithe a liosta�tear ach sa ch�s gur le d�lleachta iad.

Tuilleadh Eolais

Ba ch�ir teagmh�il a dh�anamh leis an oifig a bheidh ag d�ile�il le d'�ileamh m� bh�onn eolas uait. F�ach liosta na sonra� teagmh�la don Roinn le do thoil.

T�igh ar ais go dt� an Inn�acs M�ni� ar �oca�ochta�
Last modified:22/01/2009
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img