Tuairisc Bhliantúil 2009


Print page

BROLLACH ÓN AIRE

Cuirim fáilte roimh an dara tuarascáil ar Ráiteas Straitéise ár Roinne 2008-2010. Tugann sé seo an deis dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar sholáthar na seirbhísí coimirce sóisialta atá ríthábhachtach i saol na saoránach, na dteaghlach agus phobail na tíre seo. Taifead is ea é freisin ar thiomantas leanúnach de chuid an Rialtais seirbhís leasa shóisialaigh a sholáthar a thugann aghaidh ar na dúshláin atá roimh shochaí na hÉireann. Léiriú eile ar ár dtiomantas is ea caiteachas thart ar €21 billiún chun seirbhísí leasa shóisialaigh a sholáthar sa bhliain 2009.

Cuid bhunúsach d’ár gcuid oibre is ea an soláthar éifeachtach d’íocaíochtaí. Tá sé riachtanach do leas dhaoine agus don dul chun cinn sóisialta. Mar sin féin, rud atá dlúthnasctha leis sin ná an obair chun ligean don phobal teacht ar scéimeanna agus seirbhísí ar bhealach cuí a shásaíonn a riachtanais saoil féin. Go bunúsach - ag cuidiú linne cuidiú leatsa cuidiú leat féin agus leo siúd atá ag brath ort.

Léirítear bunús an chur chuige seo inár bPlean Gnímh do Chustaiméirí 2009-2011 agus ár gCairt Custaiméirí a seoladh i rith na bliana. Príomhaidhm an phlean seo is ea eolas, tacaíocht airgeadais agus seirbhísí leasa shóisialaigh eile a sholáthar. Léiríonn ár gCairt Custaiméirí na caighdeáin seirbhíse atá le fáil don phobal as gnó á dhéanamh acu linne. Cuid lárnach de seo is ea an creatlach comhairliúcháin custaiméirí a thugann deis do chustaiméirí a dtuairimí a thabhairt don Roinn.

Tá úsáid na teicneolaíochta ríthábhachtach chun tuilleadh modhanna eolais a thabhairt don phobal agus chun rochtain níos leithne a thabhairt ar ár seirbhisí. Tá sé seo cuimsithe inár láithreán gréasáin athsheolta a bhuaigh gradam r-Rialtais na hÉireann 2009 don " Láithreán Gréasáin Rialtais is Inrochtana".

Mar thoradh ar an athdhaingniú eacnamaíochta i 2009 bhí brú suntasach ar fhoireann, áiseanna agus, go deimhin, buiséad na Roinne. Mar shampla, sa bhliain 2009, d’ardaigh líon na ndaoine ar an mbeochlár ó 290,000 go 424,000. Ba mhaith liom buíochas a gabháil le gach duine sa Roinn as obair ríthábhachtach an tsoláthair leasa shóisialaigh a choinneáil ar siúl sna cúinsí deacra seo. Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt do mo réamhtheachtaí an tAire Mary Hanafin, T.D., as an obair ar fad a rinne sí le linn 2009.

Is é an príomhsprioc atá againn anois ná riachtanais na ndaoine le caighdeán maireachtála réasúnta a bheith acu a chothromú agus, sa mhéid agus is féidir, na gnóthachain a rinneadh a réimse an leasa shóisialaigh le blianta beaga anuas a dhaingniú. Cuideoidh sé seo leis a gcomhtháthú sóisialta a chosaint a thabharfaidh trí na deacrachtaí reatha sinn agus a chuideoidh leis an athshlánú. Tiomna is ea ár dTuarascáil Bhliantúil ar an obair atá déanta ag an Roinn chun é seo a bhaint amach. Arís, gabhaim buíochas le cách a bhí páirteach.

Éamon Ó Cuív, T.D.

An tAire Coimirce Sóisialaí

Last modified:02/09/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img