An Scéim Cúram Leanaí Iarscoile


Print page

Réamhrá

Tacaíonn an Scéim Cúram Leanaí Iarscoile (ASCC) le daoine dífhostaithe ar ísealioncam filleadh ar an obair. Soláthraíonn an scéim áiteanna fóirdheonaithe i gcúram leanaí iarscoile do dhaoine a bhfuil leanaí atá d’aois bhunscoile acu agus a fhaigheann post, a mhéadaíonn líon na laethanta a oibríonn siad nó a théann i mbun scéim tacaíocht fostaíochta.

Is iad soláthraithe áitiúla cúram leanaí (idir sholáthraithe pobail agus sholáthraithe tráchtála) a chuireann na háiteanna fóirdheonaithe i gcúram leanaí iarscoile ar fáil. Íocann tú do ranníocaíocht go díreach leis an soláthraí cúram leanaí.

Tá an scéim ar oscailt d’iarratais ón 14 Iúil 2014.

bileog faisnéise ar an scéim - SW135 foilsithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Rialacha

Is féidir go mbeidh tú incháilithe don scéim sna cásanna seo a leanas:

Chun leas a bhaint as an scéim, ní mór duit ceann ar bith de na nithe seo a leanas a dhéanamh:

Daoine nach bhfuil incháilithe

Má tá tú páirteach i scéim Fostaíocht Pobail (CE), níl tú incháilithe don ASCC toisc go bhfreastalaíonn Clár Cúram Leanaí na scéime Fostaíocht Pobail ar dhaoine atá páirteach i scéimeanna Fostaíocht Pobail agus a bhfuil leanaí atá 13 bliana d’aois nó níos óige acu. Níl daoine féinfhostaithe atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist ná daoine atá ag síniú i gcomhair creidmheasanna amháin incháilithe don scéim ach oiread.

Áiteanna i gcúram leanaí

Má leithdháiltear áit(eanna) i gcúram leanaí iarscoile ort, tá tú i dteideal cúram leanaí iarscoile ar feadh 52 seachtain san iomlán (beag beann ar líon na leanaí atá agat) fad nach mbeidh aon athrú ar do chúinsí.

Má bhaineann tú leas as an tseirbhís ar bhonn páirtaimseartha i seachtain ar leith, áirítear é sin mar sheachtain iomlán. Is é sin le rá, tá tú i dteideal leas a bhaint as an scéim ar feadh 52 seachtain ar a mhéad, fiú amháin sa chás nach mbaineann tú leas as an scéim ach ar bhonn páirtaimseartha.

Fad nach mbeidh aon athrú ar do chúinsí, mairfidh do theidlíocht ar feadh 52 seachtain ón dáta a nglacann tú áit i gcúram leanaí iarscoile den chéad uair. Tabharfaidh do sholáthraí cúram leanaí fógra duit nuair a bheifear ag druidim ar dheireadh do thréimhse incháilitheachta (féach ‘Roghanna eile’ thíos le haghaidh faisnéise ar scéimeanna eile cúram leanaí a bhféadfadh go mbeifeá in ann leas a bhaint astu).

Má chailleann tú do phost, ní bheidh tú incháilithe don scéim a thuilleadh. Má fhaigheann tú do phost ar ais, nó má fhaigheann tú post nua, áfach, is féidir go mbeidh tú in ann leas a bhaint as aon seachtainí atá fágtha de do sholáthar

52 seachtain sa chás go bhfuil tú fós incháilithe.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar áit fhóirdheonaithe i gcúram leanaí iarscoile suas le 26 seachtain tar éis duit do phost nua a thosú, fostaíocht bhreise a ghlacadh nó páirt a ghlacadh i scéim tacaíocht fostaíochta.

Athruithe ar do chúinsí

Má thairgtear áit fhóirdheonaithe duit i gcúram leanaí iarscoile, ní mór duit fógra a thabhairt láithreach d’ionad áitiúil Intreo nó do d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh faoi aon athrú i do chúinsí a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don teidlíocht atá agat. Mar shampla, is féidir nach mbeidh tú i dteideal na scéime a thuilleadh sna cásanna seo a leanas:

  • Cailleann tú do phost
  • Laghdaíonn tú líon na laethanta a oibríonn tú
  • Fágann tú do chlár fostaíochta
  • Níl do leanbh d’aois bhunscoile a thuilleadh

Rataí

Más rud é go gcomhlíonann tú na critéir agus go dtairgtear áit duit ar an scéim, is féidir leat cúram leanaí iarscoile a fháil ar ráta laethúil fóirdheonaithe de €3 in aghaidh na seachtaine in aghaidh an linbh (€15 in aghaidh na seachtaine), rud a íocann tú go díreach leis an soláthraí cúram leanaí.

Tairgeann an scéim seirbhís bhailiúcháin saor in aisce freisin.

Ní bheidh aon athrú ar an tsuim a íocfaidh tú le linn laethanta saoire scoile.

Má theastaíonn cúram leanaí lánaimseartha uait le linn laethanta saoire scoile, maoineoidh an scéim an costas breise a bheidh air sin ar feadh 10 seachtaine ar a mhéad. Mar sin féin, ní féidir leat leas a bhaint as an scéim cúram leanaí i gcomhair tréimhsí saoire amháin, ní mór duit leas a bhaint as an scéim le linn na scoilbhliana chun bheith incháilithe do chúram leanaí le linn laethanta saoire scoile.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le hionad áitiúil Intreo nó le d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil ar an ASCC. Míneoidh ball foirne an próiseas iarratais agus tabharfaidh sé/sí na foirmeacha cuí duit. Má tá tú incháilithe, tabharfar litir duit lena ndeimhneofar é sin. Tarchuirfear thú ina dhiaidh sin chuig an gCoiste Cúram Leanaí Contae (CCC) is gaire duit agus socróidh sé d’áit(eanna) i gcúram leanaí iarscoile.

Roghanna eile cúram leanaí

Is féidir le daoine atá páirteach i scéimeanna Fostaíocht Pobail iarratas a dhéanamh ar áiteanna i gcúram leanaí faoi Chlár Cúram Leanaí na scéime Fostaíocht Pobail, rud ina gcuimsítear áiteanna i gcúram leanaí réamhscoile agus áiteanna i gcúram leanaí iarscoile. Má tá tú páirteach i scéimeanna fostaíochta nó oiliúna, is féidir go mbeidh an Scéim Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS) ar fáil.

Tá áiteanna i gcúram leanaí ar fáil freisin do thuismitheoirí ar ísealioncam faoin gClár Cúram Leanaí Pobail.

Is féidir le leanaí réamhscoile leas a bhaint as an mbliain réamhscoile saor in aisce.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó le hionad áitiúil Intreo.

Last modified:25/08/2017
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img