Tuarascáil Bhliantúil 2016


Print page
 Brollach ón Aire
 

Cuirm fáilte roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil na Roinne Coimirce Sóisialaí i gcomhair na bliana 2016.

Ó ceapadh i m’Aire Coimirce Sóisialaí mé in 2016, is maith mar is eol don an ról éagsúil, tábhachtach atá ag mo Roinn. Is í an Roinn is mó de chuid an Rialtais í, ina bhfuil 6,000 státseirbhíseach, agus tá buiséad beagnach €20bn aici. Tá sí freagrach as na híocaíochtaí seachtainiúla agus míosúla le breis is 1.5 milliún duine, idir dhaoine aonair agus teaghlaigh, agus is le pinsinéirí agus leanaí a dhéantar breis is leath na n-íocaíochtaí uainn. Ina theannta sin, soláthraíonn an Roinn tacaíocht ioncaim do 800,000 duine eile, lena gcuimsítear daoine faoi mhíchumas, cúramóirí, teaghlaigh aontuismitheora agus cuardaitheoirí poist.

Chun na críche sin, tríd an raon leathan seirbhísí a sholáthraíonn sí, bíonn tionchar ag an Roinn ar shaol beagnach gach saoránach sa Stát i rith a shaoil nó a saoil – ón sochar linbh go dtí an pinsean stáit agus gach rud a d’fhéadfadh tarlú eatarthu – máithreachas, atharthacht, breoiteacht, dífhostaíocht agus iomarcaíocht.

Sa dul chun cinn atá leagtha amach sa tuarascáil seo, léirítear an raon leathan athchóirithe seirbhíse agus athchóirithe beartais a chuir an Roinn chun feidhme in 2016, chun cabhrú le daoine dífhostaithe post a aimsiú, chun freastal ar na hathruithe atá ag teacht ar na riachtanais agus na mianta atá ag teaghlaigh agus chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhíse.

Ba chúis áthais dom é go háirithe in 2016 saoire atharthachta íoctha a thabhairt isteach ó mhí Mheán Fómhair, ionas go mbeidh tuilleadh deiseanna ag aithreacha chun ról gníomhach a ghlacadh sna céimeanna luatha de shaol a linbh, agus an tús is fearr is féidir a thabhairt don leanbh sin. I measc na mbuaicphointí eile in 2016 bhí laghdú na dífhostaíochta go dtí 7.3%, lenar sáraíodh an sprioc a bhí againn post a bheith ag 20,000 duine a bhí dífhostaithe go fadtéarmach. D’éirigh liom pacáiste Buiséid €330 milliún a fháil, a d’fhág gur fhéadamar €5 in aghaidh na seachtaine a chur leis an bpinsean stáit, mar aon leis na chéad mhéaduithe ó 2009 ar na híocaíochtaí seachtainiúla a dhéantar le daoine faoi mhíchumas, cúramóirí, daoine dalla, baintreacha, teaghlaigh aontuismitheora agus cuardaitheoirí poist, i measc eile. Ina theannta sin, bhain mé amach comhaontú go n-íocfaí bónas na Nollag ar an ráta méadaithe 85 faoin gcéad.

In 2016, foilsíodh Ráiteas Straitéise nua na Roinne Coimirce Sóisialaí le haghaidh 2016 – 2019. Sa straitéis sin, cuirfear chun feidhme na tosaíochtaí atá leagtha amach sa Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta.

Is é an tosaíocht is mó dár gcuid do na blianta beaga atá romhainn ná coinneáil leis an gcur chuige stuama i leith an gheilleagair agus an chaiteachais phoiblí agus a chinntiú nach ndéanfaimid arís na botúin a rinneadh cheana, ach go ndéanfaimid soláthar le haghaidh méaduithe beaga, inbhuanaithe ar ioncam agus seirbhísí poiblí agus bonneagar feabhsaithe. Táimid ag iarraidh a chinntiú go rachaidh an téarnamh chun tairbhe gach duine, agus nach bhfágfar duine ar bith ar lár.

Táim ag díriú go tréan ar fhostaíocht, ar athchóiriú pinsin, agus ar Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht a fhorbairt chun an bhochtaineacht i measc leanaí a laghdú agus a chinntiú nach mbeidh teaghlach ar bith níos fearr as agus iad ag maireachtáil ar íocaíochtaí coimirce sóisialaí ná mar a bheidís de bharr fostaíochta. Tá sé ina sprioc agam a chinntiú go mbeidh luach saothair ag daoine as an obair trí athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras ÁSPC agus trí phrionsabal na ranníocaíochta a threisiú.

Chomh maith leis sin, táim ag cur chun feidhme Beart Nua do Dhaoine Féinfhostaithe, ar féidir leo leas a bhaint as Sochar Súl agus Sochar Fiaclóireachta anois. Anonn sa bhliain, beidh fail acu ar líontán sábhála na tacaíochta ioncaim ón Stát más rud é go bhfágfaidh drochbhreoiteacht nó drochghortú nach féidir leo a bheith ag obair, gan iad a bheith faoi réir tástáil acmhainne.

Ó ceapadh i m’Aire Coimirce Sóisialaí mé, is mór a chuaigh ardchaighdeán na foirne i bhfeidhm orainn i gcónaí. Táim féin agus mo chomhghleacaí, an tUasal Finian McGrath, T.D., an tAire Stáit a bhfuil freagracht ar leith air i ndáil le Daoine faoi Mhíchumas, ag tnúth le leanúint leis an dlúthchomhar maidir le cur chun feidhme na dtosaíochtaí atá leagtha amach sa Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta.

 

Leo Varadkar T.D.
An tAire Coimirce Sóisialaí


An Roinn Coimirce Tuarascáil Bhliantúil 2016 (pdf)

Last modified:29/08/2018