Aguisín 1 - Pas Saorthaistil Compánaigh


Print page

 

Pas é seo a thugann cead do dhuine amháin atá 16 bliana d'aois nó níos sine, dul in éineacht leat saor in aisce nuair a bhíonn tú ag taisteal.

Bíonn ort ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas a shásamh le cáiliú le haghaidh Pas Saorthaistil Compánaigh:

Sealbhóirí Pas Saorthaistil atá 66 bliain d'aois nó níos sine:

 • Tá tú idir 66 agus 69 bliain d'aois (na haoiseanna sin san áireamh) agus tá measúnú leighis déanta ort a thugann le fios nach bhfuil tú in ann taisteal leat féin,
 • Tá tú 70 bliain d'aois nó níos sine agus dhearbhaigh dochtúir nach bhfuil tú in ann taisteal leat féin,
 • Tá cúram agus aire lánaimseartha á gcur ar fáil duit ag duine a fhaigheann Liúntas Cúramóra ón Roinn seo,
 • Dhearbhaigh Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann nó do dhochtúir ginearálta gur úsáideoir buan cathaoir rothaí thú,
 • Tá tú dall nó tá radharc fíor-lag agat agus
  • sásaíonn tú na coinníollacha daille le haghaidh Pinsean na nDall nó
  • tá tú cláraithe mar dhall le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill nó le Conradh Náisiúnta na hÉireann do na Daill.

Sealbhóirí Pas Saorthaistil atá faoi bhun 66 bliain d'aois:

 • Tá Liúntas Míchumais nó Pinsean Easláine nó Pinsean Míthreorach agus Forlíonadh Éagumais á bhfáil agat, agus tú i ndiaidh do mheasúnaithe ag lucht leighis mar dhuine nach bhfuil in ann taisteal ina (h)aonar,
 • bhí tú ag fáil Liúntas Míchumais roimhe seo,
 • Tá tú dall nó tá radharc fíor-lag agat agus tá tú:
  • ag fáil Phinsean na nDall,
  • ag comhlíonadh an choinníll daille le haghaidh Phinsean na nDall,
  • tá tú cláraithe mar dhall le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill nó le Conradh Náisiúnta na hÉireann do na Daill,
 • Tá tú ag fáil ceann amháin de na híocaíochtaí cáilitheacha thíos agus tá tú deimhnithe ag Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann nó ag do dhochtúir ginearálta mar úsáideoir buan cathaoir rothaí,
 • Tá cúram agus aire lánaimseartha á gcur ar fáil duit ag duine a fhaigheann Liúntas Cúramóra ón Roinn seo. Bíonn ort a bheith i dteideal Pas Saorthaistil a fháil i do cheart féin, le cáiliú le haghaidh pas compánaigh i bhfianaise an choinníll seo. Féach ar na coinníollacha saorthaistil ar roinn 2.

Pas Saorthaistil Compánaigh, do leanbh lagamhairc:

Tá leanbh lagamhairc i dteideal Pas Saorthaistil Compánaigh a fháil, má tá sé/sí faoi bhun 18 mbliana d'aois agus:

 • má shásaíonn sé/sí an coinníoll daille le haghaidh Phinsean na nDall,
 • má tá sé/sí cláraithe le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill nó le Conradh Náisiúnta na hÉireann do na Daill.

Tuismitheoir nó Caomhnóir:

Is gá duit Pas Saorthaistil Compánaigh an linbh a chur ar ais chuig an Rannóg Saorthaistil sa chás:

 • go dtagann feabhas ar radharc súl an linbh, rud a fhágann nach bhfuil an leanbh ag sásamh na gcoinníollacha thuas a thuilleadh,
 • nach bhfuil cónaí buan ar an leanbh sa Stát níos mó,
 • má athraíonn an leanbh a s(h)eoladh (nuair a chuirfidh tú an Pas Saorthaistil ar ais, gheobhaidh tú pas nua don leanbh agus an seoladh nua air).

Níl cead ach ag an leanbh atá ainmnithe ar an bPas Saorthaistil Compánaigh é a úsáid. Níl cead aige/aici é a thabhairt do dhuine éigin eile chun úsáid a bhaint as.

ÍOCAÍOCHTAÍ CÁILITHEACHA

Baineann na híocaíochtaí seo leis an gcás má tá tú faoi bhun 66 bliain d'aois:

 • Pinsean Easláine,
 • Pinsean na nDall,
 • Forlíonadh Éagumais nó Cúiteamh Oibrithe in éineacht le Pinsean Míthreorach ar feadh 12 mhí ar a laghad (faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde),
 • Liúntas Míchumais,
 • Íocaíocht Easláine nó íocaíocht chomhchosúil ar feadh 12 mhí ar a laghad, ó thír atá cuimsithe ag Rialacháin an CE nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi.
 
Last modified:16/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí