Tuairisc Bhliantúil 2008


Print page

BROLLACH ÓN AIRE

Cuirim fáilte roimh an gcéad Thuarascáil seo ar Ráiteas Straitéise na Roinne 2008-2010 a dhéanann cur síos ar sholáthar seirbhísí i 2008.

Tá cuntas ar an dul chun cinn a tharla i soláthar an leasa shóisialaigh le linn 2008 sa Tuarascáil. Bhí níos mó ná €17 billiún i gceist le costas an tsoláthair seo, méadú 14.5% ar an gcaiteachas i 2007. Léirítear leis na méaduithe a tháinig isteach i mBuiséad 2008 an bealach a bhfuilimid tiomanta chun tacú le saoránaigh ag gach staid dá saolta, go háirithe má bhíonn siad dífhostaithe, breoite nó má tharlaíonn athrú ar bith ina gcuid cúinsí.

Leis an Tuarascáil léirítear na polasaithe a cuireadh i bhfeidhm a dhéanann difear mór do shaolta líon ollmhór daoine ar bhonn rialta. Braitheann na polasaithe seo ar an bprionsabal i dtaobh comhionannais deiseanna agus an aidhm atá acu ná chun é a dhéanamh níos éasca do dhaoine le hobair, oiliúint agus deiseanna oideachasúla a fháil d'fhonn iad a spreagadh le go mbeidh siad ag brath níos lú ar an gcóras leasa. Mar shampla, is straitéis fhostaíochta chuimsitheach é an Tionscadal nuálach Gníomhachtúcháin do Dhaoine faoi Mhíchumas, a cuireadh i bhfeidhm ar bhonn píolótach i 2008, atá bunaithe ar bhainistíocht cháis aonair, a bheidh in ann ráta fostaíochta na ndaoine le míchumais a mhéadú.

Chomh maith leis sin díríonn an Tuarascáil ar an mbéim a leagann an Roinn ar sholáthar seirbhísí do chustaiméirí atá ar ardchaighdeán trína bpróisis agus córais TF thacúla a fheabhsú go leanúnach.

Chuir an cor chun donais eacnamaíoch, a tháinig chun cinn le linn 2008, brú suntasach ar sholáthar scéimeanna agus sheirbhísí na Roinne. Mhéadaigh an Beochlár amháin faoi níos mó ná 70% sa bhliain go mí na Nollag 2008. An dúshlán atá romhainn ar fad anois ná cuimsiú sóisialta níos fearr a choinneáil agus a chothú sna hamanna deacra seo dár ngeilleagar agus dár sochaí. Ciallaíonn sé seo a chinntiú go gcosnaítear na daoine is leochailí agus go gcoinnítear a gcaighdeáin mhaireachtála chomh maith le bheith in ann fáil ar na seirbhísí riachtanacha.

Tuigim go bhfuil an fhoireann ar fud na Roinne faoi bhrú ag iarraidh freastal ar ualaí na n-éileamh atá méadaithe agus is mian liom buíochas a ghabháil leo as ucht an tacaíocht agus tiomantas leanúnach a thug siad le linn 2008.

Mary Hanafin, TD
Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

Last modified:12/08/2009
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img