Tuarascáil Bhliantúil 2015


Print page

Brollach ón Tánaiste agus Aire Coimirce Sóisialaí Joan Burton

Cuirim fáilte roimh fhoilseachán Thuarascáil Bhliantúil na Roinne Coimirce Sóisialaí le haghaidh 2015. Taispeánann na forbairtí atá léirithe sa tuarascáil go soiléir an dul chun cinn atá tar éis a bheith déanta maidir le fíorfheabhsuithe suntasacha a chur i bhfeidhm sa Roinn atá, go bunúsach, tar éis a bheith athraithe ó bhonn ón soláthraí éighníomhach sochar a bhí inti roimhe seo sa dóigh gur eagraíocht nuálach í anois a dhíríonn ar sheachadadh agus a chuireann an cliant i gcroílár a cuid gníomhartha ar fad.

Is léiriú é an tuarascáil freisin ar thiomantas an Rialtais do chóras coimirce sóisialaí a chur ar fáil a fhreastalaíonn ar na dúshláin atá roimh shochaí na hÉireann. Tá tacú á chur faoin tiomantas sin ag an gcaiteachas de timpeall €20 le haghaidh seirbhísí coimirce sóisialaí a cuireadh ar fáil in 2015. Bhí mé sásta go háirithe le tabhairt isteach réimse feabhsuithe dírithe ar fhaighteoirí leasa shóisialaigh, mar chuid de Bhuiséad 2016, lenar áiríodh an chéad mhéadú ar rátaí seachtainiúla pinsin ó bhí 2009 ann, agus bhí mé sásta freisin le tabhairt ar ais, suas go dtí luach 75 faoin gcéad, bhónas na Nollag, a chuaigh chun tairbhe 1.2 faighteoir leasa shóisialaigh agus a chuir leis an ngeilleagar inmheánach.

Níl aon amhras ach go raibh ról ríthábhachtach ag an Roinn Coimirce Sóisialaí in 2015 i dtacú le dul chun cinn eacnamaíoch na hÉireann. Is sna tionscnaimh dírithe ar chuardaitheoirí poist a bhí an chuid is suntasaí den dul chun cinn siúd. I dteannta gach post nua a chruthaítear bíonn fíorbhuntáistí follasacha do dhaoine aonair agus, i mórán cásanna, do na teaghlaigh a dtacaíonn siad leo. Tá an dífhostaíocht i ndiaidh titim ó bhuaicphointe géarchéime 15.1 faoin gcéad in 2012 go dtí 8.8 faoin gcéad ag tús 2016 agus, cé go bhfuil roinnt mhaith oibre fós le déanamh, tá an tseirbhís Intreo, a bhfuil na seirbhísí fostaíochta a bhí á gcur ar fáil ag FÁS comhtháite aici leis na seirbhísí leasa shóisialaigh a bhí á gcur ar fáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSE) go dtí seo, ag dul go mór chun sochair do chuardaitheoirí poist.

Rinneadh suirbhé neamhspleách ar shásamh custaiméirí i dtreo dheireadh 2015, agus fuarthas amach gur chreid 75 faoin gcéad díobh siúd a ceistíodh go raibh a ndeiseanna chun post a fháil feabhsaithe ag an tseirbhís Intreo. Choimisiúnaigh an Roinn an suirbhé, i gcomhréir lena cuid gealltanas faoi straitéis de chuid an Rialtais Bealaí chun na hOibre, le cuidiú le cuardaitheoirí poist dul isteach san obair, san oiliúint agus san oideachas.

I ndiaidh dom a bheith ceaptha mar Aire Coimirce Sóisialaí i mí Márta 2011, cuireadh mé go díreach ar an eolas faoi ról ríthábhachtach na Roinne i saol an náisiúin.

Téann na scéimeanna agus na seirbhísí chun sochair do gach duine sa tsochaí, bíodh sin go díreach nó go hindíreach, agus is cuí go ndíríonn an Roinn go leanúnach ar sheachadadh seirbhísí a nuachóiriú chun seirbhísí atá nua-aimseartha, éifeachtúil agus dinimiciúil a chur ar fáil dá réimse ilchineálach custaiméirí.

Is féidir bród a bheith ar fhoireann na Roinne Coimirce Sóisialaí, agus údar maith leis, mar gheall ar a bhfuil bainte amach acu in 2015 agus gabhaim buíochas leo as a gcuidiú agus a dtiomantas i leith athrú a chur i gcrích i rith tréimhse a bhí an-dúshlánach ar fad.

Joan Burton T.D.
Tánaiste agus Aire Coimirce Sóisialaí
25 Aibreán, 2016

An Roinn Coimirce Sóisialaí Tuarascáil Bhliantúil 2015 (PDF)

Last modified:25/05/2015
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais