Réamhfhógra faoi athruithe ÁSPC d'úsáideoirí ríomhairí 2015


Print page

Seirbhísí Eolais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

2015
Réamhfhógra faoi athruithe ÁSPC d'úsáideoirí ríomhairí

Níor fógraíodh aon athruithe ar ÁSPC i gCáinaisnéis Dheireadh Fómhair 2014.

ÁSPC an Fhostaí

Níl aon athruithe ar rátaí ÁSPC an fhostaí.

Íocaíochtaí Féinfhostaíochta

Níl aon athruithe ar an ráta ÁSPC féinfhostaíochta ná ar an mbunráta/na híosíocaíochtaí ÁSPC féinfhostaíochta.

ÁSPC Fostóra

Níl aon athruithe ar rátaí ÁSPC fostóra.

Ioncam do chuspóirí ÁSPC

Ríomhtar ÁSPC ó phá inríofa an fhostaí móide pá barúlach (nó sochar comhchineáil), más infheidhme.

Luach Saothair atá Bunaithe ar Scaireanna

 • Is é ÁSPC an fhostaí agus sin amháin atá iníoctha i leith luach saothair atá bunaithe ar scaireanna. Ní hinmhuirir aon ÁSPC fostóra i leith luach saothair atá bunaithe ar scaireanna.
 • Is faoin bhfostóir de ghnáth atá sé ÁSPC i leith luach saothair atá bunaithe ar scaireanna a asbhaint agus a chur ar ais. Ba cheart mar sin go ndéanfaidh an fostóir an ÁSPC atá iníoctha a asbhaint tríd an bpárolla in éineacht le dliteanais eile ÁSPC agus é a chur ar ais chuig an Ard-Bhailitheoir leis an tuairisceán míosúil P30.
 • D'fhéadfadh socruithe eile a bheith infheidhme i gcás ÁSPC ar ghnóthachain as scair-roghanna áirithe a fheidhmiú.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie agus ar www.revenue.ie (Na Coimisinéirí Ioncaim - Cáin & Custaim na hÉireann).

Sochar Breoiteachta agus Sochar Díobhálacha Ceirde

Is íocaíochtaí inchánacha iad an Sochar Breoiteachta agus an Sochar Díobhálacha Ceirde. Nuair a bhíonn fostaí as láthair ón obair de dheasca breoiteachta nó nuair a fhaigheann fostaí sochar breoiteachta nó díobhálacha ceirde, nó nuair a bhíonn sé/sí i dteideal sin a fháil, bailítear cáin tríd an gcóras ÍMAT. Níl ÁSPC ná MSU le baint as na sochair sin áfach. Níor chóir ÁSPC a ghearradh ach ar an difríocht idir na pánna, tuarastal, srl. agus méid an tSochair Breoiteachta/an tSochair Díobhálacha Ceirde a fhaightear.

Eolas Ginearálta faoin ÁSPC

Sochar Máithreachais, Sochar Uchtaíoch agus Sochar Sláinte agus Sábháilteachta

Ó 1 Iúil 2013, tá an Sochar Máithreachais, an Sochar Uchtaíoch agus an Sochar Sláinte agus Sábháilteachta inchánach go hiomlán. Tá na sochair seo díolmhaithe ó MSU agus ó ÁSPC. I gcás daoine a íocann a gcuid cánach tríd an gcóras ÍMAT, déanfar, nuair is féidir, laghdú go huathoibríoch ar a gcreidmheasanna cánach bliantúla agus ar a mbandaí ráta de réir mhéid na n-íocaíochtaí sin. Gheobhaidh na Coimisinéirí Ioncaim mionsonraí faoin sochar ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim fostóirí ar an eolas faoi na bandaí ráta agus na creidmheasanna cánach coigeartaithe ar dheimhniú creidmheasa cánach an fhostaí.

Ranníocaíochtaí Pinsin

 • Tá ÁSPC inmhuirir go hiomlán ar íocaíochtaí arna ndéanamh ag fostaithe san earnáil phríobháideach i leith:
  • Ranníocaíochtaí aoisliúntais
  • Buanscéimeanna sochair sláinte (lena n-áirítear scéimeanna leanúnachais ioncaim)
  • Scéimeanna arna bhformheas ag na Coimisinéirí Ioncaim a bunaíodh faoi iontaobhais neamh-inchúlghairthe, scéimeanna pinsin thar lear agus scéimeanna formheasta eile atá díolmhaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim
  • Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta
  • Asbhaintí i leith chistí scoir arna bhformheas ag na Coimisinéirí Ioncaim
 • Íocfaidh státseirbhísigh agus seirbhísigh phoiblí ÁSPC ar chuid an 'Tobhaigh Pinsin' dá dtuarastail.
 • Níl ar fhostóirí státseirbhíse ná seirbhíse poiblí ÁSPC fostóra a íoc ar an 'Tobhach Pinsin'.

Tairseacha Ioncaim an Fhostaí

 • Tá an tairseach le haghaidh ÁSPC fostaí ag €352 in aghaidh na seachtaine go fóill.
 • Íocann sealbhóirí oifige áirithe ÁSPC ar ráta 4% ar an ioncam go léir, nuair atá a n-ioncam os cionn €5,200 in aghaidh na bliana. Ba chóir iad a thuairisciú in Aicme K1.
 • Ó 1 Eanáir 2013 amach, baineann Aicme K freisin leis an ioncam féinfhostaíochta tuillte breise, ó thrádáil nó ó ghairm, ag ranníocóir ar ráta leasaithe agus le hioncam neamhthuillte ar bith a d'fhéadfadh a bheith acu.
 • Ó 1 Eanáir 2014, d'fhéadfadh Aicme K a bheith infheidhme freisin ar ioncam neamhthuillte ranníocóirí fostaithe agus phinsinéirí ceirde (cibé an éiríonn an pinsean sin as fostaíocht an duine sin féin nó as fostaíocht a c(h)éile nó a p(h)áirtnéara shibhialta) atá faoi bhun 66 bliain d'aois agus nuair is é an t-ioncam sin an t-aon ioncam breise amháin. Ciallaíonn sé sin go bhféadfadh ioncam neamhthuillte amhail ioncam cíosa, ioncam infheistíochta, díbhinní agus ús ar éarlaisí agus ar choigilteas a bheith faoi dhliteanas ÁSPC.
 • Maidir le daoine nach bhfuil faoi dhliteanas ar bith, amhail daoine a fhaigheann pinsin cheirde, ba chóir iad a thuairisciú in Aicme M.
 • Maidir le hioncam de bhreis is €500 in aghaidh na seachtaine, ba chóir tuairisciú a dhéanamh i bhFo-Aicme A1, A4, B1, C1, D1, H1, J1, nó S1.
 • Íocfaidh Aicmí ÁSPC B, C agus D an ÁSPC ag 0.9% faoi bhun €1,443 in aghaidh na seachtaine agus 4% os cionn €1,443 in aghaidh na seachtaine.

Liúntas Saor ó ÁSPC an Fhostaí

Níl aon liúntas saor ó ÁSPC ann don fhostaí. A luaithe is a bhíonn an tuilleamh seachtainiúil níos mó ná an tairseach ag a bhfuil ÁSPC inmhuirir, ríomhfar ÁSPC ar an tuilleamh uile.

ÁSPC féinfhostaíochta

 • Is ionann ráta Aicme S agus 4% go fóill agus is féidir é a íoc go fóill i gcás ioncam bliantúil €5,000 nó níos mó agus sa chás sin amháin. Is é €500 an ranníocaíocht íosta bhliantúil le haghaidh Aicme S.
 • Maidir leo siúd a bhfuil níos mó ná €5,000 d'ioncam féinfhostaíochta in aghaidh na bliana acu ach nach bhfuil aon ghlandliteanas cánach acu, is é €310 an ráta comhréidh íocaíochta in Aicme S.

Leathnú an bhoinn ioncaim ar a ngearrtar ÁSPC

Fógraíodh i gCáinaisnéis 2013 go leathnófaí an bonn ioncaim ar a ngearrtar ÁSPC le go gcuimseodh sé foinsí ioncaim nárbh inmhuirir ÁSPC ina leith roimhe seo. Cuireadh é sin i bhfeidhm in 2 chéim.

Athruithe 2013 - Ranníocóirí Ráta Leasaithe

In 2013, tháinig ioncam fhostaithe ráta leasaithe nach ón bhfostaíocht é (Aicmí B, C agus D) chun a bheith faoi réir ag ÁSPC ar ráta 4%.

Ó 1 Eanáir 2013, is inmhuirir ÁSPC ar an ioncam neamhfhostaíochta breise uile atá ag fostaithe ráta leasaithe, nuair atá ioncam féinfhostaíochta an fhostaí sin (ó ghairm nó ó thrádáil) arna thuilleamh aige agus an cháin ar an ioncam sin arna bailiú trí chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ó 28 Meitheamh 2013 i leith, is inmhuirir ÁSPC ar an ioncam féinfhostaíochta uile atá ag fostaithe ráta leasaithe a thagann laistigh den chóras ÍMAT agus a asbhaintear ag an bhfoinse.

Is faoi Aicme K den ÁSPC a rangaítear an ÁSPC íoctha chun críocha thaifeadadh na ranníocaíochta. Ní thugann ranníocaíochtaí Aicme K teidlíocht i leith aon sochar árachais shóisialta de bharr íocaíocht an mhuirir ÁSPC sin. D'fhéadfadh daoine a bheith i dteideal teidlíochtaí árachais shóisialta go leithligh, áfach, bunaithe ar ÁSPC a íocadh ar fhoinsí eile ioncaim, i.e. ÁSPC a íocadh ar ioncam óna bhfostaíocht.

Le haghaidh tuilleadh eolais, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Athruithe 2014 - Fostaithe/Pinsinéirí faoi bhun 66 bliain d'aois nach bhfuil ach ioncam neamhthuillte acu

Ó 1 Eanáir 2014, is inmhuirir ÁSPC ar ioncam neamhthuillte breise áirithe sa chás:

 • gur fostaí nó pinsinéir ceirde faoi bhun 66 bliain d'aois é an duine sin (cibé acu an éiríonn an pinsean sin as fostaíocht an duine sin féin nó as fostaíocht a c(h)éile nó a p(h)áirtnéara shibhialta) agus
 • gurb é an t-ioncam neamhthuillte an t-aon fhoinse ioncaim amháin sa bhreis agus gur inchánach é faoi chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim agus
 • gur "duine inmhuirir" é an duine chun críocha cáin ioncaim.

Tabhair faoi deara: Ní rachaidh an beart seo i bhfeidhm orthu siúd a bhfuil aois an phinsin bainte amach acu cheana agus atá díolmhaithe ó ÁSPC dá bharr.

Chun críocha na gCoimisinéirí Ioncaim, is iondúil gur “duine inmhuirir” é duine a bhfuil ioncam níos mó ná €3,174 aige. Ní chuimsíonn an téarma “duine inmhuirir” duine ar cáiníocóir ÍMAT é (i) nach bhfuil ioncam eile aige, nó (ii) a bhfuil mír ioncaim neamhshuntasach eile aige ar a ngearrtar cáin iomlán cheana trí chóras ÍMAT na gCoimisinéirí Ioncaim. Measann na Coimisinéirí Ioncaim gur méideanna neamhshuntasacha iad siúd nach bhfuil níos mó ná €3,174.

Is faoi Aicme K den ÁSPC a rangaítear an ÁSPC íoctha chun críocha thaifeadadh na ranníocaíochta. Ní thugann ranníocaíochtaí Aicme K teidlíocht i leith aon sochar árachais shóisialta de bharr íocaíocht an mhuirir ÁSPC sin. D'fhéadfadh daoine a bheith i dteideal teidlíochtaí árachais shóisialta go leithligh, áfach, bunaithe ar ÁSPC a íocadh ar fhoinsí eile ioncaim, i.e. ÁSPC a íocadh ar ioncam óna bhfostaíocht.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie
(Ceisteanna Coitianta ar Leathnú an Bhonn Ioncaim i gcás ÁSPC)
(Leathnú Dhliteanas ÁSPC chuig Ioncam Neamhthuillte: Na Sonraí)

Bandaí ioncaim agus fo-aicmí

 

Fo-aicmí A0 A6, A8, B0, C0, D0 & H0
Go seachtainiúil
€38 go dtí €352
suas go dtí agus ag cuimsiú€352
Go coicísiúil
€76 go dtí €704 (féach nóta thíos)
suas go dtí agus ag cuimsiú€704
Go míosúil
€165 go dtí €1,525 (féach nóta thíos)
suas go dtí agus ag cuimsiú €1,525

Nóta: Baineann an tairseach seo le fostaithe Aicme A amháin, a bhfuil tuilleamh/ioncam iomlán €38 ar a laghad acu i ngach aon seachtain den choicís nó den mhí, lena n-áirítear luach saothair atá bunaithe ar scaireanna, más infheidhme.

 

Fo-aicmí AX
Go seachtainiúil
€352.01 go dtí €356
Go coicísiúil
€704.01 go dtí €712
Go míosúil
€1,525.01 go dtí €1,543

 

Fo-aicmí AX
Go seachtainiúil
€356.01 go dtí €500
Go coicísiúil
€712.01 go dtí €1,000
Go míosúil
€1,543.01 go dtí €2,167

 

Fo-aicmí A7, BX, CX, DX agus HX A9 JO, M, SO
Go seachtainiúil
€352.01 go dtí €500
níos mó ná €352
suas go dtí agus ag cuimsiú €500
Go coicísiúil
€704.01 go dtí €1,000
níos mó ná €704
suas go dtí agus ag cuimsiú €1,000
Go míosúil
€1,525.01 go dtí €2,167
níos mó ná €1,525
suas go dtí agus ag cuimsiú €2,167

 

Fo-aicmí A1 agus A4
Go seachtainiúil
níos mó ná €500
Go coicísiúil
níos mó ná €1,000
Go míosúil
níos mó ná €2,167

 

Fo-aicmí K1 (Sealbhóirí Oifige amháin) (féach nóta thíos)
Go seachtainiúil
níos mó ná €100
Go coicísiúil
níos mó ná €200
Go míosúil
níos mó ná €433

Notá: Is do Shealbhóirí Oifige amháin a thagraíonn Aicme K1; ní thagraíonn sé do ranníocaíochtaí a íocadh in aon Aicme K eile.

Rátaí ranníocaíochta ÁSPC ó 1 Eanáir 2015

Fostaíocht phríobháideach agus i gcuid den earnáil phoiblí
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €37.99
JO
É go léir
0
0.50
0.50
€38 - €352
AO
É go léir
0
8.50
8.50
€352.01 - €356
AX
É go léir
4.00
8.50
12.50
€356.01 - €500
AL
É go léir
4.00
10.75
14.75
Níos mó ná €500
A1
É go léir
4.00
10.75
14.75

 

Ná húsáid na fo-aicmí seo a leanas (A6, A7 agus A4) ach amháin le haghaidh fostaithe atá ann agus a formheasadh cheana faoin Scéim Díolúine Poist (ÁSPC) d'Fhostóirí.
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €352
A6
É go léir
0
0
0
€352.01 - €500
A7
É go léir
4.00
0
4.00
Níos mó ná €500
A4
É go léir
4.00
0
4.00

 

Bain feidhm as na fo-aicmí seo a leanas do rannpháirtithe Fostaíochta Pobail.
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €352
A8
É go léir
0
0.50
0.50
Níos mó ná €352
A9
É go léir
4.00
0.50
4.50

 

De ghnáth, baineann Aicme J le daoine ag a bhfuil tuilleamh inríofa níos lú ná €38 sa tseachtain (ó gach fostaíocht). Ach tá na fostaithe seo a leanas inárachais in Aicme J, beag beann ar thuilleamh: fostaithe atá 66 bliain d'aois nó os a chionn sin agus daoine ag gabháil d'fhofhostaíocht.
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €500
JO
É go léir
0
0.50
0.50
Níos mó ná €500
J1
É go léir
0
0.50
0.50
Liúntas de chuid FÁS
J9
É go léir
0
0.50
0.50

 

Sealbhóirí oifige
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €500
M
É go léir
0
0
0
Níos mó ná €500
K1
É go léir
0
4.00
4.00

Baineann aicme m le daoine nach bhfuil faoi dhliteanas ranníocaíochtaí (amhail fostaithe atá faoi bhun 16 bliana d'aois agus daoine a fhaigheann pinsin cheirde).

Fostaíocht earnála poiblí - Aicme ÁSPC B
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €352
BO
É go léir
0
2.01
2.01
€352.01 - €500
BX
É go léir
0.90
2.01
2.91
Níos mó ná €500
B1
Suas go dtí €1,443 agus an méid sin san áireamh
0.90
2.01
2.91
B1
Iarmhéid
4.00
2.01
6.01

 

Fostaíocht earnála poiblí - Aicme ÁSPC C
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €352
CO
É go léir
0
1.85
1.85
€352.01 - €500
CX
É go léir
0.90
1.85
2.75
Níos mó ná €500
C1
Suas go dtí €1,443 agus an méid sin san áireamh
0.90
1.85
2.75
C1
Iarmhéid
4.00
1.85
5.85

 

Fostaíocht earnála poiblí - Aicme ÁSPC D
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €352
DO
É go léir
0
2.35
2.35
€352.01 - €500
DX
É go léir
0.90
2.35
3.25
Níos mó ná €500
D1
Suas go dtí €1,443 agus an méid sin san áireamh
0.90
2.35
3.25
D1
Iarmhéid
4.00
2.35
6.35

 

Fostaíocht earnála poiblí - Aicme ÁSPC H
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €352
HO
É go léir
0
10.05
10.05
€352.01 - €500
HX
É go léir
3.90
10.05
13.95
Níos mó ná €500
H1
É go léir
3.90
10.05
13.95

 

Féinfhostaithe (sa chóras ÁSPC amháin)
Banda ioncaim seachtainiúil neamhcharnach ÁSPC Fo-Aicme Cé mhéad den ioncam seachtainiúil % Fostaí (feach nóta thios) % Fostóra % Fostaí agus Fostóra
Suas go dtí €500
SO
É go léir
4.00
0
4.00
Níos mó ná €500
S1
É go léir
4.00
0
4.00

Nóta: D'fhéadfadh luach saothair atá bunaithe ar scaireanna a bheith faoi réir ag ÁSPC fostóra i gcásanna áirithe. Ní hinmhuirir ÁSPC fostóra i leith luach saothair atá bunaithe ar scaireanna.

Pointí tábhachtacha le tabhairt faoi deara

 • Níl aon fhaoiseamh ÁSPC ar ranníocaíochtaí pinsin a dhéanann fostaithe san earnáil phríobháideach.
 • Níl aon athrú ar fhaoiseamh ÁSPC ar ranníocaíochtaí pinsin a dhéanann fostóirí san earnáil phríobháideach.
 • Íocann státseirbhísigh agus seirbhísigh phoiblí ÁSPC ar chuid an 'Tobhaigh Pinsin' dá dtuarastail.
 • Níl ar fhostóirí státseirbhíse ná seirbhíse poiblí ÁSPC fostóra a íoc ar an 'Tobhach Pinsin'.
 • Ba chóir ÁSPC fostóra agus fostaí a chur le chéile mar is gnách. Má bhaineann fo-aicme dhifriúil le fostaí agus leis an bhfostóir, is gá an tuairisceán a dhéanamh i bhfo-aicme an fhostaí i gcónaí.
 • Níl aon teorainn tuillimh bhliantúil ann le haghaidh ÁSPC fostaithe.
 • Maidir le fostaithe i bhFo-Aicme A a thuilleann idir €38 agus €352 in aghaidh na seachtaine, agus na méideanna sin san áireamh, ba chóir iad a thaifeadadh i bhFo-Aicme AO.
 • Ba chóir fostaithe in Aicme A a thuilleann idir €352.01 agus €356 in aghaidh na seachtaine a thaifeadadh i bhFo-Aicme AX.
 • Ba chóir fostaithe in Aicme A a thuilleann idir €356.01 agus €500 in aghaidh na seachtaine a thaifeadadh i bhFo-Aicme AL.
 • Maidir le hioncam de bhreis is €500 in aghaidh na seachtaine, ba chóir tuairisciú a dhéanamh i bhfo-aicmí A1, A4, B1, C1, D1, H1, J1 agus S1, de réir mar is cuí.
 • Ba chóir rannpháirtithe Fostaíochta Pobail a thuilleann €352 nó níos lú in aghaidh na seachtaine a thaifeadadh i bhFo-Aicme A8. Tá feidhm ag Fo-Aicme A9 nuair atá an tuilleamh níos mó ná €352 in aghaidh na seachtaine.
 • Is gnách go mbaineann ranníocaíocht Aicme J le daoine a bhfuil tuilleamh inríofa acu atá níos lú ná €38 in aghaidh na seachtaine (ó gach post). Tá líon beag fostaithe inárachais in Aicme J, áfach, beag beann ar thuilleamh - mar shampla, fostaithe atá os cionn 66 bliain d'aois agus daoine atá ag gabháil d'fhofhostaíocht.
 • Maidir le fostaithe atá ann cheana ar glacadh leo sa Scéim Díolúine Poist (ÁSPC) d'Fhostóirí:
  • Baineann Fo-Aicme A6 le fostaithe a thuilleann €352 nó níos lú in aghaidh na seachtaine - inárachais de ghnáth i bhFo-Aicme AO.
  • Is dóibh siúd a thuilleann idir €352.01 agus €500, agus an dá mhéid sin san áireamh, in aghaidh na seachtaine - daoine atá inárachais i bhFo-Aicme AX nó AL de ghnáth - atá Fo-Aicme A7.
  • Baineann Fo-Aicme A4 leo siúd a thuilleann breis is €500 in aghaidh na seachtaine. Baineann sé seo le fostaithe a bheadh inárachais i bhFo-Aicme A1 de ghnáth agus fostaithe díolmhaithe a bhí faoi árachas roimhe seo in Aicme A5.
  • Tá an scéim seo dúnta roimh iarratasóirí nua. Fanfaidh an scéim bhunaidh i bhfeidhm i gcomhair fostaithe atá ann cheana ar feadh na tréimhse ama a sonraíodh nuair a deonaíodh í. Tá an scéim JobsPlus tagtha ina hionad agus tá mionsonraí faoi sin le fáil ar www.jobsplus.ie. Maidir le rannpháirtithe sa scéim JobsPlus, baineann na rátaí cuí ÁSPC leis an bhfostóir agus leis an bhfostaí araon.
 • Is féidir leabhráin eolais ÁSPC a íoslódáil ónár suíomh gréasáin ag www.welfare.ie.

Nuair atá P35, P60 nó P45 á chomhlánú agat, ná cuir aon aicme ná fo-aicme ÁSPC nach raibh i gceist i rith na bliana san áireamh.

Last modified:23/01/2015
 

 Related Topics