Ceapadh Gníomhairí


Print page

I gcás nach féidir le duine a íocaíocht a bhailiú nó a ngnóthaí airgeadais a bhainistiú d’fhéadfaí duine a cheapadh mar ghníomhaire dóibh. Féadfar gníomhaire a cheapadh ar bhonn sealadach nó ar bhonn fadtéarmach, chun íocaíochtaí a bhailiú nó chun gníomhú ar son custaiméara.

Féadfaidh Roinn socrú gníomhaire a chealú uair ar bith más dóigh leis nach bhfuil an socrú ag obair go sásúil.

Seo a leanas na socruithe is féidir a cheapadh ar son custaiméirí, ag brath ar a gcúinsí pearsanta:

 • I gcás go bhfuil gá le gníomhaire sealadach go ceann trí seachtaine ar a mhéad.
 • I gcás go n-ainmníonn an custaiméir gníomhaire.
 • I gcás nach féidir le duine a gcuid gnóthaí airgeadais féin a bhainistiú.

Socrú do Ghníomhaire Sealadach

Is féidir gníomhaire sealadach a cheapadh ar feadh tréimhse ghearr, trí seachtaine ar a mhéad, de ghnáth, nuair nach féidir le duine a (h)íocaíocht féin a bhailiú ag oifig poist. Ba cheart don chustaiméir foirm " Gníomhaire Sealadach" a chomhlíonadh. In oifigí poist amháin a fhaightear na foirmeacha sin.   Ba cheart don ghníomhaire an fhoirm sin mar aon le cárta seirbhísí sóisialta an chustaiméara a thaispeáint ag an oifig poist agus an íocaíocht á bailiú. Má tá aon deacracht leis ba cheart don chustaiméir, nó a g(h)níomhaire, teagmháil a dhéanamh leis an oifig poist áitiúil nó le rannóg ábhartha na Roinne.

Gníomhaire á Ainmniú ag Duine chun a (h)Íocaíocht a Bhailiú

I gcás nach féidir le custaiméir a (h)íocaíocht a bhailiú ag oifig poist, mar shampla de dheasca breoiteachta nó caillteanas soghluaisteachta, is féidir leis/léi duine a ainmniú chun an íocaíocht a bhailiú ar a s(h)on. Ní mór don chustaiméir foirm “ Údarú chun Gníomhaire a Cheapadh” a chomhlánú agus í a chur chuig an rannóg ábhartha den Roinn. Cuirfear fógra ansin chuig an gcustaiméir agus déanfar socrú leis an oifig poist le gur féidir leis an ngníomhaire an íocaíocht a bhailiú. Nuair a bhailíonn an gníomhaire an íocaíocht ní mór dó nó di an méid iomlán a thabhairt don chustaiméir.

Ní mór don duine a ainmneofar mar ghníomhaire a bheith 18 mbliain nó os a chionn.  Má tá an custaiméir ina chónaí i dteach altranais is féidir leo an té atá i gceannas ar an teach altranais a ainmniú chun an íocaíocht a bhailiú ar a s(h)on.

Féadfaidh an custaiméir socrú le gníomhaire a chealú nó a aisghairm uair ar bith agus gníomhaire eile a cheapadh ach an fhoirm “ Údarú chun Gníomhaire a Cheapadh” a chomhlánú.

Íoslódáil an fhoirm iarratais "
Údarú chun Gníomhaire a Cheapadhú"  (PDF, 84KB)

Daoine nach bhfuil in ann a nGnóthaí Airgeadais féin a Bhainistiú

I gcás nach féidir le custaiméir a g(h)nóthaí airgeadais féin a bhainistiú is féidir gníomhaire a cheapadh chun an íocaíocht a bhailíú agus chun gníomhú ar son an éilitheora nó an tairbhí.  Ní mór an fhoirm iarratais dar teideal “ Gníomhaire a cheapadh – I gcás nach féidir le duine a g(h)nóthaí airgeadais a bhainistiú” a chomhlánú agus í a chur chuig an rannóg ábhartha den Roinn. Déanfar an íocaíocht go leictreonach isteach i gcuntas bainc ainmnithe. Moltar cuntas ar leith a bhunú chun na críche seo.

I ngach cás ní mór do chleachtóir míochaine a dheimhniú nach bhfuil ar chumas an chustaiméara don am i láthair a c(h)uid gnóthaí airgeadais a bhainistiú ar chúiseanna a bhféadfadh aon cheann díobh seo a leanas bheith ina measc:

 • bheith neamhábalta an bonn le teidlíocht fhéideartha ar shochar a thuiscint;
 • bheith neamhábalta an fhoirm éilimh a thuiscint agus a chomhlánú;
 • bheith neamhábalta comhfhreagras agus ceisteanna mar gheall ar an éileamh a thuiscint agus déileáil leo;
 • bheith neamhábalta íocaíochtaí sochair faighte a bhainistiú.   

Daoine atá incheaptha mar Ghníomhaire

Ní mór don ghníomhaire a bheith os cionn 18 mbliain d'aois agus bheith ar dhuine díobh seo a leanas:

 • céile;
 • tuismitheoir, leastuismitheoir nó tuismitheoir altrama;
 • caomhnóir dlíthiúil;
 • leanbh nó leasleanbh;
 • deartháir nó deirfiúr, leasdeartháir nó leasdeirfiúr, deartháir leasghaolmhar nó deirfiúr leasghaolmhar;
 • fear m'iníne nó bean mo mhic;
 • neacht nó nia;
 • garleanbh;
 • seantuismitheoir;
 • aintín nó uncail;
 • duine atá ceaptha mar ionadaí cúraim an chustaiméara;
 • duine, seachas an cleachtóir míochaine a shínigh an fhoirm, a fheictear don Roinn go bhfuil spéis mhaith agus leordhóthanach acu i leas an chustaiméara.  

I gcás ina bhfuil cónaí ar an gcustaiméir in ionad cúraim ar feadh tréimhse leanúnach ceithre seachtaine nó níos mó, agus nach bhfuil aon duine oiriúnach eile ar fáil agus toilteanach lena cheapadh, féadfar ionadaí de chuid an ionaid chúraim a cheapadh ina g(h)níomhaire.

Ní féidir duine a cheapadh ina g(h)níomhaire más amhlaidh:

 • gur breithníodh ina f(h)éimheach é/í ach sa chás gur scaoileadh an fhéimheacht nó gur aisiompaíodh an breithniú;
 • gur ciontaíodh é/í i gcion le calaois nó mímhacántacht;
 • gur ciontaíodh é/í i gcion in aghaidh an duine nó in aghaidh mhaoin an éilitheora nó an tairbhí i dtrácht.

Oibleagáidí an Duine Cheaptha

Beidh an gníomhaire freagrach as a chinntiú:

 • go n-úsáidfear an íocaíocht chun leas an chustaiméara;
 • nach gcaitear airgead ar mhíreanna nó ar sheirbhísí a bhfuil an custaiméir ina dteideal agus atá ar fáil;
 • go gcuirtear an íocaíocht i dtaisce i gcuntas úsmhar chun sochair an chustaiméara;
 • go dtuairiscítear aon athrú i gcúinsí an chustaiméara don Roinn.

Ní mór don ghníomhaire, leis, taifead a choimeád de gach suim a fhaightear agus de gach idirbheart a dhéantar maidir leis an íocaíocht sochair, agus na taifid sin a sholáthar má iarrann an custaiméir, a neasghaol, nó oifigeach de chuid na Roinne air/uirthi sin a dhéanamh.

Féadfaidh an Roinn socrú gníomhaireachta a chealú uair ar bith i gcás go gcreideann sé nach bhfuil an socrú ag obair go sásúil nó nach bhfuil an íocaíocht á húsáid chun tairbhe an chustaiméara. Sa chás sin, ní mór don ghníomhaire, nuair is cuí, na híocaíochtaí a sheoladh ar ais má iarrtar sin.

Íoslódáil an fhoirm iarratais "Údarú chun Gníomhaire a Cheapadh – I gcás nach féidir le duine a g(h)nóthaí airgeadais a bhainistiú" (PDF, 84KB)

Ceapadh Gníomhaire i gCásanna Eile

Coimircí Cúirte nó Cumhacht Aturnae

I gcás coimircí cúirte nó duine a cheaptar faoi chumhacht sheasmhach aturnae, déanfaidh an Roinn na híocaíochtaí díreach le Coiste an Choimircí nó leis an Aturnae tríd an gCoiste nó an tAturnae a ainmniú mar ghníomhaire an chustaiméara leasa shóisialaigh. Déanfar gach íocaíocht mar sin go leictreonach isteach i gcuntas bainc ainmnithe.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

I gcás ina bhfuil cónaí ar chustaiméir in ionad cúraim faoi bhainistíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar feadh tréimhse leanúnach de cheithre seachtaine nó níos mó agus gur mian leis/léi go gceapfaí ionadaí den ionad cúraim mar ghníomhaire, ba cheart don chustaiméir nó dá ghníomhaire teagmháil a dhéanamh le bainisteoir an ionaid chúraim chun an socrú a dhéanamh.

Last modified:24/01/2012
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img