Tuarascáil Bhliantúil na Roinne Coimirce Sóisialaí, 2010


Print page

Brollach ón Aire

Cuirim fáilte roimh an tríú tuarascáil agus í ar an tuarascáil dheireanach ar Ráiteas Straitéise mo Roinne, 2008-2010.  Chuaigh luaithe agus déine na n-eachtraí a tharla i rith na tréimhse seo i bhfeidhm ar gach duine, teaghlach agus pobal ar fud an Stáit.  Díríonn an tuarascáil seo aird ar nádúr antoisceach na n-eachtraí seo atá ar siúl os ár gcomhair.  Bhí ráta dífhostaíochta 14.1% ann in Éirinn faoi dheireadh 2010 – sin méadú de bhreis is 300% ó dheireadh 2007.  Ina ainneoin sin, tá níos mó i gceist le duine ná céatadán.  Tá fírinne shearbh taobh thiar de na figiúirí, is é sin, fíorshaol daoine agus iad in umar na héiginnteachta.  D'fhéadfadh cultúr éadóchais a bheith mar thoradh air seo agus d'fhéadfadh sé seo a bheith mar chúis le hiarmhairtí luaineacha maidir le cobhsaíocht eacnamaíoch agus rath athnuaite.

Is cuid riachtanach d'athnuachan náisiúnta í an Roinn Coimirce Sóisialaí agus í ag cabhrú le creideamh agus muinín sa tír a athbhunú.  Ach tosaíonn athnuachan náisiúnta le hathnuachan aonair ionainn féin go léir.  Tá sí ag cabhrú le daoine tosú arís tar éis dóibh post a chailleadh, breoiteacht nó athrú saoil ar bith.  Tá sé seo le feiceáil inár gcláir liúntas fiontraíochta um fhilleadh ar obair, rudaí a chabhraíonn le daoine a saol a athbhunú trína ngnólachtaí féin a bhunú.  Ina theannta sin, éascaíonn ár seirbhísí fostaíochta soláthar deiseanna díniteacha oibre do dhaoine dífhostaithe, rud a chuireann ar a gcumas torthaí a sholáthar atá chun tairbhe leas an phobail.  Ar an iomlán, cuireann ár struchtúr leasa shóisialaigh comhdheis náisiúnta chun cinn agus laghdaíonn sé bochtaineacht, chomh maith le cabhrú le hathnuachan inbhuanaithe áitiúil agus náisiúnta.

Sa bhliain 2010, chuir Éire le foirmliú straitéis fáis agus fostaíochta “EU 2020” san Eoraip.  Tá sé mar aidhm leis seo laghdú 20 milliún a dhéanamh ar líon na ndaoine atá thíos le bochtaineacht san AE.  Is gá d'Éirinn a cion a dhéanamh don iarracht uasal seo.  Ní mór dúinn cothromaíocht a bhaint amach idir comhlíonadh ár n-oibleagáidí san AE le spreagadh athnuachana náisiúnta, athrú eacnamaíoch a dhéanamh agus sochaí chóir a chothabháil.  Beidh gá le spiorad iontaoibhe, dlúthpháirtíochta agus cásamh do dhaoine eile lena aghaidh seo.  Cuirtear an spiorad seo in iúl go foirmiúil inár struchtúr leasa shóisialaigh agus árachais shóisialaigh.  Is príomhchatalaíoch iad scéimeanna agus seirbhísí leasa shóisialaigh i saothrú athnuachana náisiúnta inbhuanaithe.  Tá siad bunaithe ar an bprionsabal go ndéanfadh gach duine againn ár gcion i gcomhréir lenár gcumas, ionas go mbainfaimis leas as i gcomhréir lenár riachtanas.  Cuirfidh sé seo ar ár gcumas Éire a athchóiriú agus é bunaithe ar thacaíocht mhorálta fhrithpháirteach agus ar eacnamaíocht chobhsaí sna blianta amach romhainn. 

D'imir na heachtraí a tharla le roinnt blianta anuas tionchar orainn go léir.  Déanann Tuarascáil Bhliantúil 2010 cur síos i bhfoirm focal agus staidrimh ar obair dhíograiseach ár bhfoirne go léir i bpearsantú fhreagra an Rialtais agus na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí i gcabhrú le daoine atá thíos go mór leis na heachtraí seo.  Tá obair an Rialtais Dhaonlathaigh leis an Státseirbhís agus leis an tSeirbhís Phoiblí mar bhunachar i dtír ar bith ina bhfuil tacaíocht agus cúnamh á soláthar do shaoránaigh.  Déanann sé difear bunúsach do shaol na ndaoine go léir, go háirithe do dhaoine atá i gcásanna géarchéime.  Molaim na daoine go léir atá páirteach as bhur spiorad teann seirbhíse sibhialta agus poiblí i réimse an leasa shóisialaigh dár ndaoine go léir agus ar son ár ndaoine go léir, in ainneoin athrú agus dúshlán tapa.  Cibé athrú agus dúshlán atá romhainn amach anseo, tabharfaimid aghaidh air le chéile, le cúnamh Dé.

 

Joan Burton T.D.

An tAire Coimirce Sóisialaí

Last modified:11/07/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img