Staitistic� um Sheirbh�s� Leasa Shoisialaigh 2007


Print page

R�amhfhocal �n Aire

F�ilt�m roimh fhoilsi� Staitistic� um Sheirbh�s� Leasa Sh�isialaigh 2007. Is � seo an 25� tuarasc�il staidrimh d�r gcuid, ina sol�thra�tear eolas cuimsitheach staidrimh i dtaobh na gcl�r ar fad a re�cht�lann an Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh.

Toisc th�bhachtach i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm polasaithe chun cr�ocha cuimsi� s�isialta a fheabhs� agus comhth�th� s�isialta a chur chun cinn, is ea � a chinnti� go gcuirtear sonra� iontabhacha ar f�il, mar a chuirtear sa Tuarasc�il seo, maidir leis na seirbh�s� a shol�thra�onn an Roinn seo.

T� f�ordhuine daonna n� f�ortheaghlach laistiar de gach staidreamh acu seo, rud a chuireann lena th�bhachta� is at� s� d�inn a chinnti� nach mbaineann seachadadh seirbh�s� le huimhreacha amh�in, ach le tionchar ar shaol laeth�il agus ar leas �r saor�nach uile.

B�onn na taca� a shol�thra�onn an Roinn seo ar f�il do dhaoine le riachtanais ilghn�itheacha, a chuims�onn r�imse c�ins� agus gach c�im d� saol � l� a saolaithe, tr� thaca� oideachais agus cabhair d�ibh si�d ag lorg oibre, chomh maith le daoine faoi mh�chumas agus pinsin�ir� a thug seirbh�s don st�t seo leis na sc�rtha bliain.

Ag lean�int den treocht ch�anna le blianta beaga anuas, th�inig f�s ar chaiteachas cl�r go dt� �15.5 billi�n i 2007, rud is m�ad� 14.2% ar an mbliain roimhe sin agus a l�ir�onn tiomantas an Rialtais maidir le c�ram a ghlacadh de na daoine is daibhre de chuid �r socha� agus tac� leo. Is cruth�nas an leibh�al infheist�ochta sin den fhonn f�ordhul chun cinn s�isialta a bhaint amach agus l�ir�onn s� sin, in �ineacht le toil chun leasaithe m�s g�, go bhfuil �r gc�ras leasa sh�isialaigh anois i gcruth dul i ngleic leis na d�shl�in a bh�onn roimh shocha� agus � ag dul faoi athr�.

Ins�onn staitistic� a sc�al f�in: sa bhliain 2007:

  • Bh� �oca�ocht sheachtaini�il Leasa Sh�isialaigh � f�il ag breis agus 1 milli�n duine, agus an �oca�ocht sin � h�oc i leith 1.5 milli�n d�lse�nach;
  • M�ada�odh an caiteachas ar Phinsin St�it de 18.3%, go dt� �3.9 billi�n. �ocadh na h�oca�ochta� sa r�imse sin le breis agus 350,000 duine;
  • �ocach Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh le 22,800 teaghlach, rud is m�ad� 4.7% ar an mbliain roimhe sin agus a chuaigh chun leasa breis agus 47,500 leanbh, mar at�, 8.4% n�os m� n� 2006. M�ada�odh an caiteachas maidir le Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh de 30.7% go dt� �140 milli�n;
  • M�ada�odh an caiteachas maidir le Li�ntas C�ram�ra agus le Sochar C�ram�ra de 26.9% agus de 61.2%, faoi seach. Th�inig m�ad� ar l�on na ndaoine lena n-�octar �oca�ochta� C�ram�ra � 29,121 go dt� 35,147, mar at�, m�ad� 20.7%;
  • Fuair 579,612 teaghlach �oca�ocht mh�os�il maidir le Sochar Linbh, a �ocadh i leith 1,110,715 leanbh. M�ada�odh an caiteachas maidir le Sochar Linbh de 8.6%, go dt� �2.2 billi�n.

Gn� l�rnach d�r socha� is ea gach ceann de na seirbh�s� a shol�thra�onn an Roinn seo, a chinnt�onn go mb�onn taca� ann d�ibh si�d a bh�onn ina ng�tar. Ina theannta sin, t� s� den riachtanas a chinnti� go mb�onn eolas beacht againn mar thaca le polasaithe a dh�anamh a mb�onn fianaise mar bhonn leo agus go mb�tear in ann dul chun cinn sna r�ims� sin a thomhas.

Ba mhaith liomsa mo bhu�ochas a ghabh�il le foireann na Roinne a chabhra�onn le muintir na t�re gach aon l�.

Mary Hanafin T.D.
Aire Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh

Last modified:04/10/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img