Comhdh�il Uile-Oile�in um Chomhrac na Bochtaine agus an Eisiaimh Sh�isialta faoin Tuath


Print page

C�n tairbhe a bhainfear aisti?

Is � an aidhm at� leis an gcomhdh�il:

 • Cur ar chumas na bpr�omhph�irtithe leasmhara tuiscint chuimsitheach a fh�il ar chine�l, ar thaith� agus ar thionchar na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta i bpobail tuaithe agus ar na tosca ba ch�is leis an eisiamh s�isialta sin n� a raibh tionchar acu air.
 • Tuiscint n�os fearr a fh�il ar an gcaidreamh idir bheartais a bhaineann le forbairt tuaithe, le forbairt r�igi�nach agus le cuimsi� s�isialta, agus na f�idearthachta� agus na deiseanna at� ann chun feabhas a chur ar idirphl� agus ar shineirg� idir na beartais sin a ch�oradh.
 • Cuidi� le Creat Gn�omha�ochta a fhorbairt a fh�gfaidh Bliain an Aontais Eorpaigh le hoidhreacht agus tr�na nd�anfar:
  • Achoimre a thabhairt ar na d�shl�in at� romhainn aghaidh a thabhairt ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh s�isialta i bpobail tuaithe agus iad a aithint sna saincheisteanna agus sna comhth�acsanna �bhartha a bhaineann le forbairt r�igi�nach agus le hinbhuanaitheacht tuaithe agus comhshaoil

C� ar a bhfuil s� d�rithe?

Is mian le Pobal cuireadh a thabhairt do dhaoine ar c�s leo comhrac na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta faoin tuath, Thuaidh agus Theas araon. N� ghearrfar aon t�ille ar an gcomhdh�il seo. T� taca�ocht � cur ar f�il don chomhdh�il tr� chisti� �n Aonad um Chuimsi� S�isialta sa Roinn Gn�tha� Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta.

Cad is aidhm di?

 • Creat Gn�omha�ochta feasach comhaontaithe a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh s�isialta i bpobail tuaithe sa d� dhl�nse
 • Cabhr� le tuiscint n�os cuimsith� n�os fiosra� ar an eisiamh s�isialta faoin tuath a chur chun cinn
 • Na cine�lacha strait�is� a bhfuil g� leo anois a ch�oradh chun tionchar a imirt ar leithead�lacht na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta i bpobail tuaithe agus iad a shainaithint
 • Achoimre a thabhairt ar chine�l, ar chomhth�acs agus ar dhinimic na bochtaineachta agus an eisiaimh sh�isialta i bpobail tuaithe agus iad a shonr� i gcomhth�acs saincheisteanna n�os forleithne i bhforbairt r�igi�nach agus i gcomhth�acs uile-oile�in agus i gcomhth�acs an AE
 • Samhlacha den chleachtas is fearr agus de dhea-chleachtas f�ideartha a aithint a d'eascair as beartais agus as cl�ir thuaithe agus chuimsithe sh�isialta a th�inig i ndiaidh a ch�ile
 • Constaic� a aithint a chuireann cosc ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm strait�is� �ifeachtacha.

C� huair?

21� Deireadh F�mhair 2010, ag cl�r� ag 9 a.m.
�st�n Ghleann na B�inne, Droichead �tha, Co. L�

Foilseofar eolas n�os mionsonraithe faoin gcomhdh�il agus mionsonra� faoin gcl�r� n�os d�ana� i m� L�nasa.

Beidh eolas cothrom le d�ta le f�il ar shu�omh gr�as�in Pobal http://www.pobal.ie/

M� t� aon cheist eile agat, d�an teagmh�il le Majella Carmody ag euyear2010@pobal.ie n� ag 00 353 1 5117159

Last modified:21/09/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img