Tuarascáil Bhliantúil 2013


Print page

BROLLACH ÓN AIIRE

Ó rinneadh Aire Coimirce Sóisialaí díom, tá mé tar éis díriú ar an Roinn a athrú go mór ón soláthraí sochar neamhghníomhach a bhí ann le fada, go seirbhís phoiblí fostaíochta atá gníomhach, agus a chabhraíonn le daoine a chur ar ais ag obair. Rinneadh dul chun cinn breise in 2013 chun an sprioc sin a bhaint amach.

Ag deireadh 2013, bhí 61,000 duine breise ag obair, agus b'ionann seo agus méadú fostaíochta 3.3% i gcomparáid le 2012. Tháinig laghdú 41,400 nó 14.1% ar líon na ndaoine dífhostaithe i rith na bliana. Léiríonn na figiúirí seo go bhfuil ag éirí le hiarracht gan staonadh an Rialtais poist a chruthú agus daoine a chur ar ais ag obair. Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí an Phríomhroinn maidir leis an straitéis Conairí chun Oibre, rud a chuireann le Plean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist. Tá an Plean Gníomhaíochta deartha chun an t-aistriú go geilleagar inbhuanaithe ina bhfuil go leor post a luathú, fad is gurb é aidhm Conairí chun Oibre ná a chinntiú go bhfaighidh daoine ar an mBeochlár an oiread de na poist nuachruthaithe seo agus is féidir.

Cuid ríthábhachtach den rath seo ná sraith príomhleasuithe, amhail Ionaid nua de chuid Intreo a chur in áit na seanoifigí leasa shóisialaigh. Tá 44 Ionad de chuid Intreo ann anois agus iad ag comhtháthú seirbhísí fostaíochta le seirbhísí íocaíochta sochar in 'ionad ilfhreastail' inar féidir le cuardaitheoirí poist teacht ar a dtacaí ioncaim agus seirbhísí fostaíochta le cabhrú leo filleadh ar obair, oideachas nó oiliúint.

Cuireadh córas nua próifílithe i bhfeidhm in 2013 a dhéanann measúnú ar a dhóchúla is atá sé go bhfaighidh duine post nuair a éilíonn sé/sí sochair ar dtús. Is í an phríomhthairbhe a bhaineann leis an gcóras próifílithe ná go n-aithníonn sé na daoine siúd is dóchúla a bheidh i mbaol dífhostaíochta fadtéarmaí nuair a dhéanann siad a dteagmháil tosaigh leis an tseirbhís. Ciallaíonn sé seo gur féidir linn ár seirbhísí a shainoiriúnú go speisialta le tacú leo.

Rinne mé tosaíocht de dhul i ngleic le dífhostaíocht i measc na n-óg i rith Uachtaránacht na hÉireann ar an AE anuraidh, agus d'éirigh linn comhaontú polaitiúil a bhaint amach maidir leis an Ráthaíocht Óige. Tugann an Ráthaíocht Óige na deiseanna atá ag teastáil ónár ndaoine óga dóibh ar mhaithe lena n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach. Is í príomhaidhm na Ráthaíochta ná a chinntiú go bhfaighidh cuardaitheoirí óga poist tairiscint ardchaighdeáin oibre, oiliúna nó oideachais tamall gearr éis dóibh a bheith dífhostaithe/a bpoist a chailleadh.

Dá bhun seo, dheimhnigh mé i nDeireadh Fómhair 2013 gur roghnaíodh Baile Munna, Baile Átha Cliath, mar cheann amháin de na chéad Scéimeanna Ráthaíochta Óige a bhí le tosú san AE tar éis don mhaoiniú a bheith formheasta ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an Rialtas. Ráthóidh an scéim seo teacht ar threoir agus cúnamh gairme, rudaí a chabhróidh le plean gairme ar leith a cheapadh don duine óg dífhostaithe, chomh maith le leanúint ar aghaidh go hoiliúint, oideachas, taithí oibre nó fostaíocht lánaimseartha. Cabhróidh ceachtanna a fhoghlaimeofar ón scéim seo le ceapadh polasaí náisiúnta maidir le forbairt Scéimeanna Ráthaíochta Óige ar fud na hEorpa amach anseo.

Tá athrú mór ar siúl i mo Roinn-se i láthair na huaire. Ba mhaith liom foireann na Roinne a aithint agus buíochas a ghabháil leo as a n-obair dhian, a dtiomantas agus a ndíograis i gcinntiú go gcuirimid seirbhísí níos nua-aimseartha, níos éifeachtúla agus níos dinimiciúla ar fáil dár gcustaiméirí, líontán sábhála dóibh siúd is mó a bhfuil sé de dhíth orthu, agus lingchlár ar ais chun oibre do chuardaitheoirí poist, fad is a chinntítear go gcaitear airgead na gcáiníocóirí go freagrach.

Joan Burton T.D.
An tAire Coimirce Sóisialaí

Last modified:22/05/2015