Turascáil Bhliantúil 2011 - Brollach ón Aire


Print page

Brollach ón Aire

Insíonn an seanfhocal Gaeilge “Tús maith, leath na hoibre” dúinn go bhfuil tábhacht le tosú go maith. Cuirim fáilte roimh an gcéad tuarascáil seo ar Ráiteas Straitéise na Roinne, 2011 - 2014. Déanann an tuarascáil cur síos ar chuid maith tionscnamh nua, agus ar na scéimeanna agus na seirbhísí atá ann cheana.
 
Cuirimse fáilte chomh maith roimh an bhfoireann a tháinig isteach sa Roinn leis na scéimeanna íocaíochtaí Iomarcaíochta agus Dócmhainneachta ón Roinn Fiontraíochta, Trádála agus Nuálaíochta a bhí ann roimhe seo, foireann den iar-Sheirbhís Leasa Pobail a cuimsíodh go foirmiúil sa Roinn i rith 2011 agus iar-fhoireann de chuid FÁS a tháinig isteach sa Roinn in Eanáir na bliana seo.
 
D'fhógair an rialtas tionscnamh na gConairí chun Oibre tamall ó shin i mbliana. Cuireann sé seo riachtanais daoine dífhostaithe ag croílár na seirbhísí a sholáthraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí.
 
Táimid ag comhtháthú soláthar seirbhísí fostaíochta agus seirbhísí íocaíochta sochar taobh istigh den Roinn, le cinntiú go mbíonn íocaíocht tacaí ioncaim le daoine nach bhfuil post acu ceangailte go díreach le tacú leo post, oideachas nó oiliúint a fháil, gnéithe atá díreach chomh tábhachtach nó a d'fhéadfadh a bheith níos tábhachtaí fiú.
Cuid ríthábhachtach den tseirbhís seo ná an Plean Gníomhaíochta Fostaíochta, faoinar cuireadh fostaíocht, oiliúint nó oideachas ar fáil do thuairim is 16,000 duine i rith 2011. Chabhraigh an Roinn chomh maith le beagnach 11,000 duine tríd an Scéim Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. Sin méadú 35% i gcomparáid le 2010.
 
Anuas air sin, soláthraíonn an Roinn tacaí oideachais agus oiliúna a chabhraíonn le daoine chomh maith aistriú ó spleáchas ar leas sóisialach go bheith ag obair. Bhain thart ar 25,000 duine leas as an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas i rith 2010/2011. Ba mhéadú 20.3% é seo i gcomparáid leis an mbliain acadúil roimhe sin. Bhí breis is 85% de na daoine a bhain leas as na scéimeanna dífhostaithe roimhe sin.
 
D'fhéadfadh dífhostaíocht brú mór a chur ar theaghlaigh agus spleáchas ó ghlúin go glúin ar leas sóisialach a chruthú chomh maith. Soláthraíonn ár gClár Gníomhachtaithe agus Tacaíochta Teaghlaigh maoiniú do thionscnaimh, le cabhrú le daoine a bheith níos infhostaithe. Sa bhliain 2011, fuair beagnach 9,000 duine deiseanna oideachais, oiliúna agus forbartha pearsanta a maoiníodh leis an gclár seo.
 
Tá mé thar a bheith sásta leis an rath atá ar JobBridge, an scéim náisiúnta intéirneachta a sheol mé i rith 2011, rud a sholáthair 5,000 deis intéirneachta do dhaoine dífhostaithe. Tá na spásanna intéirneachta seo ar oscailt do lucht cuardaigh fostaíochta nach bhfuil in ann post a fháil tar éis dóibh dul faoi oiliúint, printíseacht a chríochnú nó céimniú a bhaint amach. Is é aidhm JobBridge ná cabhrú leis an mbearna a dhúnadh idir an dífhostaíocht agus saol na hoibre.
 
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann sa Roinn Coimirce Sóisialaí as a gcúnamh leis an gclár athchóirithe. Ní bhíonn an t-athrú éasca go minic, ach creidim gurb ionann an obair atá déanta againn le chéile i rith 2011 agus céim ríthábhachtach ar an mbóthar i dtreo téarnamh eacnamaíoch ár dtíre a bhaint amach.
 
Joan Burton T.D.
An tAire Coimirce Sóisialaí
Last modified:20/07/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img