Staitistic� um Sheirbh�s� Leasa Shoisialaigh - 2004


Print page

Brollach �n Aire

Cuirim f�ilte roimh an foilsi� den 22 eagr�n den Tuarasc�il Staitisti�il Bhliant�il, a shol�thra�onn eolas staitisti�il chuimsitheach ar na cl�ir go l�ir riartha ag an Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh.

Bh� an Roinn seo ar th�s cadhna�ochta an chlaonta is d�ana� trasna an Rialtas i dtreo pholasa� at� bunaithe arfhianaise, le hathbhreithniuithe caiteachais Rannacha is d�ana� ag forbairt f�cas ar thortha� s�isialta n�os casta. Mar chuid den chur chuige seo, t� sonra� iontaofa ar aschur agus claonta� mar at� sa Tuarasc�il seo in �ineacht le foins� sonra� eile mar dh�il f�orluachmhara agus tortha� d�ch�la � r�amhghabh�il.

For�lann taca�ochta� riartha ag an Roinn do na riachtanais chasta agus iltaobhach go minic de dhaoine thar r�imse teagmhais agus ag gach c�im den saol. Ag lean�int ag l�iri� claonadh na blianta deireanacha, mh�adaigh caiteachas an chl�ir leasa sh�isialaigh go �11.3 billi�n i 2004 - m�ad� de 7.6 % thar an bhliain roimhe sin. Athdhearbha�onn � seo geall an Rialtais chuig leas iad si�d go l�ir gur g� taca�ocht uathu sa socha� nua-aimseartha seo agus at� ag dul in �abhl�id tapaigh.

Ba iad pr�omh ghn�ithe gn�omha�ochta� mo Roinne i 2004 n�

  • Ba � �11.3 billi�n an Caiteachas Leasa Sh�isialaigh i 2004, ag seasamh de 28.5 % den Chaiteachas Chomhl�n Reatha an Rialtais.
  • Bh� thar 957,000 duine ag f�il �oca�ochta Leasa Sh�isialaigh sheachtaini�il, a d��ocadh i leith 1.5 milli�n tairbhithe.
  • Fuair 540,911 teaghlach �oca�ocht Sochair Leana� m�os�il, a d��ocadh i leith 1,051,005 leanbh. Mh�adaigh caiteachas ar Shochar Leana� faoi 5.9% go �1.8 billi�n.
  • T� caiteachas ar an Seanaois m�adaithe faoi 9.2% go �2.7 billi�n. T� uimhir na bhfaighteoir� sa ghr�pa seo m�adaithe faoi 5,484.
  • Mh�adaigh caiteachas ar an Li�ntas C�ram�ra agus Sochar C�ram�ra faoi 14.7% agus 10.9% faoi seach. Mh�adaigh l�on na daoine at� ag f�il �oca�ochta C�ram�ra � 21,955 go 23,709, m�ad� de 8%
  • �ocadh Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh i leith 14,727 teaghlach, m�ad� de 19.6% ar an mbliain roimhe sin. Mh�adaigh caiteachas ar Fhorl�onadh Ioncaim Teaghlaigh faoi 23% go �55.8m.

L�ir�onn an tuarasc�il seo agus tugann s� treoir ar an dul chun cinn at� d� dh�anamh i fheabhs� agus forbairt seirbh�s�, ag obair le aidhmeanna agus spriocanna leithne rialtais, a bhfuil ina gcro� l�r tr�ith saoil feabhsaithe agus deiseanna a sheachadadh le daoine de gach aos.

Faoi dheireadh, ba mhaith liom mo bhu�ochas a ghabh�il ar an bhfoireann ar fud na Roinne d� n-iarrachta�
lean�nacha ag cur cl�r an Rialtais um chosaint leasa sh�isialaigh i bhfeidhm.

S�amus Brennan TD
Aire Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh.

Last modified:25/09/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img