Réamhfhógra faoi athruithe ÁSPC d’úsáideoirí ríomhaire 2016


Print page

Seirbhísí Eolais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

 

2016
Réamhfhógra faoi athruithe ÁSPC d’úsáideoirí ríomhaire

 

Athruithe ar ÁSPC a fógraíodh i gCáinaisnéis Dheireadh Fómhair 2015.

ÁSPC an Fhostóra

 • Méadófar ó €356 go €376 an tairseach in Aicme A ó thaobh an ráta 10.75% d’ÁSPC an fhostóra a ghearradh.
 • Níl aon athrú ar an tairseach €38 in Aicme A ó thaobh ÁSPC an fhostóra a ghearradh.
 • Níl aon athrú ar rátaí ÁSPC an fhostóra i dtaca le hAicmí ÁSPC eile.

ÁSPC Aicme A an Fhostaí

 • Fanann ráta ÁSPC Aicme A 4% an fhostaí gan athrú.
 • Ó thaobh an olltuillimh idir €352.01 agus €424 de, déantar méid an mhuirir ÁSPC ar 4% a laghdú faoi Chreidmheas ÁSPC seachtainiúil barrchaolaithe nua.
 • Tá feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC seachtainiúil uasta €12.00 maidir le holltuilleamh seachtainiúil €352.01.
 • I dtaca le holltuilleamh os cionn €352.01, déantar an Creidmheas ÁSPC seachtainiúil uasta €12.00 a laghdú faoi shéú den tuilleamh seachtainiúil de bhreis ar €352.01.
 • Níl aon Chreidmheas ÁSPC an túisce a théann olltuilleamh seachtainiúil thar €424.
 • Tairbheoidh rannpháirtithe i Scéimeanna Fostaíochta Pobail agus i Scéimeanna na Díolúine ó ÁSPC d’Fhostóirí, a mbeidh olltuilleamh seachtainiúil idir €352.01 agus €424 acu, de Chreidmheas ÁSPC, ar an gcaoi chéanna agus a tharlaíonn i gcás na ranníocóirí eile in Aicme A.
 • Chun an Creidmheas ÁSPC nua a chur san áireamh in Aicmí A agus H, athraítear na tairseacha i dtaca le fo-aicmí áirithe in Aicme A agus in Aicme H.
 • Ní bheidh feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC nua ach maidir leis na fo-aicmí AX, AL, HX agus A7 agus maidir leo siúd a mbeidh mbeidh olltuilleamh seachtainiúil idir €352.01 agus €424 acu i bhfo-aicme A9.

(Tugtar a thuilleadh sonraí den Chreidmheas ÁSPC nua ar leathanach 2).

ÁSPC d’Fhostaithe Eile

 • Beidh feidhm ag Creidmheas ÁSPC, a bheidh coibhéiseach leis sin d’fhostaithe Aicme A, maidir le fostaithe Aicme H agus Aicme E.
 • Níl aon athrú ar ÁSPC an fhostaí d’aicmí ÁSPC eile.

ÁSPC Aicme S do Dhaoine Féinfhostaithe

 • Níl aon athrú ar ÁSPC Aicme S.

Aicme K

 • Níl aon athrú ar ÁSPC Aicme K

 

Creidmheas ÁSPC Aicme A

 • Leanfar d’ÁSPC Aicme A an fhostaí a ríomh ar 4% den olltuilleamh seachtainiúil.
 • I dtaca le holltuilleamh idir €352.01 agus €424 sa tseachtain, déantar an muirear ÁSPC 4% a laghdú faoi Chreidmheas ÁSPC nua.
 • Braitheann méid an Chreidmheasa ÁSPC ar an olltuilleamh seachtainiúil.
 • Nuair a fhaightear olltuilleamh seachtainiúil €352.01, tá feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC uasta €12.00 in aghaidh na seachtaine.
 • I dtaca le tuilleamh idir €352.01 agus €424, déantar an Creidmheas ÁSPC seachtainiúil uasta €12.00 a laghdú faoi shéú den tuilleamh de bhreis ar €352.01
 • Is éard atá i gceist le ríomh an mhuirir ÁSPC nua d’Aicme A, i dtaca le holltuilleamh seachtainiúil idir €352.01 agus €424, ná 3 cinn de ríomhanna ar leith:
  1. Ríomh an Creidmheas ÁSPC
  2. Ríomh an muirear ÁSPC @ 4%
  3. Bain an Creidmheas ÁSPC as an muirear ÁSPC 4%
 • Taispeánann an sampla seo a leanas conas an Creidmheas ÁSPC agus an muirear ÁSPC nua a ríomh, i dtaca le holltuilleamh seachtainiúil €377.
  1. Ríomh an Creidmheas ÁSPC:
      Creidmheas ÁSPC Uasta €12.00
      Séú den tuilleamh de bhreis ar €352.01
      (377.00 – 352.01 = 24.99 / 6)
   (€4.17)
      Creidmheas ÁSPC Laghdaithe   €7.83
   
  2. Ríomh an muirear ÁSPC @ 4% €15.08
   
  3. Bain an Creidmheas ÁSPC Laghdaithe as an Muirear ÁSPC 4%  €7.83
  Muirear ÁSPC seachtainiúil nua 2016  €7.25

 

 

Chun críocha léiriúcháin amháin, leagann amach an méid seo a leanas an muirear ÁSPC nua d’fhostaithe Aicme A, ar eatraimh €5 i dtaca le holltuilleamh seachtainiúil idir €352.01 agus €424.

Muirear ÁSPC Aicme A i dtaca le holltuilleamh idir €352.01 agus €424
  1. Ríomh an Creidmheas ÁSPC 2. ÁSPC ar 4% Muirear ÁSPC nua
) i lleamh de bhreis ar €3 52.01
(€)
Séú den
Olltuilleamh
de bhreis ar
1
(€)
Cr eidmheas
ÁSPC uasta
(€)
Creidmheas ÁSPC
(€)
ÁSPC Aicme
A ar 4%
(€)
Muirear
ÁSPC
(muirear 4% lúide creidmheas ÁSPC)
(€)
  A B
(A/6)
C D
(C-B)
E E-D
352.01 0.00 0.00 12.00 12.00 14.08 2.08
355.00 2.99 0.50 12.00 11.50 14.20 2.70
360.00 7.99 1.33 12.00 10.67 14.10 3.73
365.00 12.99 2.17 12.00 9.84 14.60 4.77
370.00 17.99 3.00 12.00 9.00 14.80 5.80
375.00 22.89 3.83 12.00 8.17 15.00 6.83
380.00 27.99 4.67 12.00 7.34 15.20 7.87
385.00 32.99 5.50 12.00 6.50 15.40 8.90
390.00 37.99 6.33 12.00 5.67 15.60 9.93
395.00 42.99 7.17 12.00 4.84 15.80 10.97
400.00 47.99 8.00 12.00 4.00 16.00 12.00
405.00 52.99 8.83 12.00 3.17 16.20 13.03
410.00 57.99 9.67 12.00 2.34 16.40 14.07
415.00 62.99 10.50 12.00 1.50 16.60 15.10
420.00 67.99 11.33 12.00 0.67 16.80 16.13
424.00 71.99 12.00 12.00 0.00 16.96 16.96

 

Bandaí agus fo-aicmí ioncaim

Fo-aicmí
A0
A6, A8, B0, C0, D0 & H0
Seachtainiúil
€38 go €352
suas le €352 agus é sin san áireamh
Coicísiúil
€76 go €704 (see note 1 below
)
suas le €704 agus é sin san áireamh
Míosúil
€165 go €1,525 (Féach Nóta 1 )
suas le €1,525 agus é sin san áireamh

Nóta 1 : Níl feidhm ag an tairseach seo ach maidir le fostaithe Aicme A, arb é a dtuilleamh/ioncam iomlán, agus luach saothair scairbhunaithe san áireamh más cuí, i ngach seachtain den choicís nó den mhí, ná €38 ar a laghad.

 

Fo-aicme
AX (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC)
Seachtainiúil
€352.01 go €376
Coicísiúil
€704.01 go €752
Míosúil
€1,525.01 go €1,629

 

Fo-aicme
AL (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC)
Seachtainiúil
€376.01 go €424
Coicísiúil
€752.01 go €848
Míosúil
€1,629.01 go€1,837

 

Fo-aicme
A7 and HX (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC)
Seachtainiúil
€352.01 go €424
Coicísiúil
€704.01 go €848
Míosúil
€1,525.01 go €1,837

 

Fo-aicme
A9 (tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC ar thuilleamh suas le €424)
Seachtainiúil
níos mó ná €352.01
Coicísiúil
níos mó ná €704
Míosúil
níos mó ná €1,525

 

Fo-aicme
A1 agus A4
Seachtainiúil
níos mó ná €424
Coicísiúil
níos mó ná €848
Míosúil
níos mó ná €1,837

 

Fo-aicme
BX, CX agus DX
JO, M agus SO
Seachtainiúil
€352.01 go €500
suas le €500 agus é sin san áireamh
Coicísiúil
€704.01go €1,000
suas le €1,000 agus é sin san áireamh
Míosúil
€1525.01 go €2,167
suas le €2,167 agus é sin san áireamh

 

Fo-aicme
K1
Seachtainiúil
níos mó ná €100
Coicísiúil
níos mó ná €200
Míosúil
níos mó ná €433

 

Rátaí ranníocaíochta ÁSPC ó 1 Eanáir 2016

Fostaíochtaí
earnála príobháidí agus roinnt fostaíochtaí earnála poiblí
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neamhc
harnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €37.99
JO
É go léir
0
0.50
0.50
€38 - €352
AO
É go léir
0
8.50
8.50
€352.01 - €376
w)
É go léir
00
8
.50
12.50
€376.01 - €424
)
É go léir
4.00
1
0.75
14.75
Níos mó ná €424
A1
É go léir
4.00
10.75
14.75

 

Ná bain feidhm as na fo-aicmí seo a leanas (A6, A7 agus A4) ach d’fhostaithe faofa reatha faoin Scéim Díolúine Poist (ÁSPC) d’Fhostóirí.
B
andaí an ioncaim
sheachtainiúil
nea
mhcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €352
A6
É go léir
0
0
0
€352.01 - €424
É go léir
4.00
0
4.00
Níos mó ná €424
A4
É go léir
4.00
0
4.00

 Nóta 3 : tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC

Bain feidhm as na fo-aicmí seo a leanas do rannpháirtithe Fostaíochta Pobail.
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €352
A8
É go léir
0
0.50
0.50
Níos mó ná €352
É go léir
4.00
0.50
4.50

Nóta 4: tá feidhm ag an gcreidmheas ÁSPC ar thuilleamh suas le €424

De ghnáth, baineann Aicme J le daoine a bhfuil tuilleamh ináirithe is lú ná €38 sa tseachtain (ó gach fostaíocht) acu. Tá na fostaithe seo a leanas, áfach, inárachaithe ag Aicme J, gan spleáchas ar thuilleamh: fostaithe atá 66 bliana d’aois nó os a chionn sin agus daoine atá i bhfo-fhostaíocht.
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
nea
mhcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €500
J0
É go léir
0
0.50
0.50
Níos mó ná €500
J1
É go léir
0
0.50
0.50
Liúntas FÁS
J9
É go léir
0
0.50
0.50

 

 

Sealbhóirí Oifige
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Up to €100
M
ALL
0
0
0
More than €100
K1
ALL
4.00
 
 
0
4.00

 

Baineann Aicme M le daoine nach bhfuil faoi dhliteanas ranníocaíochta (mar fhostaithe atá faoi bhun 16 bliana d’aois agus mar dhaoine a fhaigheann pinsin cheirde).

  Pinsin Cheirde
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
An tIoncam ar fad
M
É go léir
 
0
 
0
0

 

Fostaíochtaí earnála poiblí - ÁSPC Aicme B
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €352
B0
É go léir
0
2.01
2.01
€352.01 - €500
BX
É go léir
0.90
2.01
2.91
Níos mó ná €500
B1
Suas le €1,443 agus é sin san áireamh
0.90
2.01
2.91
B1
Iarmhéid
4.00
2.01
6.01

 

Fostaíochtaí earnála poiblí - ÁSPC Aicme C
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €352
C0
É go léir
0
1.85
1.85
€352.01 - €500
CX
É go léir
0.90
1.85
2.75
Níos mó ná €500
C1
Suas le €1,443 agus é sin san áireamh
0.90
1.85
2.75
C1
Iarmhéid
4.00
1.85
5.85

 

  Fostaíochtaí earnála poiblí - ÁSPC Aicme D
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €352
D0
É go léir
0
2.35
2.35
€352.01 - €500
DX
É go léir
0.90
2.35
3.25
Níos mó ná €500
D1
Suas le €1,443 agus é sin san áireamh
0.90
2.35
3.25
D1
Iarmhéid
4.00
2.35
6.35

 

  Fostaíochtaí earnála poiblí - ÁSPC Aicme H
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €352
H0
É go léir
0
10.05
10.05
€352.01 - €424
É go léir
3.90
10.05
13.95
Níos mó ná €424
H1
É go léir
3.90
10.05
13.95

 

Daoine féinfhostaithe (ar an gcóras ÍMAT amháin)
Bandaí an ioncaim
sheachtainiúil
neam
hcharnaigh Fo-aicme
ÁSPC
Cé mhéid
den ioncam
seachtainiúil
% an Fhostaí
( Féach Nóta 2
% an Fhostóra % an Fhostaí &
an Fhostóra
Suas le €500
S0
É go léir
4.00
0
4.00
Níos mó ná €500
S1
É go léir
4.00
0
4.00

 

Nóta 2: Féadfaidh an luach saothair scairbhunaithe, i ndálaí áirithe, a bheith faoi réir ÁSPC an fhostaí. Níl ÁSPC an fhostóra inmhuirearaithe ar an luach saothair scai

rbhunaithe.

Pointí tábhachtacha le tabhairt faoi deara

 • I dtaca le fostaithe Aicme A agus Aicme H a bhfuil olltuilleamh idir €352.01 agus €424 acu, déantar méid an mhuirir ÁSPC ar 4% a laghdú faoi Chreidmheas ÁSPC seachtainiúil barrchaolaithe nua.
 • Níl aon teorainn bhliantúil tuillimh i leith ÁSPC d’fhostaithe.
 • Níl aon fhaoiseamh ÁSPC ar ranníocaíochtaí pinsin a dhéanann fostaithe san earnáil phríobháideach.
 • Fanann faoiseamh ÁSPC ar ranníocaíochtaí pinsin a íocann fostóirí san earnáil phríobháideach gan athrú.
 • Íocann státseirbhísigh agus seirbhísigh phoiblí ÁSPC ar chuid an 'Tobhaigh Phinsin' dá dtuarastail.
 • Níl ar fhostóirí státseirbhíse ná seirbhíse poiblí ÁSPC an fhostóra a íoc ar an 'Tobhach Pinsin'.
 • Ba chóir ÁSPC an fhostóra agus ÁSPC an fhostaí a chur le chéile mar is gnách. Má bhaineann fo-aicme éagsúil leis an bhfostaí agus leis an bhfostóir, ní foláir an tuairisceán a dhéanamh i bhfo-aicme an fhostaí i gcónaí.
 • Ba chóir fostaithe Aicme A a thuilleann idir €38 agus €352, araon san áireamh, sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fho-aicme AO.
 • Ba chóir fostaithe Aicme A a thuilleann idir €352.01 agus €376 sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fhoaicme AX agus ba chóir an creidmheas ÁSPC barrchaolaithe a chur i bhfeidhm.
 • Ba chóir fostaithe Aicme A a thuilleann idir €376.01 agus €424 sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fhoaicme AL agus ba chóir an creidmheas ÁSPC barrchaolaithe a chur i bhfeidhm.
 • I dtaca le hioncam de bhreis ar €424 sa tseachtain, ba chóir fo-aicmí A1 agus A4, de réir mar ba chuí, a thuairisciú.
 • I dtaca le hioncam de bhreis ar €500 sa tseachtain, ba chóir fo-aicmí B1, C1, D1, H1, J1 agus S1, de réir mar ba chuí, a thuairisciú.
 • Ba chóir rannpháirtithe Fostaíochta Pobail a thuilleann €352 nó níos lú sa tseachtain a thaifeadadh faoi Fho-aicme A8. Tá feidhm ag Fo-aicme A9 nuair atá an tuilleamh níos mó ná €352 sa tseachtain. Tá feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC maidir le hAicme A9 i dtaca le tuilleamh suas le €424.
 • De
 • ghnáth, baineann an ranníocaíocht Aicme J le daoine a bhfuil tuilleamh ináirithe is lú ná €38 sa tseachtain (ó gach post) acu. Tá líon beag fostaithe inárachaithe in Aicme J, áfach, gan spleáchas ar thuilleamh - mar shampla, fostaithe atá os cionn 66 bliana d’aois agus daoine atá i bhfo-fhostaíocht.
 • I dtaca le fostaithe atá ann cheana agus a tugadh isteach faoin Scéim Díolúine Poist (ÁSPC) d’Fhostóirí:
  • Cuirtear Fo-aicme A6 i bhfeidhm maidir le fostaithe a thuilleann €352 nó níos lú sa tseachtain - inárachaithe de ghnáth i bhFo-aicme AO.
  • Is dóibh siúd a thuilleann idir €352.01 agus €424, araon san áireamh, sa tseachtain atá Fo-aicme A7 - inárachaithe de ghnáth i bhFo-aicme AX nó AL. Tá feidhm ag an gCreidmheas ÁSPC maidir le hAicme A7.
  • Tá feidhm ag Fo-aicme A4 maidir leo siúd a thuilleann breis agus €424 sa tseachtain. Bhainfeadh sé seo le fostaithe a bheadh inárachaithe i bhFo-aicme A1 de ghnáth agus le fostaithe díolmhaithe a bhí árachaithe roimhe seo in Aicme A5.
  • Tá an scéim seo dúnta roimh iarratasóirí nua. Fanfaidh an scéim bhunaidh i bhfeidhm maidir le fostaithe reatha go ceann ré na tréimhse a sonraíodh nuair a dámhadh í. Tá an scéim JobsPlus curtha in ionad na seanscéime, agus tá sonraí den scéim seo le fáil ar www.jobsplus.ie. I dtaca le rannpháirtithe i JobsPlus, tá feidhm ag na rátaí cuí ÁSPC maidir leis an bhfostóir agus leis an bhfostaí araon.
 • Is féidir leat leabhráin eolais ÁSPC a íoslódáil ónár láithreán gréasáin ar www.welfare.ie.


Tá an t-eolas sa bhileog seo i gceart agus é ag dul i gcló. Is mar threoir amháin atá an bhileog seo, agus ní léirmhíniú dleathach atá inti.

Last modified:09/12/2015