Tomhas Bonnl�ne an Ualaigh Riarach�in i gc�s na Roinne Coimirce S�isiala�


Print page

R�amhr�

Sa bhliain 2007 sheol an Coimisi�n Eorpach Cl�r Gn�omha�ochta um Ualach Riarach�in a Laghd�, inar socra�odh sprioc chun an t-ualach riarach�in ar ghn�thais ag �ir� as reachta�ocht Eorpach a laghd� de 25% faoin mbliain 2012. Shocraigh rialtas na h�ireann a sprioc f�in i M�rta 2008 chun an t-ualach riarach�in ar ghn�thais a laghd� de 25% faoin mbliain 2012.

�or mh�r an leibh�al bonnl�ne a chinneadh sula bhf�adfa� an t-ualach riarach�in a laghd�. Chinn rialtas na h�ireann n�r mh�r tomhas bonnl�ne a dh�anamh, d� r�ir, i dtaca leis an ualach riarach�in ar ghn�thais. Ba cheart go gcinnfeadh an tomhas bonnl�ne an t-ualach riarach�in a ghabh le reachta�ocht na h�ireann sa bhliain 2008 bunaithe ar mhodh na Samhla Costais Chaighde�naigh.

Thaispe�in tomhais bonnl�ne a rinneadh ar an ualach riarach�in i dt�ortha eile gur 5% de na hoibleag�id� faisn�ise sa reachta�ocht ar a mh�ad is c�is le 90% den ualach riarach�in. D� r�ir sin chinn rialtas na h�ireann ar thomhas bonnl�ne a dh�anamh de na hoibleag�id� faisn�ise as a leanann an t-ualach riarach�in is m�. Roghna�odh na hoibleag�id� faisn�ise as reachta�ocht seacht gcinn de ranna rialtais agus na gCoimisin�ir� Ioncaim ag ionadaithe � na ranna sin agus d'fh�oraigh gn�thais iad d� �is. Roghna�odh 170 oibleag�id faisn�ise (OF) san ioml�n.

Is � pr�omhaidhm an tomhais bhonnl�ne an t-ualach riarach�in a thomhas i dtaca le 170 oibleag�id faisn�ise roghnaithe. D� bhr� sin rinneadh roinnt agallamh gn� le gn�thais chun an me�nchostas a ghabh le hoibleag�id faisn�ise ar leith a chomhl�onadh agus an m�id ama a th�g s�, ar an me�n, a fh�il amach. D�antar cur s�os sa tsamhail costais chaighde�naigh ar an ngn�s comhl�onta agus d�antar � a chainn�ocht� tr�d an ualach riarach�in mhe�nach (P) a mh�ad� faoi l�on na ngn�thas a chaithfidh � a chomhl�onadh (Q). Pl�adh tortha� an tomhais leis na ranna rialtais, na gn�thais agus na cumainn gn� i dtr�cht (gheofar liosta na n-eagra�ochta� a bh� bainteach leis an tomhas in aguis�n II). Bh� an tomhas bonnl�ne seo mar chuid de phlean maidir le simpli� ina nd�arfar conas a dh�anfaidh an Roinn seo bearta a aithint a d'fh�adfadh an t-ualach riarach�in a laghd� ar ghn�thais. Beidh an plean maidir le simpli� ar f�il i mBealtaine 2012.

s � tomhas bonnl�ne an ualaigh riarach�in maidir le hoibleag�id� faisn�ise na Roinne Coimirce S�isiala� at� faoi chaibidil sa tuarasc�il seo. Sa ch�ad Chaibidil den tuarasc�il seo gheofar eolas c�lra agus spriocanna an tionscadail. Sa dara Caibidil m�n�tear an tsl� a ndearnadh an tomhas agus a bail�odh an fhaisn�is in agallaimh le saineolaithe rialtais agus le gn�thais. D�antar cur s�os i gCaibidil 3 ar na hoibleag�id� faisn�ise a tomhaiseadh i gc�s na Roinne seo agus ar na spriocghr�pa� �bhartha. Leagtar amach i gCaibidil 4 tortha� an tomhais bhonnl�ne i gc�s na mblianta 2008 agus 2011. Pl�itear i gCaibidil 5 na bearta maidir le laghd� a d'fh�adfa� a thabhairt isteach. Achoimre at� i gCaibidil 6 ar na tortha� tomhais i gc�s na Roinne Coimirce S�isiala�.

�osl�d�il an leabhr�n (PDF, 320KB)

Last modified:03/10/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img