Tuarascáil Bhliantúil 2014


Print page

An Roinn Coimirce Sóisialaí Tuarascáil Bhliantúil 2014

Leanadh de chlaochlú na Roinne Coimirce Sóisialaí in 2014 chun seirbhís fostaíochta poiblí ghníomhach agus rannpháirteach a dhéanamh di, dírithe ar dhaoine a chur ar ais ag obair. Tharla roinnt eochair-fhorbairtí i dtreo bhaint amach na sprice sin, lena n-áirítear Kevin Humphreys T.D. a cheap an Rialtas mar Aire Stáit sa Roinn, le cúram speisialta as Fostaíocht, Pobal agus Tacaíocht Shóisialta. Thosaigh an tAire Humphreys ag obair sa Roinn i mí Iúil 2014 agus tá sé ag obair chun straitéisí na Roinne a chur chun cinn ó shin i leith. In éineacht leis an Taoiseach, Enda Kenny, T.D., bhí ríméad orm an tionscnamh Bealaí chun na hOibre 2015 a sheoladh, a bhfuil sé mar aidhm leis tógáil ar dhul chun cinn atá déanta cheana féin chun cuardaitheoirí poist, go háirithe daoine óga dífhostaithe agus daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, a chur ar ais ag obair. Mar chuid den straitéis iomlán sin ag an Rialtas, tá fostaíocht agus oiliúint tagarmharcáilte ar leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta, agus foilsíodh na torthaí, d’fhonn feidhmíocht i gcoinne spriocanna a chinntiú. Déanfar measúnú ar Ionaid Intreo, a thugann tacaíochtaí fostaíochta agus ioncaim comhtháite do chuardaitheoirí poist san áit chéanna den chéad uair riamh, mar chuid den phróiseas seo, agus foilseofar staitisticí feidhmíochta maidir le gach ionad. Ina theannta sin, díríonn an straitéis go háirithe ar rannpháirtíocht fostóirí in 2015 lena chinntiú go bhféachfaidh fostóirí ar na mBeochlár nuair a bheidh siad ag fostú daoine.

I rith 2014, choinnigh an Roinn a tiomantais maidir le cuardaitheoirí poist óga. I mí Eanáir, d’fhoilsigh an Rialtas a phlean chun an tionscadal Ráthaíochta don Aos Óg agus tionscadal Ráthaíochta d’Aos Óg Bhaile Munna (BYG) a chur i bhfeidhm, treoirthionscadal atá maoinithe ag an AE, agus a cuireadh i gcrích i mí na Nollag 2014. Chuir an tsamhail cur chuige gníomhachtaithe chun cinn maidir le riachtanais an duine óig chun tacú leo ar bhealach inmharthana chun fostaíochta. Bhí feidhm leis an tsamhail ar feadh 2014 agus bhí beagnach 700 cuardaitheoir poist óg rannpháirteach sa phróiseas. Déanfar measúnacht ar thorthaí an treoirthionscadail in 2015.

Ar feadh 2014, lean an Roinn ag cabhrú le teaghlaigh ar bhealaí stuama. Gné thábhachtach den straitéis Bealaí chun na hOibre is ea a chinntiú gur fiú do dhuine a dhul ag obair i gcónaí, rud a chuireann deireadh leis an spleáchas fadtéarmach ar leas sóisialach. Rud tábhachtach is ea gur méadaíodh an soláthar le haghaidh na Scéime Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh in 2014, rud a dhaingníonn an tuairim go bhfuil daoine níos fearr as ag obair. Is céim chun cinn é an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh do dhaoine de réir mar a éiríonn leo dul chun cinn a dhéanamh ina gcuid oibre, ag cinntiú go bhfuil siad níos fearr as ag obair agus tacaíocht acu a bheith neamhspleách as a gcuid airgid féin ionas go mbeidh siad in ann todhchaí níos fearr a chruthú dá dteaghlaigh.

Léiríonn achtú an Achta um Chlárú Sibhialta (Leasú), 2014 i mí na Nollag na riachtanais atá in Éirinn an lae inniu. San Acht láimhseáiltear clárú “imeachtaí saoil" a bhfuil tábhacht mhór leo cosúil le breitheanna, póstaí, páirtnéireachtaí sibhialta agus básanna. Chomh maith leis sin, foráiltear san Acht go mbeidh sé éigeantach ainm an athar a chlárú ar theastas breithe. Seo é an chéad uair ag an bprionsabal seo a bheith tugtha isteach sa reachtaíocht agus é mar bhonn agus mar thaca ag cearta an linbh faoi reachtaíocht AE rochtain a bheith aige nó aici ar a chuid/cuid sonraí aitheantais. Nuair a bheidh na sonraí iomlána agus cruinne cláraithe nuair a bhéarfar an naíonán bainfidh an leanbh agus glúnta amach anseo an-leas go deo as.

Is mian liom aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil le foireann na Roinne as a n-obair chrua agus a dtiomantas ó thaobh seirbhís d’ardchaighdeán a chur ar fáil, arís eile, i mbliana, bliain a raibh éileamh mór orainn. Tagann sraith nua dúshlán in 2015, agus táim muiníneach go n-éireoidh linn na dúshláin sin a comhlíonadh agus leanúint ag cur seirbhís leasa shóisialaigh den chéad scoth ar fáil dóibh siúd atá ag brath air.

Joan Burton T.D.
Tánaiste agus an tAire Coimirce Sóisialaí

 

An Roinn Coimirce Sóisialaí Tuarascáil Bhliantúil 2014 (PDF)

 

Last modified:07/10/2016